Documents

Bazele Merceologiei.pdf

Description
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Departamentul ID Specializarea : Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor Anul I, Sem I BAZELE MERCEOLOGIEI Curs pentru învăţământ la distanţă Conf. univ. dr. Nina HOLBAN 2007 2 CUPRINS Cap. I. MERCEOLOGIA ŞTIINŢA STRUCTURII MĂRFURILOR. 1.1.Obiectul merceolog
Categories
Published
of 78
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    UNIVERSITATEA „ Ş TEFAN CEL MARE” SUCEAVA Facultatea de Ş tiin ţ e Economice ş i Administra ţ ie Public ă  Departamentul ID Specializarea :  Economia Comer   ţ  ului, Turismului  ş i Serviciilor  Anul I, Sem I BAZELE MERCEOLOGIEI   Curs pentru înv ăţă mânt la distan ţă   Conf. univ. dr. Nina HOLBAN 2007     2     3   CUPRINS  Cap. I. MERCEOLOGIA Ş TIIN Ţ A STRUCTURII M Ă RFURILOR  . 1.1.Obiectul merceologiei………………………………………………………. 5 1.1.1.Defini ţ ia merceologiei…………………………………………………5 1.1.2.Caracterul multilateral al merceologiei………………………………..7 1.1.3.Perspectivele merceologiei…………………………………………….8 1.2. Metode de cercetare utilizate în merceologie………………………………..8 1.2.1.Principii de baz ă ………………………………………………………..8 1 2.2.Metode de cercetare……………………………………………………9 1. 2.2.1.Metode generale………………………………………………..9 1.2.2.2.Metode specifice………………………………………………10 1.2.2.3.Metode moderne………………………………………………10 1.3. Propriet ăţ ile generale ale m ă rfurilor………………………………………11 1.3.1.Abordarea propriet ăţ ilor în spirit merceologic………………………11 1.3.2.Propriet ăţ ile fizice……………………………………………………13 1.3.2.1.Propriet ăţ ile optice……………………………………………14 1.3.2.2.Propriet ăţ ile termice…………………………………………..15 1.3.2.3.Propriet ăţ ile …………………………………………………..16 1.3.3.Propriet ăţ ile chimice…………………………………………………17 1.3.4.Propriet ăţ ile psihosenzoriale…………………………………………18 1.3.5.Propriet ăţ ile estetice………………………………………………….19  Întreb ă ri de evaluare ……………………………………………………………21   Cap. II   CALITATEA M Ă RFURILOR   2.1.Conceptul de calitate ………………………………………………………..22 2.2.Ipostazele calit ăţ ii……………………………………………………………23 2.3.Factorii de influen ţ are a calit ăţ ii m ă rfurilor………………………………….26 2.4.Func ţ iille calit ăţ ii…………………………………………………………….28 2.4.1.Func ţ ia tehnic ă  a calit ăţ ii……………………………………………...29 2.4.2.Func ţ ia economic ă  a calit ăţ ii………………………………………….29 2.4.3.Func ţ ia social ă  a calit ăţ ii………………………………………………30 2.5.Calitatea – prezent ş i viitor…………………………………………………..30 2.5.1.Concepte de baz ă   ş i principii privind problemele calit ăţ ii……………..31  Întreb ă ri de evaluare ……………………………………………………………32 Cap. III CONTROLUL CALIT ĂŢ II PRODUSELOR Ş I SERVICIILOR   3.1.Importan ţ a ş i obiectivele controlului………………………………………..33 3.1.1.Func ţ iile sistemului de asigurare a calit ăţ ii……………………………33 3.1.2.Etapele de aplicare a sistemului de asigurare a calit ăţ ii……………….34 3.2.Recep ţ ia calitativ ă  a loturilor de m ă rfuri………………………………….. 35 3.2.1.Metodologia recep ţ iei…………………………………………………35 3.2.2.Aprecierea calit ăţ ii la recep ţ ie……………………………………… 38 3.3.Analiza calit ăţ ii produselor la beneficiar……………………………. …… 40 Disponibilitatea, fiabilitatea ş i mentenabilitatea 3.3.1.Fiabilitatea concept ş i ipostaze………………………………………..40 3.3.2.Indicatorii fiabilit ăţ ii…………………………………………………..40 3.3.3.Mentenabilitatea ş i mentenan ţ a……………………………………….42 3.3.4.Indicatorii mentenabilit ăţ ii……………………………………………42 3.3.5.Disponibilitatea……………………………………………………….43 3.3.6.C ă ile de cre ş tere ale disponibilit ăţ ii…………………………………..43  Întreb ă ri de evaluare …………………………………………………………...43 Cap. IV ÎNOIREA GAMEI SORTIMENTALE DE PRODUSE Ş I SERVICII  4.1.Principiile înnoirii sortimentale………………………………………………45 4.2.Optimizarea calit ăţ ii produselor noi ş i a gamei sortimentale ………………..46  Întreb ă ri de evaluare …………………………………………………………… 49 Cap. V   CLASIFICAREA Ş I CODIFICAREA M Ă RFURILOR   5.1.Cadrul conceptual al clasific ă rii m ă rfurilor…………………………………. 50   4  5.2.Sisteme de clasificare ş i codificare a m ă rfurilor utilizate în practica……….. 50 economic ă …………………………………………………………………… 51 5.3.Sisteme de clasificare ş i codificare a m ă rfurilor utilizate la nivel…………… 52 macroeconomic……………………………………………………………….52 5.4.Preocup ă ri privind organizarea sistemelor de clasificare a m ă rfurilor utilizate  pe plan interna ţ ional………………………………………………………….53  Întreb ă ri de evaluare ……………………………………………………………..54   Cap. VI   STANDARDIZAREA Ş I ATESTAREA CALIT ĂŢ II PRODUSELOR Ş I SERVICIILOR 6.1.Ac ţ iunea de standardizare ş i efectele ei………………………………………. 54 6.1.1.Con ţ inutul ac ţ iunii de standardizare……………………………………. 54 6.1.2.Obiectivele generale ale standardiz ă rii………………………………….. 55 6.1.3.Consecin ţ ele standardiz ă rii ş i domeniile de aplicare……………………. 57 6.2.Tipuri de standarde……………………………………………………………. .57 6.3.Standardizarea la nivelul întreprinderii…………………………………………58 6.4. Standardizarea na ţ ional ă ………………………………………………………..59 6.5.Standardizarea pe plan regional ş i interna ţ ional……………………………….. 60 6.6.Atestarea calit ăţ ii produselor ş i serviciilor…………………………………….. 60 6.6.1.Cadrul legal al atest ă rii calit ăţ ii………………………………………….. 61 6.6.2.Documente de atestare a calit ăţ ii produselor ş i serviciilor………………..61 6.6.3.Garantarea calit ăţ ii produselor ş i serviciilor………………………………62 6.7.Asigurarea calit ăţ ii produselor ş i servicilor conform standardelor ISO 9000…. 63  Întreb ă ri de evaluare ………………………………………………………………65 Cap. VII   MARCAREA PRODUSELOR Ş I SERVICIILOR   7.1.Rolul ş i func ţ iile m ă rcilor……………………………………………………..66 7.2.Elemente de definire a m ă rcilor………………………………………………..66 7.3.Clasificarea m ă rcilo……………………………………………………………68  Întreb ă ri de evaluare ……………………………………………………………..70  Cap. VIII  . CALIT ĂŢ II M Ă RFURILOR 8.1.Conceptul de ambalaj. Func ţ iile ambalajului………………………………… 71 8.1.1.Fuinc ţ ia de conservare ş i p ă strare a calit ăţ ii produselor……………….. 71 8.1.2.Func ţ iile de transport – manipulare……………………………………. 71 8.1.3.Func ţ ia de promovare a vânz ă rii……………………………………….. 72 8.2.Cerin ţ e de calitate impuse ambalajelor………………………………………. 73 8.3.Materiale utilizate pentru ambalare………………………………………….. 74 8.4.Metode de ambalare………………………………………………………….. 74 8.5.Marcarea ş i etichetarea ………………………………………………………. 75 8.6.Principalii indicatori pentru aprecierea economic ă  a ambalajelor…………… 76  Întreb ă ri de evaluare ……………………………………………………………. 78   Cap. IX   P Ă STRAREA M Ă RFURILOR   9.1.Modific ă ri survenite în timpul p ă str  ă rii m ă rfurilor…………………………… 80 9.2.Dirijarea condi ţ iilor de p ă strare……………………………………………….. .80 9.3.Perisabilitatea m ă rfurilor……………………………………………………….. 81  Întreb ă ri de evaluare ……………………………………………………………….81 Teste de evaluare final ă …………………………………………………………. 82 Cheia testelor gril ă ………………………………………………………………….95 Dic ţ ionar……………………………………………………………………………96 Bibliografie
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x