Business & Finance

Adana'da Bir Misyoner Hastanesi: Adana International Hastanesi (1909-1934

Description
Adana'da Bir Misyoner Hastanesi: Adana International Hastanesi (1909-1934
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    !" Adana’da Bir Misyoner Hastanesi: Adana International Hastanesi (1909 $"!%&' (   ) *+,,+-./01 2-,3+4/5 +. )6/./7 )6/./ 8.490./4+-./5 2-,3+4/5 : )6/./ );90+</. 2-,3+4/5 ="!>!$"!%&' Faruk Taşkın + ? Şerife Yorulmaz ++ " #$% Doç  &$' Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  ())*+,--.$/"%0.$1-2222322243456437868   "" 9$.: &$' ;<$+"= Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  ())*+,--.$/"%0.$1-2222322243>?4?348>> ÖZ   Amerikan Board, 1820 yılında ilk misyonerlerini Osmanlı topraklarına gönderdii tarihten 1 yıl sonra salık çalımaları için tıp misyonerlerini bölgeye göndermeye balamıtır Tıp misyonerleri hem tıp hem de dini konularda eitilmilerdi lk tıp mi +@.=<$A<$"' gezici hekimlik yapmaktaydı 1880’lerden itibaren Amerikan Board, Antep, ardin, Talas, erzion, an, Erzurum, ivas, Adana, onya, Diyarbakır ve stanbul gibi illerde hastane, tıp okulu, hemire sınıı ve eczaneler açarak kurumsallama yoluna gitmitir   rnein, 182 yılında Antep’te doan Dr esse  arden, tıp eitimini Amerika’da 188 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl Adana’ya gelerek tıbbi çalımalarını erzion’a geçinceye kadar devam ettirmitir isyonerler taraından salık çalımaları bir klinik etraında hastane kuruluncaya kadar aralıklarla sürdürülmütür Bu hastanelerden biri de Adana’a kurulmutur Adana’da Ermeni olaylarının yaandıı Ekim 10, Adana Amerikan astanesi’nin kurulu tarihi olarak tarihi belirtilmektedir um ahallesi, hastanenin kurulması için mekn olarak seçilmiti Burada isyona ait olan bir bina, hastane amaçlı yapılmamı olsa da, odaları koulara ve hemire odalarına dönütürülmütür 10 olaylarının gölgesinde hastane, Adana’da bütün etnisite ve inançtan insanlara açık olduunu beyan etmitir isyoner kaynaklarında, hastanenin açılıının hükümet ve toplumun bütün kesimlerince de desteklendii belirtilmektedir   astanede görev yapan Dr yril  aas, 111 ayıs ayında Adana’ya gelmi ve 11 yılına kadar tıbbi çalımalarını sürdürmütür 112 yılı raporunda hastanede, 1 Amerikalı ve 1 Ermeni doktor,  Amerikalı ve  Ermeni hemire ile  yardımcının görev yaptıı belirtilmektedir aporda belirtildiine göre hastanede yatarak tedavi olanların sayısı 0dur Bu hastaların 21’i Ermeni,   6’sı Türk, ’si um, ’ü üryani ve 6’sı dier etnisitelerden olumaktaydı astanede  yataın bulunduu belirtilmektedir astane içerisinde bir de emire ınıı bulunmaktaydı   isyon raporunda Dr aas’ın Adana valisinin aile doktoru olduu ve bu konumundan dolayı gerektiinde koruma alabildii iade edilmektedir Adana misyon hastanesi 12 yılında ruhsatsız olduu için kapatılmak istenmi ise de çalımalarını 1 yılına kadar sürdürmütür Dr aas ise, Adana’da salık çalımalarını bir klinik etraında 11 yılına kadar devam ettirmitir   Bu aratırmada, Amerikan Boarda balı olarak Adana’da kurulan hastane ele alınacaktır Amerikan Board’ın 10 3 1 yılları arasında Adana’da kurmu olduu Amerikan astanesinin aaliyetleri misyonerlik ve tıp   tarihi açısından deerlendirilmektedir Çalımada tarih aratırma yöntemi kullanılmıtır Çalımanın hazırlanmasında Amerikan Board’ın yıllık raporları, süreli yayınları, microilm arivi, hastane katalogları ve aratırma eserler kullanılmıtır   )./@4/0 A95+;95907 Amerikan Board, isyonerlik, astane, Adana, Osmanlı Devleti   )BCDE)FD B(<$< C<$< D A.) .: E"++".=D$@ .$1D="FD)".=+ "= GH$.*< D=% )(< IJK ). %"++<E"=D)< L($"+)"D=")@0 G+)DMA"+(<% "= 46 NH=<' ?5?2 "= O.+).=' KE<$"/D= O.D$% .: L.EE"++".=<$+ :.$ P.$<"1= ;"++".=+ QKOLP;R CD+ .=< .: )(.+< .$1D="FD)".=+0 K+ .=< .: )(< E.+) "E*.$)D=) 9$.)<+)D=) E"++".=D$@ .$1D="FD)".=+ "= )(< IJK' )(<@ +<=) E"++".=D$"<+ ). L("=D' S=%"D' J.H)( KE<$"/D' K:$"/D D=% ;"%%A< GD+)' C(<$< L($"+)"D=")@ <E<$1<%' ). D/("<T< )(<"$ 1.DA+0 KE<$"/D= O.D$% M<1D= )(<"$ D/)"T")"<+ "= U)).ED= AD=%+ "= ?5420 BC. E"++".=D$"<+ =DE<% 9A"=@ P"+V D=% W<T" 9D$+.=+' C(. C<$< E<EM<$+ .: KOLP;' +<) .H) :$.E O.+).= "= X.T<EM<$' ?5?> D=% D$$"T<% Y   !"#$%& ()#*$ +),-*.*/ 01234 3 5267 829221 Geliş Tarihi –   :);)*<)=7 12>13>012? 4 @%ABC D%,*E* 9 F;;)GH)=7 1I>12>0123 İletişim 9 J",,).G"&=)&;) FBHE",7 Faruk Taşkın  KH%.#*&L%,B#MN%E"">;"$O    !"#$%& ()#*$ +),-*.* / !"#$%& ()#*$ 0"1,&%2 34567 6 859: ;5/554 <==>:??2"#$%&<)#*$@$),.*&@)A1@=, !G in zmir 1 anuary, 1820 issionaries made use o particularly religious activities as well as education, media and healthc D$< D/)"T")"<+ ). $<D/( )(<"$ )D$1<) 1$.H*0 Z<DA"F"=1 )(D) (<DA)(/D$< D/)"T")"<+ C<$< <::</)"T< "= <+)DMA"+("=1 $<AD)".=+ C")( *<.*A<' KE<$3"/D= O.D$% M<1D= ). %"+*D)/( (<DA)(/D$< *$.:<++".=DA+ ). )(<"$ E"++".=D$@ /<=)<$+ DM$.D%0 N.(= J/H%%<$ CD+ )(< :"$+) E<%"/DA E"++".=D$@ ). M< +<=) M@ KE<$"/D= O.D$% ). :.$<"1= /.H=)$@' S=%"D' "= ?>?>0 KA)(.H1( ") "+ V=.C= )(D) +<T<$DA E<%"/DA %./).$+ C<=) ). TD$".H+ $<1".=+ D+ E"++".=D$@' they didn’t employ their missionary title and medical knowledge edical mis 3+".=D$@ CD+ D//<*)<% M@ O"MA< %"++<E"=D).$+ D+ )(< E.+) +"1=":"/D=) E<)(.% ). $<D/( DAA *D$)+ .: +./"<)@0 KE<$"/D= O.D$% M<1D= ). +<=% E<%"/DA E"++".=D$"<+ :.$ (<DA)(/D$< D/)"T")"<+ ). U)).ED= AD=%+ ?[ @<D$+ D:)<$ +<=%"=1 :"$+) E"++".=D$"<+ ). )(< $<1".=0 ;<%"/DA E"++".=D$"<+ C<$< )$D"=<% "= M.)( $<A"1".= D=% E<%"/"=<0 P"$+) E<%"/DA E"++".=D$"<+ +<$T<% D+ E.M"A< %./).$+0 K+ .: ?552+' KE<$"/D= O.D$% +)D$)<% "=+)")H)".=DA"FD)".= M@ .*<="=1 (.+*")DA' E<%"/"=< +/(..A' =H$+"=1 /AD++ D=% pharmacies in Antep, ardin, Talas, erzion, an, Erzurum, ivas, Adana, onya, Diyarbakır and stanbul  O.$= "= K=)<* "= ?564' &$0 N<++< \0 ;D$%<= /.E*A<)<% ("+ <%H/D)".= "= E<%"/"=< "= )(< IJK "= ?5>5' "EE<%"D)<A@ +)D$)<% ("+ E<%"/DA E"++".=D$@ D/)"T")"<+ "= K%D=D D=% /.=)"=H<% H=)"A E.T"=1 ). ;<$F":.=0 B(< E"++".=D$"<+ ED"=)D"=<% )(<"$ (<DA)(/D$< D/)"T")"<+ H=)"A D (.+*")DA CD+ <+)DMA"+(<% D$.H=% D /A"="/0 K%D=D KE<$"/D= ].+*")DA CD+ +H**.+<% ). M< :.H=%<% "= X.T<EM<$ ?>2>' C(<= K$E<="D= <T<=)+ )..V *AD/<0 ^$<<V =<"1(M.H$(..% "= K%D=D CD+ /(.3+<= ). .*<= )(< (.+*")DA0 B(.H1( =.) /.=+)$H/)<% D+ (.+*")DA' $..E+ .: D MH"A%"=1 .: E"++".=3D$@ C<$< )$D=+:.$E<% "=). CD$%+ D=% =H$+< $..E+0 B(< (.+*")DA %</AD$<% )(D) )(<@ C<$< .*<= ). )(< *<.*A< .: DAA <)(="/")"<+ D=% M<A"<:+ "= K%D=D "= ?>2>0 K%D=D KE<$"/D= ].+*")DA CD+ :.H=%<% "= X.T<EM<$ ?>2> C(<= K$E<="D= <T<=)+ )..V *AD/< D=% )(<$< CD+ D %<*$<++<% +")H3D)".=0 S) "+ +)D)<% "= D $<*.$) M@ &$0 L"$@A ]0 ]DD+ )(D) )(< (.+*")DA +<$T<% H="=)<$$H*)<%A@ M<3)C<<= 42 K*$"A ?>?2 D=% ?6 K*$"A ?>[70 S) "+ DA+. "=%"/D)<% "= E"++".=D$@ +.H$/<+ )(D) .*<="=1 .: )(< (.+*")DA CD+ +H**.$)<% M@ )(< 1.T<$=E<=) D=% DAA /AD++<+0 ]<DA)(/D$< D/)"T")"<+ "= K%D=D KE<$"/D= ].+*")DA 1D"=<% E.E<=)HE DA.=1 C")( &$0 L@$"A ]0 ]DD+' C(. /DE< ). K%D=D "= ;D@' ?>??0 &$0 ]DD+ V<*) .= ("+ E<%"/DA C.$V "= K%D=D H=)"A ?>8?0 S) "+ +)D)<% "= D $<*.$) "= ?>?4 )(D) .=< KE<$"/D= D=% .=< K$E<="D= %./).$' 7 KE<$"/D= D=% 7 K$E<="D= =H$+<+ D=% 7 D++"+)D=)+ C<$< <E*A.@<% D) )(< (.+*")DA0 K//.$%"=1 ). )(< $<3*.$)' )(< =HEM<$ .: "=*D)"<=)+ CD+ [2>' 47? .: C(.E C<$< K$E<="D=' 7_ C<$< BH$V"+(' 6 C<$< ^$<<V' 7 C<$< K++@$"D= D=% _ C<$< .: .)(<$ <)(="/")"<+0 S) "+ +)D)<% )(D) &$0 ]DD+' C(. /.HA% EDV< H+< .: ("+ %./).$DA +V"AA+ +H//<++:HAA@ "= (HED= $<AD)".=+' CD+ :DE"A@ %./).$ .: K%D=D 1.T<$=.$ D=% )(H+ C<$< DMA< ). 1<) *$.)</)".= C(<= =</<++D$@0 ;<= D=% C.E<= C<$< )$<D)<% D) )(< (.+*")DA C")( [7 M<%+0 B(<$< CD+ DA+. D XH$+3"=1 LAD++ "= )(< (.+*")DA0 K%D=D E"++".=D$@ (.+*")DA CD+ D))<E*)<% ). M< /A.+<% M</DH+< .: AD/V .: DH)(.$"FD)".=` (.C<T<$' ") V<*) .= ")+ +<$T"/< H=)"A ?>[70 KA)(.H1( D/H)< "=*D)"<=) CD$%+ .: )(< (.+*")DA C<$< /A.+<% "= ?>[7' &$0 L"$@A ]0 ]DD+ /.=)"=H<% ("+ E<%"/DA D/)"T")"<+ "= D /A"="/ "= K%D=D H=)"A ?>8?0 S= )("+ +)H%@' D/)"T")"<+ .: KE<$"/D= (.+*")DA C("/( CD+ :.H=%<% M@ KE<$"/D= O.D$% M<)C<<= ?>2>3?>[7 D$< /.=+"%<$<% "= )<$E+ .: E"++".=D$@ D/)"T")"<+ D=% E<%"/DA ("+).$@0 KA+. D==HDA D/)"T")"<+' *<$".%"/DA+' E"/$.:"AE+' (.+*")DA /D)DA.1H<+ .: KE<$"/D= O.D$% CD+ H+<% C")( ("+3).$@ $<+<D$/( E<)(.%0 A91H-06,7  KE<$"/D= O.D$%' ;"++".=D$@' ].+*")DA' K%D=D' U)).ED= GE*"$<0  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Giriş   Avrupa ve Amerika’da ıristiyanlıı yaymak için birçok misyoner tekilatları kurulmutur Bunlardan birisi de 2 aziran 1810 yılında Boston’da kurulan ve Amerikan Board olarak isimlendirilen,  F$),*;%& P"%,= "L J"$$*..*"&),. L", Q",)*-& R*..*"&. 5FPJQR6  tekilatıdır ?  ABD’deki rotestan misyoner örgütlerinin en önemlilerinden biri olan bu tekilat, kısa sürede Çin, indistan, üney Amerika, Arika ve ıristiyanlıın çıkı noktası olan Ortadou’ya amaçlarını gerçekletirmek için misyonerler göndermitir Amerikan Board, Osmanlı topraklarındaki aaliyetlerine 1820 yılı balarında balamıtır ABF üyesi olan liny Fisk ve evi arsons adlı iki misyoner, 181 yılı asım ayında Boston’dan Osmanlı topraklarına doru balattıkları yolculuklarını 1 Ocak 1820 tarihinde zmir’de tamamlamılardır 4  ;"+@.=<$A<$ )<E<A%< %"=" :DDA"@<)A<$ olmak üzere eitim, basın 3 yayın ve salık çalımalarını hede kitlelere ulamak için bir araç olarak kullanmılardır   alık alanındaki çalımaların insanlarla iliki kurmada ve onları etkilemedeki önemi anlaılınca Amerikan Board, tekilatının bulunduu misyon merkezlerine salık uzmanları göndermeye balamıtır Amerikan Board’ın dı ülkelere gönderdii ilk tıp misyoneri 11 yılında Boston’dan indistan’a giden ohn     Adana’da Bir Misyoner Hastanesi: Adana International Hastanesi (1909 /5;BC9 / Taşkın  D) E",12$%F > !% cudder’dır cudder’dan önce tıp doktorlarının misyoner olarak arklı bölgelere gittikleri bilinmekle birlikte, bu misyonerler, tıp misyoner kimliini ve doktorluk bilgisini kullanmamılardır Tıp misyonerlii  =/"A yayıcıları arasında özellikle halkın her kesimine ulaılması anlamında en önemli yöntem olarak kabul edilmitir [   Amerikan Board, öncelikle misyoner ailelerinin salık ihtiyacı için tıp misyonerlerini Osmanlı topraklarına göndermitir Bu misyonerler daha sonra ıristiyan Osmanlı tebasına da hizmet vermilerdir üslümanlar için de tıp misyonerliinin önemi anlaılınca bu yönde çalımalar hız kazanmıtır 7   isyonerler eitimle ulaılamayan üslümanlara ve özellikle uzak köylere nüuz etmenin salık E"+ yonerlii aracılııyla mümkün olduunu, doktor misyonerlerin çalımalarında görmeye balamıtı alık aaliyetlerinin misyonerler için aynı zamanda tarihsel ve dinsel nedenleri de bulunmaktaydı ıristiyan inancında sa’nın gücünü ia yoluyla kazandıı i :D%< <%"A"$0 8   Bundan dolayı misyonerlerin tıp çalımalarına bu kadar youn bir eilim göstermeleri de aırtıcı deildir   Amerikan Board, Osmanlı topraklarında aaliyetlerine baladıkları ilk dönemlerden itibaren salık alanında görevlendirdikleri misyonerlerine gezici hekimlik yaptırmıtır ezici hekimlik çalımaları özellikle kırsal bölgelerde yapılmaktaydı XIX yüzyılda Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduu Dou ve Ortadou ülkelerinde önemli salık problemleri yaanmaktaydı zellikle salgın hastalıklar ba edilemez bir sorundu Adı geçen bölgelerde hasta sayısının kabarık olması ve hl geleneksel tedavi yöntemlerinin uygulanması, misyonerlerin salık çalımalarına daha azla imkn salamı ve onların halkla sıcak ilikiler kurmalarını kolaylatırmıtır Osmanlı yönetimi de salık alanındaki yetersizlik nedeniyle misyonerlerin tıbbi aaliyetlerini çounlukla hogörüyle karılamıtır _   lk misyoner doktorlar, bölgede gezici doktor olarak çalımaktaydı 6   Osmanlı topraklarına ilk salık E"+@.=<$A<$"="=' 18’ten itibaren gelmeye baladıkları bilinmektedir lk salık misyonerinin Beyrut’a gelen Dr Asa Dodge olduu belirtilmektedir 5   Dr Asa Dodge, udüs’te bulunduu 18 yılında tiüse yakalanmı ve veat etmitir Amerikan Board, 18’te Dr Asahel rant’ı bütün misyon merkezlerinin donanımını salamakla görevlendirmiti >   isyoner doktorların bölgeye ilk geldiklerinde mesleklerini icra etmek için bir hastane ortamı olmadıından evlerini klinik olarak kullandıkları ve aynı zamanda bölge halkından yetenekli olanları da yanlarına alarak eittikleri görülür Dr Asahel rant, Dr enry  West, Dr Azariah mith ise bu uygulamanın öncülleridir isyonerler 1880’lerden itibaren daha donanımlı hastaneler kurmaya balamılardır Birinci Dünya avaından önce erzion, ivas, Talas, onya, Antep, Adana, arput, an, Erzurum, ardin ve Diyarbakır gibi pek çok yerde kurdukları hastaneler bunlar arasındadır ?2   Amerikan Board’a Bağlı Misyonerlerin Adana’ya Gelişi   Adana’da Amerikan Board’ın kurulması 182 yılına rastlamaktadır ??   lk Amerikan Board misyonerinin kalıcı bir biçimde görevlendirilmesi ise 1862’de olmutur öz konusu yıl Adana aynı zamanda bir merkez haline gelmitir 18 yılında William N hambers ve ei ornelia  hambers’in Adana’ya geldii görülür 0 ?4   Çalımalar ilk etapta açılan ibadet yerleri aracılııyla sürdürülmütür 18 tarihinde Adana’da Amerikan Board taraından ilk Ermeni rotestan ilisesi açılmıtır ?[   emaat balangıçta küçük bir evde toplanmaktaydı Zamanla bu mekanın yetersiz kalmasından dolayı daha uygun bir kilise binasının ina edilmesi dile getirilmitir 6 üyesi bulunan kilisenin 0 taratarı bulunmaktaydı 186 yılında bölgeye bir  !"#$%& ()#*$ +),-*.* / !"#$%& ()#*$ 0"1,&%2 34567 6 859: ;5/554 <==>:??2"#$%&<)#*$@$),.*&@)A1@=, !& kilise ve okul yapılması amacıyla bu iki kuruma yaklaık 00 sterlin gerekmekteydi Bölgedeki 9$ otestanlardan toplanan 600 sterlin ve Amerikan Board’ın baıladıı 00 sterlin ile bu iki kurum için bir arsa satın alınmıtır Amerikan misyonerlerince Adana merkezde 188 yılında bir kız okulunun kurulduu bilinmektedir isyonun Adana’daki ızlar Okulu   Bayan Tucker ve Brown taraından kurulmutu ve misyonun kadın kollarınca çalıtırılmaktaydı 1886 yılında okulda 16 kız örenci bir Ermeni eitmen taraından eitilmekteydi ?7  ?>483 126 yılına ait bir raporda ız okulunun eleman eksikliliine ramen 1 G@ lül’de açıldıı ve okulda 10 kayıtlı örencinin bulunduu belirtilmektedir ayıtlı örencilerin 80’i ilkokul, 0’si lisede idi Toplam 1 kii yatılı, 8’u gündüzlü eitim görmekteydi Okula 8 Türk örencinin kayıtlı olduu ve geri kalanların da Arap, Ermeni, Yahudi ve dier Avrupa uluslarından olduu belirtilmektedir ?8  OH okul 18 yılında kapanmıtır ?_   Amerikan Board’ın Adana istasyonunda, ızlar okulu ve Tarsusta’ki Erkek örencilerin eitim gördüü okulun yanı sıra bir de Adana Amerikan astanesi bulunmaktaydı ?8   Hastanenin Kuruluşu   isyonerler Adana’ya geldiklerinden beri bir hastaneye ihtiyaç duymaktaydılar Adana’da salık aaliyetlerinin balaması, 182 yılında Antep’te doan Dr esse  arden’in Amerika’da Tıp eitimini 188 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl Adana’ya geçerek çalımaya balamasıyla gerçeklemitir Dr arden, erzion’a geçinceye kadar salık çalımalarını bir klinik etraında hastane kuruluncaya kadar aralıklarla sürdürmütür Adana’da 10 Ermeni olaylarında meydana   gelen durum misyonerlerin bu ehirde bir hastane açma isteine de zemin hazırlamıtı Olaylar sırasında dört acil müdahale hastanesi ızıl aç taraından açılmıtı Ancak olaylardan sonra hastaneler kapatılmıtı isyonerler böyle bir ortamda ehirde kalıcı bir hastane kurmak için çalımalara balamayı uygun bulmulardır ?6   onuçta Adana Amerikan astanesi, Ermeni olaylarının olduu buhranlı süreçte, Ekim 10’da kuruldu ?5   Dr iryl  aas’ın kaleme aldıı bir raporda, hastanenin 20 Nisan 110 3?6 X"+D= ?  tarihleri arasında kesintisiz hizmet verdii M<A"$)"AE<V)<%"$0 ?>   Amerikan Board’ın bir baka raporunda ise hastanenin açılıının hükümet ve toplumun bütün kesimleri taraından olumlu karılandıı dile getirilmektedir 42   lgili binanın hastane donanımının salanması amacıyla aaliyete giriilmi ve Dr William N hambers yönetiminde hastanede odalar koulara ve hemire odalarına dönütürülmütür oularda ahaptan gerekli çalımalar yapılmı, duvarların badanası ve mobilyaların boyanmasının yanısıra DE<A"@D)(D=<@< %< karo döenmitir Ameliyat vs operasyonlar için gereken araç ve gereçler temin edilmitir Bayan Nesbitt hambers’in desteiyle mutaktan koulara yiyecek taınması için bir asansör yapıldı ?6  ]D+)D=< .AD$DV kullanılan binanın zemin katında klinik odaları, eczane, yemek odası, strelizasyon odası, izik muayene odası, mutak ve depo bulunmaktaydı Yine kolera hastalarının tedavi edilmesi için de hastanenin zemin katı kullanılmıtır kinci kat veya ana kat olarak kabul edilen bölümde; iki   büyük hasta kouu, be özel oda, ameliyat odası, sargı ve tedavi odası ve bir yönetici odası ile kadınlar kouundan balayan çıkıntıda, hemirelerin çalıma odası, banyo, tuvalet, diet mutak ve izolasyon odası vardı Ana binanın merkez kısmının üstüne daha sonra üçüncü bir kat ina edilmi ve burası hemire evi olarak kullanıldı 4?   astane, ehirde umların oturduu bölgede yer almaktaydı isyonerler bu mahallenin çok tutucu olduunu belirtmekte ve ancak zamanla amaçlarının mezhep, ulus ayırt etmeksizin hastaları tedavi etmek olduunun anlaılmasıyla hastaneye de güvenin arttıını iddia etmekteydiler ?6   astanenin günlük rutin ilerine, ilgili personelin saat 0’da kalkması ve 60’da hastalara kahvaltı verilmesiyle balanırdı aat 00’de hemirelerin kahvaltısının ardından çalıanlar sabah duasını yapardı     Adana’da Bir Misyoner Hastanesi: Adana International Hastanesi (1909 /5;BC9 / Taşkın  D) E",12$%F > !J aat 800’de doktor, hemire ile kouta yatan hastaların kontrollerini yapardı Bu arada hemireler sabah ameliyatları için ameliyat odasını hazırlardı ?6   urumsallama açısından yönetmelikler önemli olup Amerikan Board’ın Adana’da açtıı hastanenin de bir yönetmelii vardı öz konusu yönetmelikte belirtilen esaslar incelendiinde aslında bunların aaı yukarı Türkiye’deki dier misyoner hastaneler için de geçerli olduu anlaılmaktadır 44   öz konusu yönetmelie göre;  ?0   Bu hastane merkezi Türkiye misyonunda S&H),&%H*"&%C (".G*H%C   .AD$DV M"A"=</<V0 40   Bu hastanenin amacı birinci sını cerrahi müdahale ve Adana bölgesinde salık hizmetlerinin yürütülmesi ve ileride ncil çalımalarına yarar salamak Ülkedeki dier hastane ve enstitülerle çalıma ibirliini tevik etmek [0   astane merkezi Türkiye misyonu taraından atanan bir Board yöneticisi taraından yönetilecek Bu kurul, hastanenin ve kaynaklarının yönetiminde isyona karı sorumlu olacak  70   Yönetim kurulu, dört yıl için seçilen be kiiden oluacak Bu kiiler yeniden seçilebilecekler (Not: ilk seçimde bir üye iki yıl için, iki üye üç yıl, iki üye de dört yıllık görev süreleri için seçilecek) Yönetimdekilerin çou Adana bölgesinde ikamet edenlerden olacak astane yönetimi için geçici bir danıma kurulu oluturulacak 80   Yönetim kurulu, erkezi Türkiye isyonunun yıllık toplantısıyla balantılı olarak, yıllık toplantı düzenleyecek ki yarıyıllık toplantılar sonbahar ve kı döneminde yapılacak  _0   ]D+)D=<% en sorumlu misyoner doktor, seçim olmadan yönetim kurulunun bakanı olacak ve enstitünden sorumlu olacak Bakan, hastanenin detaylı aktivitelerini ve mali durumunu üst kurula sunacak Yıl ortasındaki toplantıda gelecek yıl için muhtemel gelir ve giderler +H=HAD/DV0 60   isyoner doktor ve hemireler, hastanedeki çalımaları yürütme kurulu olarak devam ettirecek  50   Yardımcı doktorlar ve diplomalı hemireler yürütme kurulunun üyelerini oluturacak  >0   elir ve gider hesap ilerine mali ilerden sorumlu olan müdür bakacak Bu kii Board yönetimince atanacak Board yönetimi ayrıca bir denetleyici de görevlendirecek   astane yönetmenliindeki bazı önemli maddelere baktıımızda hastane yönetim ve denetiminin Amerikan Boardın kontrolünde   olduunu görülmektedir Ayrıca hastane yönetmenliinde kurumun adı  F=%&% S&H),&%H*"&%C (".G*H%C (Adana Uluslararası astanesi) olarak geçmektedir Amerikan Board’ın belgelerinde bu isim umhuriyet Türkiyesi’ne kadar kullanılmakta olup, yeni dönemde ise  F=%&% F$),*;%& (".G*H%C   QK%D=D KE<$"VD= astanesi) olarak geçmektedir Yine hastane yönetmenliinin ikinci maddesinde kurumun açılıının misyonerlik çalımasının yolunu açmak olduu iade edilmektedir   Hastane Çalışanları   astanenin ilk dönemlerinde, Adana olayları sırasında hemire olarak çalıan Bayan Annie Davies ve Dowty 3 Wylie’in yanı sıra, 108 yılında Bayan arriet E Wallis’e yardım için ngiltereden gelen ve Adana’ın yoksul hastalarına yardım ettii belirtilen Bayan osalind Northcote ve Florence olburne, yine daha sonra ngiltereden gelen Bayan ydia Talbott ve Bayan Annie Daies hemire olarak çalımılardır Yine ersin’de
Search
Similar documents
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x