Documents

brexit

Description
-
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BREXIT. Marea Britanie a dat şah mat Uniunii Europene. O istorie a Regatului britanic în Uniune - OTO De la rezistenţa faţă de aderarea la construcţia europeană la manifestaţii contra achitării contribuţiilor, până la dispute aprinse în privinţa politicii monetare şi a ameninţărilor că va părăsi Uniunea, Marea Britanie a avut o istorie cu hopuri în UE !oi, britanicii au decis părăsesc Uniunea #hare pe $aceboo%&'() afişări BREXIT! Marea Britanie a dat şah mat Uniunii Europene. O istorie a Regatului britanic în UniuneBritanicii şi-au decis iitorul în a#ara Uniunii Europene dup$ o rela%ie lung$ şi tumultoas$ cu aceasta. The Telegraph pre&int$ o istorie a Marii Britanii în UE! '&*+  'ei şase membri #ondatori ai 'omunit$%ii Economice Europene ('EE) au semnat Tratatul de la Roma - ran%a* +ermania de ,est* Italia* Belgia* Olanda şi uembourg - dar Marea Britanie a respins in ita%ia de a li se al$tura. '&) 'u o economie sl$bit$* Marea Britanie #ace prima sa încercare de a se al$tura /ie%ei Unice*dar preşedintele #rance& de atunci 'harles de +aulle se opune prin drept de eto acestui demers* acu&0nd Marea Britanie de 1ostilitate pro#und$1 contra ini%iati ei europene. '&+) 'u 'harles de +aulle în a#ara 2ocurilor (preşedintele #rance& murise în 3456)* britanicilor li se permite intrarea în 'omunitatea Economic$ European$ la &ece ani de la prima lor  încercare* dar la doar un an* aceştia solicit$ re#ormarea ma2or$ a /oliticii 7gricole 'omune* precum şi schimb$ri în domeniul #inan%$rii bugetului. '&+* +u ernul laburist al lui 8arold 9ilson ini%ia&$ un re#erendum #a%$ de apartenen%a la 'omunitatea Economic$ European$* re#erendum care duce la ruperea partidului* re&ultatelear$t0nd c$ trei treimi dintre otan%i doresc s$ r$m0n$ în 'omunitate. '&-) iderul laburist Michael oot promite retragerea din 'EE în mani#estul s$u electoral* dar este în ins decisi în sonda2e de conser atorii lui Margaret Thatcher. '&-. O ictorie important$ pentru Margaret Thatcher care c0ştig$ o corec%ie #inanciar$ din parteaBruelles-ului dup$ ce aceasta a amenin%at cu oprirea contribu%iilor din cau&a #aptului c$ Marea Britanie primea mai pu%ine sub en%ii agricole #a%$ de ran%a. :'erem doar s$ ni se  înapoie&e banii noştri;* a declarat aceasta. '&&/ Marea Britanie se al$tur$ Mecanismului European al Ratelor de <chimb* la 33 ani dup$ ce acesta #usese instalat pentru a armoni&a sistemul #inanciar al %$rilor europene înainte de crearea monedei unice. $ebruarie '&&( <e semnea&$ Tratatul de la Maastricht pri ind Uniunea European$* dar Marea Britanie negocia&$ op%iune de a renun%a la uniunea monetar$ şi politica social$. =n anul urm$tor*  >ohn Ma2or a trebuit s$ înn$buşe o re olt$ a membrilor /arlamentului de a nu mai sus%ine Tratatul* criticii a erti&0nd c$ acesta subminea&$ su eranitatea /arlamentului. #eptembrie '&&(  =n ceea ce a de enit cunoscut$ drept Miercurea ?eagr$* Marea Britanie este #or%at$ s$ se retrag$ din Mecanismul European al Ratelor de <chimb ca urmare a #aptului c$ nu a stopat specula%iile alutare masi e. '&&& Tensiuni create din cau&a interdic%iei impus$ de ran%a în pri in%a c$rnii de it$ britanice în timpul #ocarului de @boala acii nebune;. Bruelles a dat un ultimatum ran%ei* dar interdic%ianu a #ost ridicat$ dec0t la c0%i a ani mai t0r&iu. (/// 'iocolata britanic$ a primit într-un #inal a i&ul de a #i comerciali&at$ în Europa dup$ o disput$ de A5 de ani în pri in%a ingredientelor. @/uriştii ciocolatei; precum Belgia sau ran%a au demarat campanii pentru untul de cacao şi nu pentru utili&area uleiului egetal în #abricarea ciocolatei. (//.  7u loc ciocniri între Ton Blair şi preşedintele #rance& >acCues 'hirac în pri in%a constitu%iei europene* ran%a #iind preocupat$ c$ anumite concesiuni or crea o @Europ$ cu dou$ ite&e;. /lanurile se pr$buşesc ulterior dup$ ce ran%a şi Olanda otea&$ împotri $ în re#erendumurile organi&ate. (//+ +ordon BroDn absentea&$ de la ceremonia tele i&at$ a liderilor care au semnat Tratatul de la isabona* care con#er$ puteri etinse Bruelles-ului. Tratatul contro ersat a #ost negociat timp de doi ani* dup$ ce planurile pentru o constitu%ie o#icial$ au #ost abandonate. (/'' a id 'ameron se contrea&$ cu UE asupra planurilor de a introduce o ta$ pe b$nci şi de arestric%iona sectorul #inanciar al ondrei. /rim Ministrul le-a promis britanicilor c$ îşi or lua puterea înapoi. (/')  a id 'ameron a promis un re#erendum dac$ c0ştig$ alegerile generale din A63F* ceea ce s-a şi înt0mplat şi a reiterat anga2amentul s$u de a organi&a re#erendumul înainte de s#0rşitul anului A635. $ebruarie (/' a id 'ameron negocia&$ noul :noul acord EU ; pentru Marea Britanie* în urma a G6 de orede discu%ii* dar a trebuit s$ #ac$ o serie de concesii. /rim Ministrul a anun%at c$ re#erendumul se a %ine pe AG iunie. 0unie (/' F3.4 H dintre cet$%enii britanici au otat pentru ieşirea %$rii din Blocul 'omunitar* potri it re&ultatelor #inale ale re#erendumului care a a ut loc 2oi* AG iunie. /remierul britanic a id 'ameron a anun%at c$ a demisiona* în urm$toarele trei luni* în urma re&ultatului re#erendumului pri ind apartenen%a la Uniunea European$. 1arado2ul Bre2it Bătrânii au votat ieşirea, tinerii vor trăi cu decizia Un sonda2 ou+o pentru Breit* de 2oi AG iunie* pre#igurea&$ impactul acestei deci&ii politice asupra ie%ii otan%ilor britanici. <onda2ul arat$ care este num$rul mediu de ani pe care otan%ii îl au de tr$it în urma re&ultatului re#erendumului. 7st#el* cet$%enii britanici de peste JF de ani au otat* potri it sonda2ului* în propor%ie de FKH pentru ieşirea Marii Britanii din UE* în timp ce la grupele de 0rst$ 3K-AL* JLH au otat pentru r$m0nere.+rupul de 0rst$ 3K-AL a trebuie s$ tr$iasc$ ast#el cu noua deci&ie timp J4 de ani* la o speran%$ de ia%$ de 46 de ani* în timp ce grupul celor de peste JF de ani care au otat  împotri a Marii Britanii în UE (în propor%ie de FKH)* mai au în medie 3J ani de tr$it.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x