Computers & Electronics

BCTN-B

Description
BCTN-B
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ----------------------- Page 1----------------------- BÁO CÁO THÍ NGHIM HÓA LÝ Ệ  Baøi 2 Maõ soá nhoùm : Teân SV : CAÂN BAÈNG LOÛNG –LOÛNG Ngaøy TN : MSSV : I. KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM 1.KEÁT QUAÛ THOÂ Ñieàu kieän thí nghieäm : Nhieät ñoä phoøng : Soá thöù töï oáng nhieäm Caùc thoâng soá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V ( ) dd Phenol V ( ) H20 Nhieät ñoä laàn 1 baét ñaàu laàn 2 trong T ( ) 1 laàn 3 Nhieät ñoä laàn 1 baét ñaàu laàn 2 ñuïc T ( ) 2 laàn 3  2.KEÁT QUAÛ TÍNH ÔÛ ñieàu kieän thí nghieäm tphoøng =____ : Khoái löôïng rieâng cuûa dd phenol 80% ddphenol = Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc H O = 2 Vieát coâng thöùc tính nhieät ñoä chuyeån pha trung bình vaø noàng ñoä cuûa phenol. Tính cho hoãn hôïp 3: T  x  p Trang 1 ----------------------- Page 2----------------------- Keát quaû tính cho caùc hoãn hôïp : Soá thöù töï oáng nhieäm Caùc thoâng soá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhieät ñoä chuyeån pha trung bình T ( ) Thaønh phaàn cuûa heä x ( ) P   Giaûn ñoà pha (T – x) bieãn dieãn T theo xP Töø ñoà thò xaùc ñònh ñöôïc ñieåm tôùi haïn K coù : - Nhieät ñoä tôùi haïn T = C - Thaønh phaàn hoøa tan tôùi haïn x = C Trang 2 ----------------------- Page 3----------------------- II.TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI 1. Baøi thí nghieäm naøy ñaõ aùp duïng phöông phaùp ñaúng nhieät hay phöông phaùpña nhieät ? Theo em, phöông phaùp naøo ñôn giaûn hôn ? Giaûi thích.   2. Muïc ñích cuûa vieäc khuaáy hoãn hôïp laø gì ? Taïi sao khi hoãn hôïp saép trong phaûi cho nhieät ñoä taêng chaäm vaø khuaáy maïnh hôn ? 3. Phaân tích caùc yeáu toá gaây sai soá khi laøm thí nghieäm.  Trang 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x