Art & Photos

4.pdf

Description
4.pdf
Categories
Published
of 183
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  МАЙБУТНЄ БЕЗ КАПІТАЛІЗМУ:сучасна криза і альтернативи ринковій економіці Центр соціальних і трудових дослідженьКиїв-2017  УДК _____ ББК ______   Майбутнє без капіталізму: сучасна криза і альтернативи ринковій економіці  / За заг. ред. к. е. н. О. В. Кравчука - К.: Центр соціальних і трудових досліджень, 2017 р. – 181 с.Авторський колектив: Антонюк Олександр, Гладун Андрій, Дутчак Оксана, Мулявка Вікторія, Петрович Анна, Попович Захар.Збірку присвячено обґрунтуванню системного характеру сучасної світової еко-номічної кризи, дослідженню її структурних причин та можливих альтернатив ка-піталістичному розвитку економіки. В цьому контексті розглянуто функціонування сучасної економічної системи, заснованої на логіці накопичення капіталу. Обґрун-товано неадекватність моделі вільного ринку задачам ефективного інноваційного оновлення виробництва і задоволення потреб користувачів. На прикладі українсь-ких підприємств та іноземному досвіді показано, як і чому автоматизація, замість спрощення рутинних завдань, впроваджується у сферах контролю за працівника-ми. Досліджено вплив новітніх технологій на закріплення соціально-економічної нерівності і збереження незадовільних умов праці для периферійних країн. Роз-крито потенціал інституції освіти як дієвого механізму нейтралізації негатив-них ефектів автоматизації праці. Доведено згубність нової концепції «економіки знань» для вирішення основних протиріч капіталістичної системи, які призводять до уповільнення накопичення знань та сеграції суспільства. Запропоновано ви-користовувати принципово інші критерії соціальної ефективності виробництва: економія суспільно необхідної праці та природних ресурсів за умов дотримання стандартів якості продукції.Поширюється безкоштовно, не для комерційного використання.Видання здійснене за підтримки Фонду ім. Рози Люксембург з коштів Федераль-ного міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. © Громадська організація «Центр соціальних і трудових досліджень»  ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА...............................................................................................4  Захар Попович та Анна Петрович ПРО КАПІТАЛІЗМ - СЕРЙОЗНО, ДЛЯ ЧАЙНИКІВ.............................6 Олександр Антонюк ПРОБЛЕМА «НЕВИДИМОЇ РУКИ» РИНКУ.........................................48  Вікторія Мулявка НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ГЛОБАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ...............................58  Вікторія Мулявка ОСВІТА ВРЯТУЄ СВІТ?..........................................................................72  Дутчак Оксана, Гладун Андрій НАГЛЯДАТИ І ВИРОБЛЯТИ: АВТОМАТИЗАЦІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ...................................................................................85  Захар Попович ІЛЮЗІЯ КАПІТАЛІЗМУ ЗНАНЬ.............................................................92  Захар Попович ЗВІЛЬНЕННЯ ЕКОНОМІКИ ІЗ ЗАМКНЕНОГО КОЛА ПОГОНІ ЗА ПРИБУТКОВІСТЮ: СОЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА......................................................160  4 ПЕРЕДМОВА Олександр Кравчук Задум даної роботи полягає в обґрунтуванні й актуалізації альтернативних підходів в управлінні економікою. Альтернативної щодо капіталістичної си-стеми товарно-грошових відносин, яка продовжує домінувати в глобально-му масштабі. На жаль, домінує вона і в теоретичній сфері. Ті розробки, які ведуться навіть в опозиційних до мейнстриму колах, зокрема й у країнах так званого «капіталістичного ядра», зводяться здебільшого до захисту ста-тусу-кво між працею та капіталом, досягнутого в минулому столітті. Проте хитка рівновага, отримана після поступок капіталу вимогам найманих пра-цівників XX століття, в умовах зникнення протистояння з соціалістичним блоком та зростанням автоматизації виробництва вибиває з рук найманих працівників ті аргументи, які уможливлювали компроміс.Нині відбувається закономірне падіння норми прибутку в умовах скоро-чення напрямів для експансії капіталу. І тому одним із останніх рубежів відтягування краху нинішньої економічної системи залишається наступ на частку праці в розподілі створюваної вартості. За допомогою узагальнення статистичних даних це наочно доводять автори пропонованої збірки. Такий наступ, імовірно, призводитиме до посилення класового конфлікту. Важко сподіватися чистого виграшу в цьому протистоянні без переосмис-лення актуальності марксистського теоретичного доробку, за умов нових технологій контролю, що перебувають у руках привладних класів.Тому нині надзвичайно актуальним є зосередження інтелектуальних зусиль на тому, аби запропонувати систему справедливого розподілу ма-теріальних ресурсів, яка була би заснована на принципово відмінних від товарно-грошових критеріях ефективності та розвитку. Але спочатку треба переосмислити й сам капіталізм, а також чому і як він досі працює. Зреш-тою, треба дати обґрунтовану відповідь на питання, чи може сучасний  рівень розвитку продуктивних сил за прискореного та потенційно всеохоп-ного доступу до знань із миттєвою комунікацією забезпечити суспільство необхідними благами й переступити нарешті межі, закладені в основу ка-піталістичної системи накопичення. Якщо так, то якими мають стати нові параметри ефективності виробництва? На нашу думку, настав час поста-вити на противагу оптимізації створення вартості корисність створюваних благ. Замість посилення експлуатації робочої сили і зменшення витрат на її  5відтворення, якими визначається сьогодні продуктивність праці – економію праці на виробництві (в першу чергу низькокваліфікованої).Для початку руху в окресленому напрямі слід щонайперше розібратися, як працює сучасна економічна система, які наслідки незмінності економічного ладу ми отримуємо, і що нас, більшість, у цій системі не влаштовує. Дати відповідь на те, як функціонує капіталізм і чому ми досі перебуваємо в зам-кненому колі криз накопичення капіталу.Не зупиняючись на історичному аналізі причин сучасних потрясінь, по-трібно прогнозувати наслідки пропонованих варіантів їх подолання. Тому, на наш погляд, так важливо критично оцінити популярну сьогодні концеп-цію «економіки знань», яка мала стати новою, гуманнішою версією старого економічного ладу. На ділі ж вона часто обертається обмеженням доступу до суспільно важливої інформації, уповільненням інноваційного розвитку та перенесенням вже застарілих форм економічних відносин у нові, потен-ційно прогресивні сфери діяльності. Впровадження автоматизації, попри запальні відгуки щодо досягнення новітніх технологій, досі не знімають пи-тання соціально-економічної нерівності і навіть працюють на її посилення та збереження примітивних економічних виробництв за рахунок експлуа-тації дешевої робочої сили. За таких умов інституція освіти є досі недоо-ціненим інструментом компенсації тих негативних факторів, якими вперто лякають нас автори нових антиутопій, в яких роботу людей відбирають ро-боти. Адже отримання вільного часу, неоціненного багатства, завдяки авто-матизації, може бути використано саме на освіту, спрямовану на справжній всебічний розвиток людини. Вимоги створення робочих місць мають на- решті поступитися вимогам кардинального зменшення необхідного робо-чого часу для кожного.Але для цього слід змінити основні засади функціонування економічної системи. На зміну прибутковості та накопиченню капіталу мають прийти нові інструменти оцінки суспільної ефективності, в основі яких лежатимуть економія праці та ресурсів для задоволення потреб, а не поточне збільшен-ня споживання будь-якою ціною. Не давши відповіді на можливості тако-го кардинального повороту і не розробивши інструментів демократичної участі в новій системі соціального управління, чергового шансу, можливо, доведеться чекати вже після наступної масштабної кризи, необхідної для перезапуску нового витка накопичення капіталу ціною знищення «зайвого» виробничого капіталу та «зайвих» учасників ринкових відносин.Висновки, яких доходять автори даної збірки, сподіваємося, стануть по-чатком дискусії з тими читачами, котрі перебувають у пошуку відповідей: які ж зміни нам потрібні, аби довгожданий інший світ став не просто мож-ливим, а й реальним.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x