Speeches

ADAT ISTIADAT PERKAHWINAN BAJAU DI SABAH

Description
BAJAU PANTAI TIMUR DAN BAJAU PANTAI BARAT
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KURSUS AT10403:PENULISAN AKADEMIK UNTUK SAINS SOSIALNAMA PENSYARAH:PROF. MADYA DR.ROSAZMANHUSSINTAHUN :TAHUN 3 (SEMESTER 2) SESI 2014/2015NAMA PELAJAR ILNAMA PELAJARNO. MATRIK 1.FISAELLAH INTI JOHNYA 2012 ! 20"#TU$ASAN INDI%IDU:ADAT ISTIADAT PERKAH&INAN KAUM AJAU DI SAAH  3.0 AJAU PANTAI ARAT (AJAU DARAT) Suku kaum Bajau yang mendiami kawasan pantai barat Sabah bermula dariKudat sehingga ke kawasan pedalaman Sabah. Bagaimanapun majority sukuSamah terdapat di Kota Belud, Tuaran, Likas, Petagas, Putatan, Ketiau, Kinarut,Beringgis, Kawang, Pengalat Besar dan Pengalat Kecil di Papar, Sabah. Padadasarnya gelaran Samah sinonim dengan gelaran kaum Bajau. Suku inimemasuki Borneo melalui kawasan Kota Belud dan Kudat. Mengikut aktasejarah, !Bajau! adalah nama kepada salah seorang pahlawan Bugis yangberasal dari Makassar yang membantu "ohor menyerang Belanda. Kaum Bajaukemudian telah belayar melalui persisiran pantai Borneo dan membukaperkampungan awal di Kota Belud. #leh itu, adat istiadat perkahwinan asli Bajaupantai Barat boleh dilihat melalui adat istiadat perkahwinan Bajau Kota Beludyang akan diterangkan di bawah. 3.1 ADAT ISTIADAT PERKAH&INAN AJAU KOTA ELUD  Terdapat sedikit bersamaan adat istiadat perkahwinan kaum bajau di sabahdengan adat perkahwinan orang melayu. $al ini mungkin disebabkan sejarahasal usul bajau yang dipercayai berasal dari johor suatu ketika dahulu. %alaupun&sopher '()*+*- andaikan bajau di sabah berasal dari /iau0Lingga . kaumBajau sangat teliti dalam melaksanakan upacara adat istiadat perkahwinan.upacara selalunya dilakukan mengikut tuntutan adat dan agama. #leh itu, adatistiadat perkahwinan Bajau banyak dipengaruhi oleh budaya turun temurun danagama 1slam. Seterusnya, untuk memahami lebih terperinci upacara adatistiadat perkahwinan bajau darat adalah melalui tujuh peringkat dalam upacaraadat istiadat perkahwinan bajau darat yang utama iaitu T1L230T1L23142256M754#, S7/325, 5#/#586M2L24, M2541 B242K, 51K2$, 58754#9 4255874747. Ketujuh0tujuh peringkat dalam adat istiadat perkahwinan bajau iniakan diulaskan di perenggan seterusnya. 3.1.1 TILAU!TILAU IDAAN/MENDO 2dat ini dilakukan oleh ibu bapa kaum bajau dalam proses mencari jodoh untukanak mereka. Seterusnya, setelah memilih calon menantu, 1bu bapa akanmelakukan ngederasi &merasi atau menilik nasib mengikut panduan kitab :Tajul  Muluk; untuk memastikan calon isteri6suami sesuai untuk dijodohkan dengananak mereka. Sekiranya calon menantu sesuai dengan anak mereka, ibu bapaakan segera mengaturkan upacara tilau0tilau idaan &merisik. Saudara terdekatibu bapa &5gentan Bisoro yang akan menjadi wakil semasa proses merisik.Biasanya, sekiranya calon sudah bertunang proses merisik akan segera tamatdan sekiranya belum bertunang upacara merisik akan diteruskan untukbertanyakan latar belakang calon menantu. Proses ini ialah peringkat awal kearah perkahwinan&mendo. Selain itu, pihak calon menantu tidak akan terusmenerima pinangan tersebut. Selalunya, pihak calon akan meminta masa satuminggu untuk memberikan kata putus antara setuju atau menolak. $al ini untukmemberikan masa kepada keluarga pihak calon untuk bermuaakat dengan warisdan saudara mara terdekat &anak dinakan. Seterusnya, setelah sampai masayang dijanjikan, wakil pihak calon akan bertemu dengan wakil peminangan untukmemberikan jawapan. Sekiranya ditolak, wakil pihak calon akan memberikanalasan munasabah agar tidak menyinggung perasaan pihak lelaki dan sekiranyapinangan diterima, wakil kedua0dua pihak akan melanjutkan perbincangan untukmenentukan jumlah berian dan penongot yang ditentukan berdasarkan statuscalon. $al ini kerana, nilai berian dan mas kahwin ditentukan oleh latar belakangsosial calon iaitu miskin, orangbiasa atau golongan 4atu. Setelah selesai upacaraini, majlis seruan akan diadakan . 3.1.2 SERUAN Peringkat ini adalah majlis pertunangan &seruan yang diadakan di rumah pihakperempuan. Semasa seruan, kedua0dua pihak akan berbincang untukmenentukan tempoh bertunang serta tarikh perkahwinan. Seterusnya, tempohpertunangan biasanya satu bulan sehingga lima bulan dan tempoh itu bolehdipercepatkan atau ditunda mengikut persetujuan kedua0dua pihak. Selain itu,masyarakat bajau sangat teliti dalam menentukan tarikh perkahwinan. $al inidisebabkan kepercayaan bahawa hari dan bulan perkahwinan akanmempengaruhi kehidupan masa hadapan pengantin. #leh itu, tarikhperkahwinan diberikan berdasarkan panduan ramalan bintang dua belas.Panduan ini bukan sahaja digunakan dalam menentukan tarikh perkahwinantetapi majlis lain seperti kenduri. 2ntara hari yang dianggapkan memberikankebaikan ialah hari "umaat semasa bulan syaaban, <ulkaedah, <ulhijrah,rabiulakhir dan syawal. Seterusnya, sekiranya tempoh pertunangan hampirtamat dan pihak lelaki bersedia untuk menghantar berian seperti yang  dipersetujui. Peringkat seterusnya akan diadakan iaitu 5orong6malad yang akandinyatakan di perenggan seterusnya . 3.1.3 NORON$/MALAD Majlis menghantar berian dari pihak lelaki kepada pihak perempuan. Semasaproses ini, wakil kedua0dua pihak akan berbincang untuk menetapkan tarikhperkahwinan. 4alam adat masyarakat bajau terdapat dua jenis norong iaitunorong pertama dihantarkan kepada pihak perempuan tiga bulan atau satu bulansebelum perkahwinan dan norong kedua sekadar untuk menghantarkan haiwanyang diminta oleh pihak perempuan dan dipersetujui oleh pihak lelaki semasaproses mendo. Pada masa kini, norong lebih dikenali sebagai malad. Ketikanorong, tarikh perkawinan ditetapkan dan kedua0dua pihak akan menyampaikankhabar &ngabar jemputan kepada sanak saudara serta sahabat mereka. Selalunya, ibu bapa pihak pengantin yang akan menyampaikan khabar kepadasaudara mara. $al ini untuk mengelakkan tercicir atau lupa dikhabarkan. Selainitu, sekiranya ibu bapa pengantin sendiri menjemput sanak saudara, saudaramara lebih gembira dan berbesar hati untuk menghadiri majlis perkahwinananak mereka. %alaubagaimanapun, pada hari ini masyarakat bajaumenyampaikan jemputan melalui kad jemputan tetapi masih menyampaikan&ngabar jemputan dari ibu bapa pengantin kepada jiran dan orang sekampung . 3.1.4 MADAK ATAU MANDI ADAK  2cara mandi badak atau malam berinai adalah upacara yang dilakukanpengantin sebelum majlis akad nikah dan majlis bersanding. 2dat ini dijalankandisebelah malam selepas maghrib oleh kedua0dua pihak pengantin Bajau. 2datini untuk meraikan bakal pengantin dan tanda restu perkahwinan dari keluargadan sanak saudara. Mengikut adat turun temurun kaum Bajau, mandi badakdilakukan untuk menaikkan seri wajah pengantin dan sebagai cara untukmenenangkan pengantin semasa upacara akad nikah dijalankan. Mandi badakterbahagi kepada dua iaitu mandi bedak besar &madak oyo dan mandi bedakkecil &madak diki. Seterusnya, bedak yang digunakan semasa majlis mandibedak ialah dari tepung beras, minyak wangi dan beberapa jenis bunga. Selain itu, upacara mandi badak selalunya dimulakan dengan ber<anji untukmndoakan keselamatan dan kesejahteraan pengantin. Ber<anji selalunyadilakukan oleh sekumpulan lelaki dan wanita dalam keadaan duduk dalam  bulatan. Seterusnya, selesai ber<anji, acara merenjis pengantin akan dilakukanoleh keluarga dan sanak saudara. Bahan yang digunakan dalam upacaramerenjis ialah beras kuning, inai, bunga rampai, santan kelapa dan daun pandan.Semasa acara merenjis, pengantin akan diberikan hadiah oleh setiap ahlikeluarga yang merenjis. Selalunya, keluarga dan sanak saudara memberikanpengantin bunga telur atau wang hadiah. Selain itu, semasa upacara mandibadak, tetamu yang hadir akan disajikan dengan hidangan yang disediakan olehpihak pengantin mengikut kemampuan dan citarasa tuan rumah. Seterusnya, selesai upacara mandi badak, tetamu juga akan dihiburkan denganacara betitik. 2dat betitik adalah irama yang dihasilkan dengan menggunakanalat mu<ik tradisional Bajau yang dilengkapi dengan set kulintangan yangmempunyai lapan biji, dua gong besar, gong kecil dan dua gandang. Selaluinyairama yang dimainkan semasa acara betiti ialah andu0andu, kedidi, andu bia+kedebak serta sawa . Selain acara betitik, selalunya acara berunsai turutdisajikan tuan rumah kepada tetamu yang hadir. Berunsai ialah tarian tradisibajau yang diselangi kalang0kalang sama iaitu pantun sepanjang malam. Selain itu, selesai upacara madak, upacara berinai &bepasar akan dilaksanakanoleh mak andam kepada semua jari pengantin perempuan dan enam jaripengantin lelaki iaitu kanan tiga dan kiri tiga. Pada malam mandi badak, kaumkeluarga dan sanak saudara akan sama0sama bergotong royong menyediakanhidangan untuk tetamu keesokan harinya iaitu semasa akad nikah danbersanding. #leh itu, perkahwinan dalam masyarakat Bajau mengeratkanhubungan kekeluargaan dan sanak saudara . 3.1.5 MAJLIS NIKAH $ari akad nikah dijalankan, pihak lelaki akan berdiri atau duduk bergantungkepada status pengantin lelaki. Setelah upacara akad nikah selesai, kedua0duapengantin akan bersanding. Selain itu, pengantin lelaki berketurunan 4atu tidakdibenarkan memijak tanah. #leh itu, pengantin akan diusung menggunakanusungan &sungan dan orang biasa hanya diarakkan di atas kuda. Selain itu,seperti kebanyakkan adat perkahwinan di sabah, pengantin lelaki kaum bajauharus membawa buah tangan &damak untuk keluarga perempuan sebelummemasuki rumah keluarga pengantin perempuan. Ketibaan pengantin lelakibiasanya ditandai dengan beberapa das tembakan di udara. Semua itudipengaruhi oleh status pengantin lelaki.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x