Creative Writing

Bisonbaai

Description
KNNV flora en fauna
Published
of 112
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Bisonbaai  27-9-2012 KNNV afdeling Nijmegen Goudenregenstraat 5 6573 XN BEEK UBBERGEN secretaris@nijmegen.knnv.nl    www.knnv.nl/nijmegen    27 september 2012, Bisonbaai; KNNV, afdeling Nijmegen. 2 Deelnemers: Maria Nillesen, Hans Faros, Jan Stammen, Nathalie Dickhoff, Betsy en Ruth de Groot. Fotos Jan Stammen Excursieleider en verslag Jan Nillesen. Bewolkt weer, 16° C . 11.30 14.00 uur  27 september 2012, Bisonbaai; KNNV, afdeling Nijmegen. 3 De exotische veren van de IJsvogel herinneren ons aan het feit dat hij behoort tot een overwegend tropische vogelfamilie. Nu de waterverontreiniging een halt is toegeroepen gaat het hem voor de wind. De vogel leeft hier aan de noordgrens van zijn areaal en heeft daardoor veel te leiden van strenge winters. De IJsvogel heeft echter een groot reproductievermogen, waardoor hij verliezen snel weer goed maakt. Vissen doet hij door vanaf een zitplaats of biddend in het water te duiken. De vis glijdt naar binnen, de kop eerst, stekelbaarsjes en donderpadjes worden eerst genadeloos tegen een tak geslagen, want pas als de vis dood is worden vinnen en stekels slap.  27 september 2012, Bisonbaai; KNNV, afdeling Nijmegen. 4 De Bisonbaai is een grote zandput, in de zestiger jaren gegraven in de uiterwaarden van de Waal. Het water is helder de stranden bestaan uit geel zand. Onder water groeit Teer vederkruid. schoonwater-specialisten in de Bisonbaai. IJsvogel en Teervederkruid  27 september 2012, Bisonbaai; KNNV, afdeling Nijmegen. 5 Het water van de Bisonbaai is zuurstof rijk en voedselarm. In het bijzonder fosfaatarm, ongeveer neutraal water boven een zandige relatief fosfaatrijke bodem met weinig bezinksel. Het organisch afval wat de plant zelf produceert glijdt als bezinksel naar de bodem van de plas. Teer vederkruid is een overblijvende plant, die groen overwintert. Ze is een schoonwaterspecialist. Als er zich te veel fosfaat en stiksof in het water bevindt gaat het fytoplankton overheersen. Dat leidt tot de ondoorzichtigheid van het water wat het einde van Teer vederkruid betekent.   Associatie van Teer vederkruid. Callitricho-myriophylletum alterniflori Omdat het water zuurstofrijk, helder, mesotroof en zwak gebufferd is [zuurstofgehalte ±2,0%] groeit hier de associatie van Teer vederkruid. De waterlaag is fosfaatarm, de bodem matig fosfaatrijk. Op de bodem ligt geen sapropelium. Teer vederkruid behoort tot de groen overwinterende planten, die al vóór de zomer beginnen te bloeien
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x