Documents

capitol1 curs.doc

Description
CAP.1. ÎNTRPRINDEREA ÎN CONTEXTUL MECANISMELOR ECONOMICO-FINANCIARE Modalităţi de exprimare a valorii în raport cu anticipările agenţilor economici Identificarea momentelor de vânzare / cumpărare a titlurilor, ca urmare a anticipări valorii intrinseci a titlului (Vo) 1 2 Conţinutul gestiunii financiare Gestiunea financiară eficientă nu ar fi posibilă fără o planificare financiară coerentă şi
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  CAP.1. ÎNTRPRINDEREA ÎN CONTEXTUL MECANISMELOR ECONOMICO-FINANCIARE Modalităţi de exprimare a valorii în raport cu anticipările agenţilor economiciIdentificarea momentelor de vânzare / cumpărare a titlurilor, ca urmare a anticipări valoriiintrinseci a titlului (Vo) 1  2  onţinutul gestiunii financiare!estiunea financiară eficientă nu ar fi posi ilă fără o planificare financiară coerentă #i un controlde gestiune riguros$ %istemul de ugete ale întreprinderii se construie#te pe o structură ierar&ică, de lacele de orientare generală (pe ' ani), la cele anuale de exploatare #i, în final, la cele operaţionale detrezorerie$ *ugetele anuale #i cele operaţionale sunt concretizări ale ugetelor strategice, dar #ivalidări ale realismului acestora din urmă$ ontrolul de gestiune este un demers ce depă#e#te cadrul pro lematic al finanţelor private$ +cesta cuprinde metodologii de identificare a a aterilor faţă de prevederile ugetare #i de corectare a acestor a ateri$ 1.2.2 Politica financiar inanţele fac o iectul unei politici a conducătorilor întreprinderii, care este expresia unuicomportament, a unei alegeri, a unei decizii tactice sau strategice ce vizează atingerea, în cea mai  ună măsură, a o iectivului de maximizare a valorii$ -a nivelul întreprinderii se pot identifica trei politici financiare, considerate, la inceput, independente. politica de investiţii (interne #i/sau externe)01  politica de finanţare (surse proprii #i/sau împrumutate)0 3  ' )  politica de dividende (distri uire #i/sau reinvestire de dividende$2n politica de investiţii, alternative de decizie pot fi . ! #ciali$ar#  respectiv adâncirea profilului de activitate în produse noi, în te&nologii noi$ 3entruaceasta se vor propune investiţii interne în ac&iziţionarea de ec&ipamente noi în perfecţionarea personalului etc$ $ +cestui gen de investiţii i se asociază riscul unei prea mari specializări dar #irenta ilitatea cuceririi temeinice a segmentului respectiv al pieţei$  %i&#r!ificar#a , respectiv cumpărarea de participaţii la capitalul social al altor societăţi$ %e vor  propune, deci, proiecte de investiţii externe în ac&iziţionarea de titluri financiare$ 4iminuareariscului, prin diversificare, are loc pe fondul unei renta ilităţi mai moderate ca medie a renta ilităţiidiferitelor activităţi interne #i externe ale întreprinderii$+legerea uneia sau alteia din alternative sau a unei com inaţii între ele se fundamentează pecontri uţia lor la cre#terea valorii întreprinderii$ 4in motive metodologice această fundamentare seface, mai întâi, separat de politica de finanţare, pentru ca, în cele din urma, decizia să integrezeam ele contexte de evaluare a proiectelor de investiţii$5 primă ipoteză a teoriei finanţelor a fost aceea a separării nete a politicii de investiţii de politica definanţare (pentru orice proiect de investiţii piaţa financiară oferă suficiente oportunităţi de procurare acapitalurilor necesare)$2n politica de finanţare, alternativele de decizie pot fi. !'r!# int#rn# , rezultate din autofinanţare (amortizări 6 profit) #i din dezinvestiri (cesiuni) de activefixe #i circulante0  !'r!# #(t#rn# , respectiv atragerea de capitaluri din afara întreprinderii (economisirea pu lică ,capitaluri ancare etc$) $ -a rândul lor, sursele externe pot fi proprii (atragerea de capitaluri noi de laacţionari sau de la asociaţi ) #i împrumutate (de la ancă sau de la împrumutătorii pu lici 7cumpărători de o ligaţiuni ale întreprinderii)$riteriul de selectare a uneia sau alteia sau a unei com inaţii dintre ele este costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii$ Mai precis este vor a de costul marginal al capitalurilor suplimentare necesare pentru finanţarea proiectelor de investiţii$ 4in acest punct de vedere,autofinanţarea este mai ieftină$ osturi mai reduse se pot o ţine la creditele ancare #i la împrumutulo ligatar, dacă rata de îndatorare este rezona ilă$ele mai costisitoare rămân atragerile de noi capitaluri de la acţionari$ re#terea capitalurilor  proprii prezintă însă avanta8ul îm unătăţirii structurii financiare a întreprinderii (cre#terea ponderiicapitalurilor proprii) #i oferă, în consecinţă, noi posi ilităţi de finanţare a dezvoltării$3reocupările recente de integrare a deciziei de investiţii cu cea de finanţare au condus laformularea unui alt criteriu de selecţie a proiectelor de investiţii, valoarea actuală netă a8ustată(V+9+), care ia în calcul #i oportunităţile de capital oferite de piaţa financiară$ V+9+ 7 V+9 de investiţii 6 V+9 de finanţare$ 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x