Documents

Analiza Comparativa Intre Formele Educatiei

Description
FORMELE EDUCATIEI CRITERII LOC DE DESFASURARE ANALIZA COMPARATIVA INTRE FORMELE EDUCATIEI EDUCATIA FORMALA EDUCATIA NONFORMALA EDUCATIA INFORMALA -institutii de invatamant (particulare sau de stat) -cadru institutionalizat mai putin formalizat (Palatul Copiilor,case de cultura, teatre, cinematografe, massmedia) -bine delimitate, fiecare institutie avand finalitatile sale specifice: formarea profesionala, dezv. aptitudinilor, educatie pt timp liber, dezv.culturii generale -tinde spre sistemat
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ANALIZA COMPARATIVA INTRE FORMELE EDUCATIEIFORMELEEDUCATIEICRITERIIEDUCATIA FORMALAEDUCATIA NONFORMALAEDUCATIA INFORMALALOC DE DESFASURARE -institutii de invatamant(particulare sau de stat)-cadru institutionalizat mai putinformalizat (Palatul Copiilor,case decultura, teatre, cinematografe, mass-media)-activitati socio-umane sau dealta factura;-se poate desfasura oriunde, nuare granite- mediul de viata al individului FINALITATILE EDUCATIVE -formulate prin idealuleducational, are caracter constient si transmitere de valori(culturale, stiintifice, morale,estetice, etc)-are ca scop integrarea activa aindividului in viata sociala-bine delimitate, fiecare institutieavand finalitatile sale specifice:formarea profesionala, dezv.aptitudinilor, educatie pt timp liber,dezv.culturii generale-nu imbraca forme expliciteducative si nu isi propune saaiba efecte educationale, dar se produc CONTINUT -bine organizat, bine structurat, bazat pe arii curriculare, programe scolare, obiectivegenerale, specifice, operationale-tinde spre sistematizare si organizare-divers, nestructurat;-cuprinde toate influentele pecare mediul le are asupraindividului AGENTI IMPLICATI -cadre special pregatite(profesor) si elev, formator siformabil...-pot fi atat specialisti cat si cadredidactice; public eterogen ca varsta sispecializare-nu necesita personalspecializat, poate fi oricine CONTEXT METODIC SIDOTARE MATERIALA -puternic dezvoltat beneficiindde cercetarile pedagogilor cat side influentele din practica-dotarea materiala nu tocmaiactuala-metode activ-participative siinteractive-dotare materiala tinde sa fie de ultimaora-incidental EVALUARE -se face dupa standardespecifice;-evaluare riguroasa bazata pe-se face, dar nu dupa niste principii bine stabilite-mai putin riguroasa,se obtin certificari-spontana-evaluare sociala  testari periodice care sefinalizeaza prin obtinerea unor diplome recunoscute, atestate-certificarea competente profesionale.in urma unor competitii-vizeaza satisfactia participantului TIMP 1/3 din viata-atata timp cat ii acorda individul-toata viata ASEMANARI Ambele sunt forme organizate de societate.Au scop constient stabilit.- DEOSEBIRI Forma fundamentala deeducatie, cea mai consistenta sidecisiva in ceea ce privesteformarea personalitatii si acompetentelor profesionale.Include ansamblul actiunilor intentionat educative, organizatesi realizate in mod planificat,sistematic, in cadrul institutiilor scolare si universitare prinintermediul sistemului deinvatamant structurat siierarhizat in trepte scolare si anide studii.Cuprinde ansamblul actiunilor educatiei nonscolare, structurate siorganizate intr-un cadruinstitutionalizat, dar in afara sistemuluide invatamant.Vizeaza obiective ale dezvoltariigenerale (largirea orizontului decultura), dar si obiective specifice(dezvoltarea aptitudinilor speciale).Ocupa ponderea cea mai marein timp si ca influenta extensivaasupra diferitelor laturi alefiintei umane.Are efect secundar asupradezvoltarii personalitatii. INTERDEPENDENTA Interdependenta formelor educatiei reprezinta o necesitate obiectiva in contextul finalitatilor pedagogice propuse la nivelul modelului cultural al societatii postmoderne, postindustriale, informatizate.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x