Presentations

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Pentru Pagubele Produse Terţilor Prin Accidente de Autovehicule (Rca)

Description
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Pentru Pagubele Produse Terţilor Prin Accidente de Autovehicule (Rca)
Categories
Published
of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA „SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂCRAIOVA LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator Ştiini!i#L$t% Uni&% Drd% Ţ '()* I)+iaSt)d$nt# Ca+ot' Ion,-./UNIVERSITATEA „SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂCRAIOVA  ASI0URAREA OBLI0ATORIE DERĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRUPA0UBELE PRODUSE TERŢILOR PRIN ACCIDENTE DEAUTOVEHICULE1RCA2 Coordonator Ştiini!i#L$t% Uni&% Drd% Ţ '()* I)+iaSt)d$nt# Ca+ot' Ion,-./  CUPRINS INTRODUCERE..............................................................................................................................4CAPITOLUL I: REGLEMENTARE ŞI CONDIŢII DE AUTORIZARE A ASIGURATORILOR.10 ã  Condiţii de autorizare..........................................................................................................11 ã  Reprezentantul...........................................................................................de despăgubiri 14 ã  Dovada contractului de asigurare RCA................................................................................16  ã  Durataîncheieri contractului RCA.......................................................................18 ã  Cuprinsul contractului RCA..............................................................................................18 ã  ri!a de asigurare............................................................................................................1 CAPITOLUL II: RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI RCA...................................................22 #.1.$%era răspunderii asigurătorului ......................................................................................................22 ã  Cazuri în care asigurătorul RCA este e&onerat în garanţie..................................................#' ã  (o!entul........................................................................................................începerii răspunderii asigurătorului..........................................................................................................#) ã  (o!entul încetării răspunderii asigurătorului..................................................................#6  ã  Condiţilerăspunderii asigurătorului RCA..........................................................................#* #.'.1.$ubrogaţia +i regres în asigurarea obligatorie cu răspundere civilă auto.........................#*  CAPITOLUL III:CALITATEA PROCESUALĂ A ASIGURĂTORULUI30 ã  Asigurătorul..................................................................................................în  procesul civil ', ã  Calitatea procesuală a terţului victi!ă................................................................................'1 ã  -bligaţiile in solidu! ale asiguratului +i asigurătorului......................................................'#  ã  oziţia procesuală a asigurătorului în procesul penal.........................................................'' ã  Calitatea de asigurător a societăţii de asigurare în procesul penal..................................'4 ã  Calitatea de parte responsabilă civil!ente în procesul penal............................................') CAPITOLUL IV: STABILIRE A ĂI PLATA DESPĂGUBIRILOR...............................................37 4.1.Despăgubirea........................................................................................................................'* 4.1.1.$tabilirea despăgubirilor pe baza constatării a!iabile......................................................' 4.1.#. $tabilirea despăgubirilor prin hotărre /udecătorească...................................................' ã  lata despăgubirilor în cazul reparării vehiculului de către terţul păgubit...........................4, ã  Avarierea.............................................................................................................sau distrugerea bunurilor...................................................................................................................41 ã  lata despăgubirilor în cazul vehiculelor în!atriculate în străinătate..............................44 ã  lata despăgubirilor în cazul vătă!ării corporale sau decesului persoanelor..................44 CAPITOLUL V:FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII....................................47 ).1.Atribuţiile 0ondului de protecţie a victi!elor străzii...........................................................4*  CONCLUZII..................................................................................................................................0ANE!A NR. 1................................................................................................................................4ANE!A NR. 2................................................................................................................................ BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................7 TRUŞCĂ ION#GABRIELINTRODUCERE INTRODUCERE A$%&'()(%*+ ,+ ()$-',+(+ /%%*) /$%'%+  ('() %-() 5% ,+ (+ /'*%+  $%&'()(%*(6 /(+ $' %-'$+ ,+ %+(+$'* +/%/ 5% $/%* * (+&%% /*+/%%)8% -+(' -)((+ '8%+% 8%*+6 +8%+(+ /%'%)8%% -(/+$'*'% ,+ -(,'/8%+ 5% -(+9(+ %/%+*( $()%%.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x