Documents

Balada Lupului Alb

Description
gtfew
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Balada Lupului Alb   https://www.youtube.com/watch?v=sjxiS_W-fhU   Sunt punte către celălalt tărâm Cu trupul meu vă voi deschide cale  În urma voastră eu o să rămân Un vis albastru dintr-o blândă vale Cu mâna-ntinsă am cer ș it la por ț i Un strop curat din sfânta nemurire Eu, cel urât ș i cel hulit de to ț i Voi înflori a voastră regăsire Mă ve ț i sim ț i alăturea de voiUn gram de timp înve ș mântat in soartă Ve ț i pomeni de vremea de apoi De lupul alb ce v-a trecut de poartă BISS Ve ț i trece peste mine ca pe-un drum Cu ochii-n steaua cea de mine-adusă Ve ț i fi departe-n zările de fum Eu voi dormi sub ț arina supusă  În viitor în seri târzii, cumin ț i Trecu ț i de vad ș i mângâia ț i de stele Când pruncii-or fi deja bătrâni părin ț i Ș i-or bea râzând, la nun ț i, visele mele... Mă ve ț i sim ț i alăturea de voi  Un gram de timp înve ș mântat in soartă Ve ț i pomeni de vremea de apoi De lupul alb ce v-a trecut de poartă
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x