Documents

Asigurãri Manual pentru clasa a XI-a

Description
Asigurãri Manual pentru clasa a XI-a
Categories
Published
of 81
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Clasa a XI Ministerul Educaþieiºi Cercetãrii Z A I  T    V A 2   6 0  0 Asigurãri Manual - a Ruta directãRuta directã  Valentina CapotãTanþa-Camelia Chitcã Florica PopaFlorian LixandruAndrei NaeConstantin Ghimpãu   Asigurãri Manual pentru clasa a XI-a filiera tehnologicãprofil servicii, ruta directã calificãrile profesionale:Tehnician în activitãþi economice Aprobat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii cu Ordinul nr. 4742 din 21.07.2006 ValentinaCapotãTanþa-CameliaChitcãFloricaPopaFlorianLixandruAndreiNaeConstantinGhimpãu-Codreanu  Asigurãri–ManualpentruclasaaXI-a Copyright © 2006 Akademos ArtToate drepturile asupra acestei ediþii aparþin editurii Akademos Art.Reproducerea integralã sau parþialã a acestei lucrãri este interzisãfãrã acordul prealabil scris al editurii Akademos Art.Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 4742 din21.07.2006 în urma evaluãrii calitative organizate de cãtre Consiliul Naþional pentruEvaluareaºiDifuzareaManualelorºiesterealizatînconformitatecuprogramaanaliticãaprobatãprinOrdinalministruluiEducaþieiºiCercetãriinr.3172din30.01.2006Referenþi:ã prof. univ. dr.  NicolaeDARDAC ã prof. metodist gr. I  DuþãDOINA Editura Akademos ArtAleea Botorani 2, Bucureºti, sector 5Tel./Fax: 021/411.76.80Tel.: 0742.15.42.36ISBN (10) 973-87549-5-XISBN (13) 978-973-87549-5-9PRINTED IN ROMANIAV.I.S. PRINT SRLstr. Garoafei nr. 1, Bucureºti, sector 5Tel./Fax: 021/420.67.17 DescriereaCIPaBiblioteciiNaþionaleaRomânieiAsigurãri:manual pentruclasaaXI-a  / Valentina Capotã,Florian Lixandru,Tanþa-Camelia Chitcã,... - Bucureºti :Akademos Art, 2006ISBN (10) 973-87549-5-X ; ISBN (13) 978-973-87549-5-9I. Capotã, ValentinaII. Lixandru, FlorinIII. Chitcã,Tanþa-Camelia368(075.35)  Cuvânt înainte Manualul de faåã se adreseazã elevilor de liceu în dorinåa de a le forma o gândire economicã æi se doreæte a fi o abordaremodernã, actualã, conform cerinåelor în domeniul asigurãrilor.Manualul a fost elaborat în conformitate cu noua programã æcolarã, respectând cadrul curricular.Conåinutul cuprinde o gamã variatã de probleme, punând o bazã solidã abordãrii cu succes a studiului asigurãrilor în ciclul liceal.Testele finale asigurã o recapitulare temeinicã a cunoætinåelor acumulate, constituind un util material pentru activitatea în clasã,individualã sau pe grupe de elevi.Tuturor elevilor care vor parcurge acest manual le dorim performanåe cât mai bune æi le urãm SUCCES! 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x