Documents

79953102-Teoria-Sistemelor-Sinteza-de-Curs.pdf

Description
SINTEZĂ DE CURS dr. ing. OVIDIU SPĂTAR  UNIVERSITATEA “ROGER” 2004 CUPRINS CAP.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Sisteme si subsisteme .Definiţii. pag.3 CAP.2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A SISTEMELOR 2.1. Mărimi de caracterizare a elementelor şi sistemelor pag.5 2.2. Reprezentarea sistemelor pag.5 2.3. Conexiuni fundamentale pag.6 2.4. Test de verificare pag.13 CAP.3. IDENTIFICAREA SISTEMELOR.SISTEME ABSTRACTE 3.1. Modele matematice pag.14 3.1. Probleme pag.21 CAP.4. MODELAREA ANALOG
Categories
Published
of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   SINTEZ   DE CURS dr. ing. OVIDIU SP  TAR ©  UNIVERSITATEA “ROGER” 2004    CUPRINS CAP.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Sisteme si subsisteme .Defini  ii. pag.3 CAP.2. CARACTERIZAREA GENERAL   A SISTEMELOR 2.1. M ! rimi de caracterizare a elementelor $ i sistemelor pag.5 2.2. Reprezentarea sistemelor pag.5 2.3. Conexiuni fundamentale pag.6 2.4. Test de verificare pag.13 CAP.3. IDENTIFICAREA SISTEMELOR.SISTEME ABSTRACTE 3.1. Modele matematice pag.14 3.1. Probleme pag.21 CAP.4. MODELAREA ANALOGIC   A SISTEMELOR 4.1. Scheme bloc abstracte pag.22 4.2. Modelarea analogic !  a sistemelor continue,liniare $ i invariante pag.23 4.3. Stabilirea factorilor de scar  !  pag.27 4.4. Probleme pag.29 CAP.5. REPREZENTAREA SISTEMELOR PRIN GRAFURI DE FLUEN #   5.1. Graful sistemelor abstracte pag.30 5.2. Transmitan  a formal !  a sistemelor monovariabile pag.31 5.3. Transmitan  a formal !  a sistemelor multivariabile pag.32 5.4. Graful sistemelor abstracte complexe pag.32 5.5. Construc  ia grafului plecând de la schema bloc abstract !  pag.33 5.6. Construc  ia grafului plecând de la schema electric !  pag.34 5.7. Transmitan  a grafurilor tipice. Teorema lui Mason. pag.35 5.8. Probleme pag.38 CAP.6. R  SPUNSUL SISTEMELOR LINIARE SI INVARIANTE UTILIZÂND ECUA # IILE DIFERENTIALE . 6.1. Defini  ii. pag.39   6.2. Semnale de intrare deterministe fundamentale pag.39 6.3. Caracterizarea sistemelor în domeniul timpului pag.41 6.4. R ! spunsul sistemelor pag.41 6.5. Probleme pag.45 CAP.7. IDENTIFICAREA SISTEMELOR CU AJUTORUL VARIABILELOR DE STARE 7.1. Stare. No  iuni generale. pag.46 7.2. Ecua  iile de stare ale sistemelor liniare variante $ i invariante pag.47 7.3. Probleme. pag.51 CAP.8. CARACTERIZAREA SISTEMELOR LINIARE $ I INVARIANTE ÎN DOMENIUL COMPLEX. 8.1. Introducere pag.52 8.2. Transformata laplace a func  ilor de variabil !  real !  pag.52 8.3. Calculul func  ilor srcinal pag.53 8.4. Propriet ! ile transformatei Laplace pag.55 8.5. Utilizarea transformatei opera  ionale la calculul r  ! spunsului pag.58 8.6. Probleme pag.58 CAP.9. FUNC # II DE TRANSFER 9.1. Defini  ii pag.59 9.2. Func  ia de transfer pag.59 9.3. Determinarea func  ilor de transfer pentru conexiuni tipice pag.60 9.4. Determinarea ecua  ilor de stare utilizând func  ile de transfer pag.64 9.5. Probleme pag.68 CAP.10. ANALIZA SISTEMELOR LINIARE INVARIANTE IN DOMENIUL FRCEVENTELOR 10.1. Defini  ii pag.69 10.2. Reprezentarea grafic !  a r  ! spunsului la frecven !  pag.70 10.3. Determinarea experimental !  a r  ! spunsului la frecven !  pag.71 10.4. Caracteristici logaritmice de frecven !  pag.72 10.5. Probleme pag.72 BIBLIOGRAFIE  pag.73 ANEXE pag.74    TEORIA SISTEMELOR CAP.1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 3 CAPITOLUL 1 NO  IUNI INTRODUCTIVE 1.1. SISTEME  În general putem definii un sistem ca fiind o colec  ie de elemente materiale în interac  iune, realizat !  prin dou !  tipuri de m ! rimi: m  rimi cauz     # i m  rimi efect  . Ca exemple pot fi enumerate aici: sistemul unui vehicul de transport, centrala electric ! , un echipament de m ! sur  !  digital, computerul, etc. 1.2. SUBSISTEM Poate fi definit simplu ca un sistem ce este în acela $ i timp parte integrant !  a altui sistem. Un exemplu poate fi considerat o plac !  de achizi  ie component !  a unui sistem de prelucrare numeric !  (calculatorul PC). 1.3. ELEMENTUL (SISTEM ELEMENTAR) Un sistem la care nu mai pot fi identificate subsisteme poate fi considerat un element (sau sistem elementar). Exemplu: un transistor bipolar component al unei scheme de amplificare. Conceptele enumerate mai sus sunt în general relative, depinzând în general de ceea ce reprezint !  interes în abordarea problematicii în cauz !  (in exemplul de mai sus într-o abordare mai discret !  tranzistorul bipolar poate fi considerat la rândul lui un sistem –prin structura jonc  iunilor). 1.4. OBIECTUL DISCIPLINEI TEORIA SISTEMELOR Evolu  ia diferitelor $ tiin  e a fost realizat !  în general în dou !  etape: prima comport !  studiul elementelor unor ansambluri (sisteme) ce prezentau interes (sisteme social culturale, social ecologice, tehnice, etc.). La un moment dat al dezvolt ! rii $ tiin  elor cercetarea s-a orientat spre întelegerea func  ion ! rii acestor elemete în cadrul unui sistem mai larg. Aceste studii au relevant faptul c !  diferitelor sisteme, indiferent de demeniul $ tiin  ific de care apar   in le sunt proprii propriet ! i comune: legi structurale $ i func  ionale. Conceput !  ca o filozofie a $ tiin  ei de c ! tre Ludwig von Bertalanffy în anul 1930, teoria sistemelor   este o $ tiin !  a caracteristicilor generale $ i a modalit ! ilor de studiu a sistemelor indiferent de natura acestora din urm ! . Sinteza de fa !  se adreseaz !  în primul rând celor care vor lucra în domeniul automaticii $ i al calculatoarelor.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x