Documents

B.15 Sprinklers - VN - Centrepoint

Description
SPRINKLERS The English language version prevails. Ưu tiên tiếng Anh khi có tranh cãi. Centrepoint Page 1 of 12 of B.15 18 September 2007 SPRINKLERS HỆ THỐNG ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG 1 GENERAL 1 TỔNG QUÁT 1.1 FUNCTIONAL DESCRIPTION 1.1 MÔ TẢ The sprinklers scope of work covers a sprinkler system complete with all necessary pumps, piping, branches, fittings, valves, sprinklers etc. The sprinkler service shall be constructed in ac
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   SPRINKLERS The English language version prevails. Ư  u tiên ti ế  ng Anh khi có tranh cãi. Centrepoint Page 1 of 12 of B.15 18 September 2007 SPRINKLERS H Ệ  TH Ố NG  ĐẦ U PHUN CH Ữ A CHÁY T Ự    ĐỘ NG 1 GENERAL 1 T Ổ NG QUÁT 1.1 FUNCTIONAL DESCRIPTION 1.1 MÔ T Ả   The sprinklers scope of work covers a sprinkler system complete with all necessary pumps, piping, branches, fittings, valves, sprinklers etc. The sprinkler service shall be constructed in accordance with the regulations and any authority having jurisdiction over any  part of the installation during construction and be installed to the satisfaction of the Engineer. The system is to be of the wet type and is to be fully charged at all times. Ph ạ m vi công vi ệ c bao g ồ m h ệ  th ố ng đầ u phun ch ữ a cháy tr  ọ n gói v ớ  i t ấ t c ả  các b ơ  m, đườ  ng ố ng, ố ng nhánh, ph ụ  ki ệ n đườ  ng ố ng, van, đầ u phun, … H ệ  th ố ng đầ u phun đượ  c l ắ  p đặ t theo nh ữ ng qui đị nh pháp lu ậ t và các c ơ   quan nhà n ướ  c có th ẩ m quy ề n đố i v ớ  i  b ấ t c ứ  ph ầ n công tác thi công nào trong quá trình xây d ự ng và đượ  c thi công theo yêu c ầ u c ủ a Nhà t ư  v ấ n. H ệ  th ố ng theo ki ể u ướ  t và luôn đượ  c n ạ  p đầ y. 1.2 CROSS REFERENCES 1.2 THAM CHI Ế U CHÉO General Comply with the General Requirements  worksection. T ổ ng quát Tham chi ế u đế n ch ươ  ng  Nh ữ  ng yêu c ầ u chung  . Related worksections Refer to the following worksections:  Mechanical General requirements, Fire Stopping, Acoustic & Vibration Control,  Hydrants & Hosereels, Tanks & Vessels,  Pumps, Mechanical Piping, Switchboards, Switchboard Components,  Power Cables and conductors, Fire  Detection & Alarms Nh ữ ng ch ươ ng liên quan Tham chi ế u t ớ  i nh ữ ng ch ươ  ng sau:  Nh ữ  ng yêu c ầ u chung v ề   c ơ   khí, Ch ấ  t ng  ă n cháy, Ki ể  m soát ồ n và run, H  ệ  th ố  ng h ọ ng ch ữ  a cháy & cu ộ n ố  ng ch ữ  a cháy, H  ệ  th ố  ng Bình & B ồ n ch ứ  a, H  ệ  th ố  ng B ơ  m, H  ệ  th ố  ng  Đườ  ng ố  ng c ơ   khí, T  ủ   đ  i ệ n, Ph ụ  ki ệ n trong t  ủ   đ  i ệ n, Dây cáp đ  i ệ n và dây d  ẫ  n, Phát hi ệ n và báo cháy   1.3 STANDARD 1.3 TIÊU CHU Ẩ N General General Requirements: to AS 2118.1 T ổ ng quát  Nh ữ ng yêu c ầ u chung: theo AS 2118.1 1.4 DESIGN 1.4 THI Ế T K Ế  Classification Office area: Light Hazard Basement, commercial area: Ordinary Hazard 2 Phân l ớ p Khu v ự c v ă n phòng : nguy hi ể m bình nh ẹ . T ầ ng h ầ m, khu th ươ  ng m ạ i : nguy hi ể m trung bình, c ấ  p độ  2 Floor Area Maximum floor area served by one sprinkler control valve to be 9000m 2 . Di ệ n tích sàn Di ệ n tích sàn l ớ  n nh ấ t đượ  c cung c ấ  p  b ở  i 1 van đ i ề u khi ể n đầ u phun là 9.000m 2   Hydraulic Calculations Hydraulics calculations for the water supply to the hydrant / hose reel/ sprinkler system, together with associated sketches, shall be submitted for approval prior to installation, Tính toán th ủ y l ự c Tính toán th ủ y l ự c để  cung c ấ  p n ướ  c đế n h ọ ng ch ữ a cháy/ cu ộ n ố ng ch ữ a cháy/ h ệ  th ố ng đầ u phun, cùng v ớ  i nh ữ ng s ơ    đồ  phác th ả o t ươ  ng quan,  ph ả i đượ  c trình duy ệ t tr  ướ  c khi thi công .   SPRINKLERS The English language version prevails. Ư  u tiên ti ế  ng Anh khi có tranh cãi. Centrepoint Page 2 of 12 of B.15 18 September 2007 Light Hazard areas (Office) shall be fully hydraulically designed to provide a flow of at least 5 mm/min over 72m 2  for each hydraulically most unfavourable group of sprinklers in all parts of the building regardless of the area covered by individual sprinklers. Ordinary Hazard 2 area (basement and commercial area) should be fully hydraulically designed to provide a flow of at least 5 mm/min over 144m 2 . For each hydraulically most unfavourable group of sprinklers in all parts of the  building regardless of the area covered by individual sprinklers. Các vùng có m ứ c độ  nguy hi ể m nh ẹ  (khu v ă n phòng) ph ả i đượ  c tính toán th ủ y l ự c đầ y đủ   để  có dòng l ư u l ượ  ng t ố i thi ể u 5 mm/phút trên 72m 2   đố i v ớ  i m ỗ i nhóm đầ u phun b ấ t l ợ  i nh ấ t v ề  th ủ y l ự c c ủ a t ấ t c ả  các c ấ u ph ầ n c ủ a toà nhà không k  ể  t ớ  i vùng đượ  c b ả o v ệ  b ở  i các đầ u phun riêng l ẻ . Các vùng có m ứ c độ  nguy hi ể m trung  bình s ố  2 (khu th ươ  ng m ạ i và t ầ ng h ầ m) ph ả i đượ  c tính toán th ủ y l ự c đầ y đủ   để  có dòng l ư u l ượ  ng t ố i thi ể u 5 mm/phút trên 144m 2 đố i v ớ  i m ỗ i nhóm đầ u phun b ấ t l ợ  i nh ấ t v ề  th ủ y l ự c c ủ a t ấ t c ả  các c ấ u ph ầ n c ủ a toà nhà không k  ể  t ớ  i vùng đượ  c b ả o v ệ  b ở  i các đầ u phun riêng l ẻ . Areas Covered by Sprinklers All areas in the Office, commercial area and basement are to be sprinklered with the following exceptions; -   Fire isolated stairways -   Toilets and washrooms fire isolated to -/60/60 and fitted with fire rated doors to -/60/30. -   Dedicated and dry electrical plant rooms Provide sprinklers for all other areas, whether shown on the drawings or not, and to the specified standards. Nh ữ ng di ệ n tích đượ c b ả o v ệ  b ở i các đầ u phun T ấ t c ả  các di ệ n tích ở   v ă n phòng, khu th ươ  ng m ạ i và t ầ ng h ầ m ph ả i đượ  c g ắ n đầ u phun ngo ạ i tr  ừ : -   C ầ u thang ng ă n cháy -    Nhà v ệ  sinh và phòng r  ử a có độ  ng ă n cháy đế n -/60/60 và có g ắ n c ử a ch ị u cháy đế n -/60/30 -   Phòng thi ế t b ị   đ i ệ n khô L ắ  p đặ t đầ u phun cho m ọ i vùng khác, có ho ặ c không có th ể  hi ệ n trên b ả n v ẽ , và theo tiêu chu ẩ n đượ  c ch ỉ  rõ. Water Alarms One water alarm is required for each location of fire sprinkler valves. B ộ  báo độ ng n ướ c M ộ t b ộ  báo độ ng n ướ  c đượ  c l ắ  p đặ t cho m ỗ i v ị  trí c ủ a các van c ấ  p n ướ  c cho đầ u phun. Connection to Fire Indicator Panel The fire sprinkler alarm panel shall connect to the fire indicating panel and shall indicate sprinkler operation for each control valve and /or each floor.  Đấ u n ố i v ớ i T ủ  báo cháy B ả ng báo độ ng đầ u phun ph ả i đấ u n ố i v ớ  i t ủ  báo cháy và ch ỉ  ra ho ạ t độ ng c ủ a đầ u phun cho m ỗ i van c ấ  p và / ho ặ c m ỗ i t ầ ng. Monitoring Class A monitoring devices shall be installed. Class A monitoring shall transmit a signal upon— (a) a change of status of the monitored component; (b) any attempt to tamper with or bypass the monitoring device; and (c) any attempt to tamper with or bypass the connection back to the receiving centre. The following components shall be monitored: (a) Water supply stop valves excluding underground key-operated valves. (b) Main stop valves. (c) Subsidiary stop valves. (d) Power supply for each electric-motor- Giám sát Thi ế t b ị  giám sát lo ạ i A ph ả i đượ  c l ắ  p đặ t. Giám sát lo ạ i A ph ả i xu ấ t tín hi ệ u khi có – (a) m ộ t s ự  thay đổ i v ề  tr  ạ ng thái c ủ a thi ế t b ị   đượ  c giám sát; (b) b ấ t k  ỳ  s ự  c ố  g ắ ng nào để  phá r  ố i hay đ i vòng qua thi ế t b ị  giám sát; và (c) b ấ t k  ỳ  s ự  c ố  g ắ ng nào để  phá r  ố i hay đ i vòng qua m ố i n ố i ng ượ  c v ề  trung tâm nh ậ n tín hi ệ u. Các thi ế t b ị  sau ph ả i đượ  c giám sát: (a) van n ướ  c c ấ  p ngo ạ i tr  ừ  van đặ t âm d ướ  i đấ t, v ậ n hành b ằ ng chìa khoá. (b) van n ướ  c chính (c) van ph ụ  tr  ợ   (d) đ i ệ n ngu ồ n c ấ  p cho m ỗ i b ơ  m d ầ n   SPRINKLERS The English language version prevails. Ư  u tiên ti ế  ng Anh khi có tranh cãi. Centrepoint Page 3 of 12 of B.15 18 September 2007 driven pump. (e) Controller ‘ready to start condition’  battery voltage and fuel level for each compression-ignition driven pump. độ ng b ằ ng môt ơ    đ i ệ n (e) b ộ   đ i ề u khi ể n đ i ệ n áp bình acqui ‘tr  ạ ng thái s ẵ n sàng kh ở  i độ ng’ và m ứ c nhiên li ệ u cho m ỗ i b ơ  m d ẫ n độ ng b ằ ng máy n ổ . Proving of Water Supplies Facilities shall be provided on each sprinkler system to test the water supplies to verify that they satisfy the calculated  pressure and flow requirements of the installed system. Ch ứ ng minh ngu ồ n n ướ c c ấ p Ph ả i l ắ  p đặ t các thi ế t b ị  t ạ i m ỗ i h ệ  th ố ng đầ u phun để  th ử  nghi ệ m ngu ồ n n ướ  c c ấ  p để  th ẩ m đị nh r  ằ ng chúng đ áp ứ ng đượ  c áp su ấ t tính toán và nh ữ ng yêu c ầ u v ề  l ư u l ượ  ng c ủ a h ệ  th ố ng đượ  c l ắ  p đặ t. Spacing of Sprinklers Spacing of sprinklers shall be as per the referenced standards. Note that as per the General Requirements, the drawings are indicative and the contractor is responsible for ensuring that the sufficient sprinklers are allowed for and are located as per the requirements of the referenced standards. Provide sprinklers to the spacing as required in the specified standards. Kho ả ng cách gi ữ a các đầ u phun Kho ả ng cách gi ữ a các đầ u phun tuân th ủ  các tiêu chu ẩ n liên quan. L ư u ý r  ằ ng theo ch ươ  ng Nh ữ ng yêu c ầ u chung, b ả n v ẽ  ch ỉ  có tính trình bày và  Nhà th ầ u có trách nhi ệ m đả m b ả o r  ằ ng s ố  l ượ  ng d ư   đủ  c ủ a đầ u phun đ ã đượ  c tính đế n và đượ  c đị nh v ị  theo yêu c ầ u c ủ a các tiêu chu ẩ n liên quan. L ắ  p đặ t đầ u phun theo kho ả ng cách yêu c ầ u trong các tiêu chu ẩ n ch ỉ  rõ. Concealed Spaces Concealed spaces, such as above false ceilings, are to be sprinklered, with the following exceptions: (a) Concealed spaces less than 200mm in depth measured from the top of the ceiling material, or the floor to the underside of the structure above, need not be protected. (b) Concealed spaces need not be  protected if they are constructed entirely of non-combustible material and contain only— -   fire-resistant cables to AS/NZS 3000; -   non-bundled electrical wiring and lighting installed in accordance with AS/NZS 3000; -    piping; and -   metal ducting with flexible connections and insulation complying with AS 4254. (c) Concealed spaces not exceeding 800 mm in depth, otherwise requiring  protection, with the roof or floor above of concrete, and with fire and draft stops provided at intervals not exceeding 15 m in each direction, need not be sprinkler-protected. (d) Any concealed space not requiring  protection under Item (a), (b) or (c) above, and which contains electrical motors, electric heating coils or other heat-producing equipment shall have a sprinkler installed within 1.5 m of such equipment. (e) Any concealed space having readily accessible permanent access, or capable of being used either Khu v ự c b ị  che khu ấ t Không gian b ị  che khu ấ t, nh ư  là phía trên tr  ầ n treo, ph ả i đượ  c l ắ  p đặ t đầ u  phun, v ớ  i các ngo ạ i l ệ  sau: (a) không gian che khu ấ t có chi ề u cao nh ỏ  h ơ  n 200mm t ừ   đỉ nh c ủ a v ậ t li ệ u làm tr  ầ n, ho ặ c sàn đế n m ặ t d ướ  i c ủ a k  ế t c ấ u bên trên, không c ầ n đượ  c b ả o v ệ . (b) Không gian che khu ấ t không c ầ n đượ  c b ả o v ệ  n ế u chúng đượ  c làm toàn b ộ  b ằ ng v ậ t li ệ u không cháy và ch ỉ  ch ứ a – -   cáp ch ố ng cháy theo AS/NZS 3000; -   dây đ i ệ n không ch ạ y thành bó và chi ế u sáng đượ  c l ắ  p đặ t theo tiêu chu ẩ n AS/NZS 3000; -   đườ  ng ố ng; và -   ố ng gió kim lo ạ i có m ố i n ố i m ề m và  b ọ c cách nhi ệ t theo tiêu chu ẩ n AS 4254 (c) không gian che khu ấ t không v ượ  t quá 800mm chi ề u cao, n ế u khác đ i thì yêu c ầ u ph ả i b ả o v ệ , v ớ  i mái ho ặ c sàn nhà phía trên là bêton, và v ớ  i ch ấ t ng ă n cháy và vách chia tr  ụ c ở   nh ữ ng cách kho ả ng không quá 15m m ỗ i h ướ  ng, không c ầ n  ph ả i có đầ u phun. (d) b ấ t k  ỳ  không gian che khu ấ t nào không yêu c ầ u b ả o v ệ  theo m ụ c (a), (b) ho ặ c (c) ở   trên, và có ch ứ a môt ơ    đ i ệ n, cu ộ n dây đ i ệ n tr  ở   ho ặ c thi ế t b ị  sinh nhi ệ t khác ph ả i đượ  c l ắ  p đặ t đầ u phun trong kho ả ng cách 1.5m t ừ  thi ế t b ị   đ ó. (e) b ấ t k  ỳ  không gian che khu ấ t nào có s ẵ n l ố i vào c ố   đị nh, ho ặ c có th ể  s ử     SPRINKLERS The English language version prevails. Ư  u tiên ti ế  ng Anh khi có tranh cãi. Centrepoint Page 4 of 12 of B.15 18 September 2007 intermittently or permanently as a storage area shall be protected by sprinklers. (f) Concealed spaces not requiring  protection under Items (a) and (b) above shall not communicate with other concealed spaces requiring  protection. Separation shall be achieved at least by fire and draft stops.  NOTE: While some minor quantities of combustible material such as data or communication wiring may be present in some concealed spaces it should not be construed as requiring sprinkler  protection. There is no defined limit to the quantities of such wiring that may be  present before sprinkler protection is required; however, if bundles of non-fire-resistant cables are present, the space should be treated as having a combustible content and should be protected accordingly. d ụ ng th ỉ nh tho ả ng ho ặ c th ườ  ng tr  ự c làm nhà kho ph ả i đượ  c b ả o v ệ   b ở  i đầ u phun. (f) Không gian che khu ấ t không yêu c ầ u ph ả i b ả o v ệ  theo m ụ c (a) và (b) ở   trên ph ả i không liên thông v ớ  i khu v ự c che khu ấ t khác mà đượ  c yêu c ầ u ph ả i b ả o v ệ . S ự  cách ly  ph ả i đượ  c t ạ o thành t ố i thi ể u t ừ  ch ấ t ng ă n cháy và gió lò. L Ư  U Ý: trong khi có m ộ t s ố  l ượ  ng nh ỏ  v ậ t li ệ u cháy đượ  c nh ư  dây data ho ặ c dây thông tin t ạ i m ộ t vài khu v ự c che khu ấ t, không nên gi ả i thích là đượ  c yêu c ầ u b ả o v ệ  b ở  i đầ u phun. Không có m ộ t gi ớ  i h ạ n nào đượ  c đị nh ngh  ĩ  a cho s ố  l ượ  ng dây này l ớ  n t ớ  i m ứ c nào thì ph ả i có đầ u phun b ả o v ệ ; tuy nhiên, n ế u có nhi ề u bó dây không ch ố ng cháy, không gian nên đượ  c xem là có các v ậ t li ệ u cháy đượ  c và h ệ  qu ả  là nên đượ  c b ả o v ệ . 2 QUALITY 2 CH Ấ T L ƯỢ NG 2.1 INSPECTION 2.1 GIÁM  ĐỊ NH Witness points Give sufficient notice so that inspection may be made of the following: -   System ready for testing. -   Enclosed work ready to be covered or concealed. Nh ữ ng v ị  trí ch ứ ng ki ế n Thông báo tr  ướ  c để  có th ể  ki ể m tra ở   nh ữ ng giai đ o ạ n sau: -   H ệ  th ố ng s ẵ n sàng cho th ử  nghi ệ m -   Công tác thi công âm s ẵ n sàng để   đượ  c che l ấ  p. Site tests Flush: Before testing, flush the sprinkler system with clean water. Hydrostatic test: Test the sprinkler system to the designated hydraulic test pressure. If necessary, to complete the inspection of the sprinkler system under test, maintain the test pressure beyond the designated  period. Th ử  nghi ệ m t ạ i công tr  ườ ng Súc r  ử a: tr  ướ  c khi th ử  nghi ệ m, súc r  ử a h ệ  th ố ng đầ u phun b ằ ng n ướ  c s ạ ch. Th ử  nghi ệ m th ủ y l ự c: Th ử  ngi ệ m h ệ  th ố ng đầ u phun b ằ ng áp su ấ t th ử  nghi ệ m th ủ y l ự c thi ế t k  ế . N ế u c ầ n, để  hoàn t ấ t ki ể m tra h ệ  th ố ng đầ u phun, duy trì áp su ấ t th ử  nghi ệ m lâu h ơ  n th ờ  i gian đ ã đị nh. 2.2 SAMPLES 2.2 V Ậ T T Ư  M Ẫ U General Submit samples of accessories not specified as proprietary items, including the following: Sprinkler heads. T ổ ng quát Trình v ậ t t ư  m ẫ u các ph ụ  ki ệ n không đượ  c ch ỉ   đị nh ph ả i nguyên b ộ  ch ế  t ạ o s ẵ n, bao g ồ m: đầ u phun 2.3 SUBMISSIONS 2.3 TRÌNH DUY Ệ T Approval documentation Required. Indicate drain valve connections on the drawings. Standard: To AS 2118.10. Detailed working drawings and all relevant documentation of the protection, giving the information listed below, shall  be provided. The drawings shall be on an indicated scale not less than 1:100 Các tài li ệ u ph ả i đượ c phê duy ệ t Yêu c ầ u ph ả i th ể  hi ệ n đấ u n ố i van x ả  trên b ả n v ẽ . Tiêu chu ẩ n: theo AS 2118.10. B ả n v ẽ  thi công chi ti ế t và t ấ t c ả  các tài li ệ u liên quan v ề  b ả o v ệ  ch ố ng cháy, cung c ấ  p các thông tin li ệ t kê d ướ  i đ ây, ph ả i đượ  c cung c ấ  p. B ả n v ẽ  có t ỉ  l ệ  không nh ỏ  h ơ  n 1:100
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x