Health & Fitness

A back-to-back comparison of white light video endoscopy with autofluorescence endoscopy for adenoma detection in high-risk subjects

Description
A back-to-back comparison of white light video endoscopy with autofluorescence endoscopy for adenoma detection in high-risk subjects
Published
of 135
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
     T  o  w  a  r   d  s   i  m  p  r  o  v  e   d   d  e   t  e  c   t   i  o  n  a  n   d  m  a  n  a  g  e  m  e  n   t  o   f   L  y  n  c   h   S  y  n   d  r  o  m  e    D  e  w   k  o  e  m  a  r   R  a  m  s  o  e   k   h Towards improved detection and management of Lynch Syndrome  Dewkoemar Ramsoekh  Stellingen behorende bij het proefschrift 1. De Amsterdam II criteria zijn uitermate geschikt voor het uitsluiten van Lynch syndroom, maar niet voor het aantonen ervan. (dit proefschrift) 2. In vrouwelijke  MSH6   mutatiedragers moet endoscopische surveillance vanaf de leeftijd van 30 jaar beginnen. (dit proefschrift) 3. Endoscopische surveillance met autouorescentie resulteert in een verhoogde detectie van adenomen in patiënten met Lynch syndroom. (dit proefschrift) 4. Het gebruik van predictiemodellen in de medische praktijk kan bijdragen tot een verbeterde opsporing van Lynch syndroom. (dit proefschrift) 5. Personen met een hoog risico op mutatie dragerschap zijn eerder geneigd tot het ondergaan van pre-symptomatisch mutatie analyse. (dit proefschrift) 6. Blootstelling aan zonlicht verhoogt het risico op huidkanker maar verlaagt het risico op darmkanker.  (van der Rhee, Eur J Cancer, 2006) 7. Als artsen dagelijks 2 artikelen zouden lezen van de 6 miljoen medische artikelen die jaarlijks gepubliceerd worden, lopen ze na 1 jaar 82 eeuwen achter. (Miser, J. Am. Board Fam. Pract,1999) 8. Statistics are like swim-wear: what they reveal is suggestive but what they conceal is vital. (Mahajan, Lancet, 2007) 9. Klein is jn, aangezien korte mensen langer leven dan lange mensen. (Samaras, Life Sci, 2003) 10. Luister naar ieders kritiek maar behoud uw eigen oordeel. ( William Shakespeare, 1564-1616 n.C.) 11. In tegenstelling tot een veelvuldige vraag bij een promotie vraagt men op een begrafenis niet wanneer jij aan de beurt bent.  Towards improved detection and management of Lynch Syndrome Dewkoemar Ramsoekh  The work in this thesis was conducted at the Department of Gastroenterology and Hepatology, the Department of Clinical Genetics and the Department of Public Health, Erasmus MC University Medical Center, RotterdamFinancial support for printing this thesis was kindly given by the Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam© Dewkoemar Ramsoekh, 2009ISBN: 978-90-8559-584-7 Lay-out and printing: Optima Grasche Communicatie, Rotterdam, The Netherlands  Towards improved detection and management of Lynch Syndrome Naar een verbeterde diagnostiek en behandeling van Lynch Syndroom PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnicus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens het besluit van het College voor Promoties.De openbare verdediging zal plaatsvinden opDonderdag 29 oktober 2009 om 11.30 uur.door Dewkoemar Ramsoekh Geboren te Paramaribo, Suriname Dewkowmar BW.indd 328-09-09 12:16
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x