Entertainment & Media

Angieslki slowka

Description
Angieslki slowka
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Słówka z angielskiego crown - koronaneek - szyjkaroot - korzeńsurround - otaczaćgingiva - dziąsłogingivae - dziąsła periodontum - przyzębieinternal scructure - wewnętrzna strukturaenamel - szkliwodentine - zębinacementum - cement pulp - miazga blood vessels – naczynia krwionośnenerves - nerwy/unerwienielymphatic vessels - naczynia limfatyroot canals - kanały korzeniowe pulp chamber - komora miazgowacavered by a thin layer of cementum - pokryte cienka warstwa cementuapex - wierzchołek lingual - językowaoclusal - okludalnamesial - mezjalnadistal - dystalnalabial - wargowa buccal - policzkowacusps are responsible for mastication and proper oclussion - guzki są odpowiedzialne za żucie i dobry zgryzcontain - zawieraćfissures - bruzdy/szczelinyf - rowkitooth - ząbteeth - zębytissue – tkankaoral cavity - jama ustnacheek musles - mięsnie policzków  saliva – ślinaincisors - siekaczecouines - kły premolar - przedtrzonowcemolars - trzonowcechisel-shaped - ksztaut dłutacone-shaped – ksztaut stożkawide - szerokiflattened sufaces - spłaszczona powierzchniacusps - guzkimonocuspid - jednoguzkowe bicuspid - dwuguzkowemulticuspid - wieliguzkowewisdon tooth - ząb mądrościgrinding - ścieraniedentition - uzębienie (milk) - uzębienie mlecznemixed - mieszane permanent - stałelayer - warstwaapical foramen - otwór wierzchołkowy pharynx - gardłoto masticate - żućingestion - przyjmowaniemaxila - szczękamaudible - żuchwasalivany glands - śliniankimucous membrane - błona śluzowainferior dental arch - łuk zębowy dolny palatopharyngeal arch - łuk podniebienno gardłowytongue - język uvula - języczek soft palate - podniebienie miękkiehard palte - podniebienie twardesuperior dental arch - łuk zębowy górny
Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x