Documents

Bio1_7_frotiul_de_sange.doc

Description
Disciplina Biologie celulara și moleculară -Lucrări practice Metoda etalării materialului biologic în monostrat: aplicatii – tehnica efectuarii de frotiuri de sânge - coloratia May-Grünwald Giemsa Etalarea materialelor biologice intr-un sigur strat este o tehnica rapida prin care se pot studia individual celule intregi.Este cea mai potrivita metoda cand se doreste studierea dinamicii celulare; spre deosebire de metoda sectiunilor fine in care
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Disciplina  Biologie celulara i moleculară  ș  -Lucrări practice Metoda etalării materialului biologic în monostrat: aplicatii – tehnica efectuarii defrotiuri de sânge - coloratia May-Grünwald Giemsa Etalarea materialelor biologice intr-un sigur strat este o tehnica rapida prin care se potstudia indiidual celule intregi!Este cea mai potriita metoda cand se doreste studierea dinamiciicelulare spre deosebire de metoda sectiunilor fine in care celulele sunt fi#ate si apoi sectionate$ prin metoda etalarii materialului biologic pot fi reali%ate si preparate proaspete$ cu celule in stareie! Frotiu de sange este un preparat permanent, fixat şi colorat prin tehnici de colorare obişnuite sau speciale, cea mai des folosită fiind tehnica May Grünald Giemsa!Materiale necesare  lame obi&nuite degresate 'se spăla cu apă &i detergent$ apoi se degresea%ă cu alcool-eter(  lame rodate  ace sterili%ate  mănu&i de protec)ie  alcool$ tampoane de ată  hârtie de filtru  stati pentru a&e%area lamelor Efectuarea frotiului: #! $ecoltarea s%ngelui  *a adult se face prin punc)ionarea părtii laterale a pulpei mediusului sau inelarului de lamâna stângă! +e de%infectea%ă pulpa degetului cu un tampon de ată îmbibat în alcool$ se punc)ionea%ă locul de%infectat cu un ac steril$ aând gri,ă să se perfore%e numai pielea$ fără a se pătrunde prea mult în adâncime!  +e &terge prima picătură de sânge apărută la locul în)epăturii$ prin tamponare cu o hârtiede filtru$ deoarece con)ine prea mult lichid intersti)ial &i impurită)i de pe piele! *a noul născut &ila copilul mic$ locurile de punc)ie sunt: tegumentul lobului urechii &i pielea călcâiului! &! 'fectuarea frotiului permanent   doua picătură se recoltea%ă cu marginea mică a unei lame rodate &i se aplică pe una dine#tremită)ile unei lame portobiect$ a&e%ată ori%ontal pe o suprafa)ă plană! .entru recoltarea celeide a doua picături$ se poate chiar e#prima 'stoarce( pulpa degetului$ deoarece în re%ultatul finalformula leucocitară &i aspectul morfologic al elementelor figurate sanguine nu sunt influen)ate decantitatea de plasmă!  /u lama &lefuită pe a cărei latură mică s-a recoltat picătura de sânge$ se imprimă picăturiicâtea mi&cări de lateralitate pe o lamă portobiect$ pentru ca sângele să se întindă pe toată linia decontact! +e imprimă apoi lamei rodate o unică mi&care de transla)ie în lungul lamei portobiect! +erecomandă ca unghiul reali%at între cele două lame să fie de 01-02 grade 3  Disciplina  Biologie celulara i moleculară  ș  -Lucrări practice (! Fixarea frotiului permanent +e reali%ea%ă prin :    metode fi)ice - uscare 'desicare( la temperatura camerei$ prin agitarea lamei pentru a se ob)ine o uscare rapidă 'uscarea lentă duce la ratatinarea celulelor(!  metode chimice  – cu alcool metilic timp de 4 minute sau alcol etilic &i eter în păr)i egale$ timp de 2-32 minute! 'xecutarea unui frotiu permanent corect depinde de  -mărimea picăturii de sânge  -unghiul dintre lama rodată &i lama portobiect să fie de 01-02 grade  -ite%a de întindere : la ite%ă mare se ob)in frotiuri groase! Frotiul permanent corect executat trebuie să *ndeplinească următoarele condi+ii  să fie omogen  să fie sub)ire  să aibă margini drepte  să fie mai mic decât suprafa)a lamei  să aibă culoare ro%-cărămi%iu după uscare  să se termine în fran,uri  Nu se utilizează frotiurile care nu îndeplinesc condiţiile mai sus arătate.  se notea%ă numele celui de la care s-a recoltat produsul pe un capăt al lamei$ cu un ac sub)ire sau cu creionul! ehnica colorării frotiului sanguin permanent 4  Disciplina  Biologie celulara i moleculară  ș  -Lucrări practice 5rotiurile de sânge se pot colora cu tehnici de colorare obi&nuite 'hemato#ilin-eo%ină$ tricromic(sau cu tehnici de colorare speciale! 6n practica medicală curentă se folose&te tehnica de colorare panoptica May Grünald Giemsa!Materiale necesare  - cutii .etri sau cristali%oare cu capac  -suporturi de sticlă sub formă de 7u8 sau 78!  -solu)ie May Grünwald 'eo%inat de albastru de metilen$ colorant neutru$ di%olat în alcool metilic pur$ neutru(  -solu)ie Giemsa concentrată 'amestec de eo%inat de a%ur de metilen$ a%ur de metilen$ glicerină neutră$ alcool metilic(  -apă bidistilată  -cilindru gradat  -pipete ehnica de colorare 3! .e lamelele a&e%ate cu frotiul în sus se picură 31-32 picături din solu)ia May Grümwald pentrua acoperi toată suprafa)a frotiului! +e lasă 4-0 minute$ timp în care se produce o fi#are a frotiului$alcoolul metilic din coloratul May Grünwald ac)ionând ca un fi#ator!4! +e toarnă apoi peste solu)ia May Grünwald$ un număr egal de picături de apă distilată neutră!+olu)ia May-Grünwald diluată ac)ionea%ă ca un colorant$ colorând granula)iile acidofile &i ba%ofile! +e lasă 3-4 minute!0! +e îndepărtea%ă solu)ia May Grünwald diluată fără spălare$ prin înclinarea lamelelor$ după carese acoperă frotiurile cu solu)ia Giemsa diluată 3:3 cu apă distilată neutră! +e lasă 32-41 minute! ehnica de colorare 9! +e spală lama sub ,et de apă!2! +e sugatiea%a usor$ se usucă!! +e e#aminea%ă la microscop cu obiectiul cu imersie$ pentru a obsera morfologia eritrocitelor$frecen)a &i morfologia leucocitelor!  .entru a se studia frecen)a &i morfologia trombocitelor$ frotiul se colorea%ă 92 de minutecu solu)ie Giemsa &i nu se spală sub ,et de apă $ deoarece ,etul de apă antrenea%ă trombocitele!  Rezultatele colorării ematiile .globulele roşii, eritrocitele/  .e frotiul sanguin hematiile repre%intă ma,oritatea elemetelor celulare &i sunt răspândite pe toată suprafa)a frotiului! Ele sunt considerate echialente celulare 'celule anucleate($ au formăde disc biconca$ cu diametrul de ;!3-;!0 microni 'figura (! Mi&când alternati în sus &i în ,osi%a micrometrică$ obserăm centrul hematiei mai sub)ire$ mai palid colorat 'la periferie hematiaeste mai groasă(!  ceste aspecte de mai sus$ sunt datorate &i faptului că hematia con)ine în citoplasmăhemoglobină în cantitate mai mare în %ona periferică 'unde grosimea este mai mare( încărcareacu hemoglobină este uniformă &i propor)ională cu cantitatea de citoplasmă! 6n aspectul normaldenumim aceasta ca izocromie $ iar încărcarea inegală cu hemoglobină 'în stările patologice($ anizocromie !0  Disciplina  Biologie celulara i moleculară  ș  -Lucrări practice   <umărul hematiilor este constant '9-2 milioane hematii=ml! sânge($ iar numărătoareahematiilor se face prin diferite metode! Leucocitele .globulele albe/  ceste elemente figurate pre%intă nucleu$ deci sunt celule! .e un frotiu sanguin colorat May Grünwald Gimsa$ se pot obsera aspecte de structură$ număr$ &!a  >upa forma nucleului &i pre%en)a 'sau absen)a ( în citoplasmă a granula)iilor specifice$ leucocitele se clasifică în :  -leucocite polimorfonucleare sau granulocite - neutrofile - acidofile - ba%ofile  -leucocite mononucleare sau agranulocite - limfocite - monocite 0olimorfonuclearele neutrofile  ceste leucocite apar pe frotiul colorat May Grunwald Gimsa ca celule sferice$ de ?-32microni$ cu citoplasma acidofilă care con)ine fine granula)ii specifice$ colorate în iolet! cestegranulatii au dimensiuni mici$ sunt foarte dese si răspândite egal în toată citoplasma! <ucleul lor este format din mai mul)i lobi uni)i între ei prin filamente de cromatină! <umărul lobilor unuinucleu arată gradul de maturitate al granulocitului! /u cât sunt mai mul)i lobi $ 2-$ cu atât celularespectiă este mai bătrână (formula Arneth)    6n sângele recoltat de la femei$ @1A din neutrofile pre%intă un corpuscul cromatinian$sferic sau oal$ ata&at printr-un filament de unul din lobii nucleului! cest corpuscul repre%intăcromatina se#uală &i după aspect se nume&te B drumsticC D ' beţişor de tobă).   <umărul neutrofilelor dintr-o sută de leucocite aria%ă între 4-@  Polimorfonuclearele neutrofile intervin activ în apărarea oranismului! în procesele inflamatorii. Rolul lor este fie acela de a e creta fermenţi proteolitici în focarul inflamator! ce vor acţionadistru#nd microbii sau ţesuturile alterate! fie prin faocitarea microoranismelor pe care ledistru apoi cu a$utorul fermenţilor. %iaţa unui polimorfonuclear neutrofil este foarte scurtă! seadmite că în s#nele circulant ele nu depăşesc &' zile. 0olimorfonuclearul acidofil .eo)inofilul/  pare ca o celulă sferică$ de 34-3; microni! <ucleul este în general bilobat$ cei doi lobifiind lega)i printr-o fină punte de cromatină 'aspect de nucleu în desagă(! 6n citoplasmă obserămgranula)ii colorate în ro&u iu$ egale între ele$ rotunde$ uniform răspândite$ mai mari decât laneutrofile! .rin forma &i culoarea lor$ aceste granula)ii amintesc de crele de Manciuria 'figura @(!Granula)iile con)in pero#ida%e$ diferite de mielopero#ida%ele neutrofilelor &i hidrola%e acide! 0olimorfonucleatul ba)ofil !  Este o celulă sferică de 31-39 microni! <ucleul ba%ofilului este oalar$ mai pu)in lobulat$apărând u&or scobit$ uneori ca o frun%ă de trifoi! /itoplasma de&i u&or acidofilă$ con)ine granula)iirăspândite în citoplasma de culoare albastră$ de formă &i mărime diferită$ deseori suprapuse penucleu$ mascându-l ! Limfocitul 9
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x