Documents

capVII.pdf

Description
Metode de reducere a riscului valutar 7.1 Riscul valutar 7.2 Introducere în instrumentele financiare derivate 7.3 Contractele valutare la termen (forward exchange contracts) 7.4 Opţiunile (options) 7.5 Swap-urile 7.6 Contractele futures Metode de reducere a riscului valutar 7.1 Riscul valutar Riscul valutar îmbracă forme variate şi poate fi evident sau ascuns. Acest risc poate exista pentru o companie, fără ca aceasta să ştie de existe
Categories
Published
of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    7.1 Riscul valutar 7.2 Introducere în instrumentele financiare derivate 7.3 Contractele valutare la termen (forward exchange contracts) 7.4 Op ţ iunile (options) 7.5 Swap-urile 7.6 Contractele futures Metode de reducere a riscului valutar   Metode de reducere a riscului valutar 7.1 Riscul valutar Riscul valutar îmbrac ă  forme variate ş i poate fi evident sau ascuns. Acest risc  poate exista pentru o companie, f  ă r  ă  ca aceasta s ă   ş tie de existen ţ a lui. Prezen ţ a riscului valutar ş i tipurile de manifestare ale acestuia trebuie identificate înainte ca acestea s ă  poat ă  fi administrate efectiv. Exemple 1  în care intervine riscul valutar: 1.   O companie de import din SUA a cump ă rat por  ţ elan „Wedgwood” de la un furnizor din Anglia, iar facturarea s-a efectuat în lire sterline. Suma trebuia pl ă tit ă  dup ă  30 de zile. În acest scop, compania american ă  de import trebuia s ă  cumpere lire sterline în intervalul de timp dintre data în care a fost f  ă cut ă  comanda ş i data efectiv ă  a pl ăţ ii sumei respective. 2.   O companie de export din SUA a vîndut un echipament de t ă iat copaci unei companii din Tailanda. Pentru a fi competitiv ă , compania din SUA trebuia s ă  întocmeasc ă  factura pentru clientul s ă u în moneda na ţ ional ă  a Tailandei, respectiv în „Thai baht”. Compania american ă  exportatoare a trebuit s ă  converteasc ă  „Thai baht” în dolari americani dup ă  primirea chitan ţ ei de plat ă . 3.    New Products Inc. î ş i exporta produsele în Nigeria ş i î ş i factura clientul în dolari americani. Plata sE efectua într-un interval de zece zile de la data livr  ă rii m ă rfii. 4.   Worldwide Corp. are filiale în diferite ţă ri din întrega lume. Consiliului de administra ţ ie al companiei prime ş te la sfâr  ş itul fiec ă rui trimestru un bilan ţ  contabil consolidat. Fiecare filial ă  î ş i men ţ ine propriile conturi bancare ş i este responsabil ă  de efectuarea pl ăţ ii dividendelor în dolari americani. În fiecare din situa ţ iile de mai sus, companiile implicate au înregistrat un anumit risc valuat în combina ţ ii ş i grade diferite. Principalele tipuri de riscuri valutare pot fi definite, dup ă  cum urmeaz ă : 1  Traducerea ş i adaptarea Capitolului „Financial derivatives” din manualul universitar  Business of banking (în dou ă  volume) – publicat în Editura Academiei de Studii Economice, Bucure ş ti, 2002, autor Ligia Georgescu-Golo ş oiu   Mecanisme valutare 1.   Riscul de suveranitate  – este o alt ă  denumire dat ă  riscului  politic. Care sunt ş ansele ca guvernul care se afl ă  la putere în ţ ara str  ă in ă  s ă  ramân ă  intact ş i s ă  continue rela ţ iile favorabile cu SUA, în cazul nostru? Ce se întâmpl ă  dac ă  guvernul actual este înlocuit cu un guvern mai putin amical? 2.   Riscul valutar  – va fi oare tranzac ţ ionat ă  liber valuta pe pia ţă  atunci când va veni timpul s ă  schimb ă m în acea valut ă ? Mai mult, exist ă  oare restric ţ ii cu privire la de ţ inerea ş i efectuarea transferului de „valut ă  forte” în afara ţă rii str  ă ine? Ce se întâmpl ă  dac ă  exist ă  un control valutar? 3.   Riscul de translatare - este un risc care rezult ă  din eviden ţ ele contabile. Atunci când se înregistreaz ă  o opera ţ iune extern ă  pot s ă  apar  ă  schimb ă ri în valoarea contabil ă  a opera ţ iunilor externe f  ă r  ă  existen ţ a unor schimb ă ri majore în bilan ţ ul contabil. Acest lucru are loc atunci când sunt folosite diferite cursuri de schimb valutar pentru evaluarea aceluia ş i set de active. Din moment ce cursurile de schimb valutar se pot schimba oricând, în condi ţ iile existen ţ ei unui regim flotant al cursului de schimb, o declara ţ ie consolidat ă  trimestrial ă  va ar  ă ta schimb ă rile  produse în valoarea opera ţ iunii legate numai de folosirea cursurilor efective de schimb în locul celor din trimestrul  precedent. 4.   Riscul tranzac ţ iei  – este un risc asociat cu poten ţ ialele câ ş tiguri ş i pierderi dintr-o anumit ă  tranzac ţ ie care este sensibil ă  la schimb ă rile cursului de schimb. Acest lucru se refer  ă  la orice tranzac ţ ie din care rezult ă  o factur  ă  sau o plat ă  care trebuie efectuat ă  în moned ă  str  ă in ă . Astfel, principalele elemente supuse riscului de tranzac ţ ie sunt crean ţ ele de încasat, obliga ţ iile de  plat ă , repatrierea veniturilor sau dividendelor, plata împrumuturilor sau veniturile ob ţ inute din dobânzi toate denominate într-o moned ă  str  ă in ă .   Metode de reducere a riscului valutar Având în vedere leg ă tura dintre cele patru exemple de riscuri valutare  prezentate anterior ş i principalele expuneri valutare definite, putem men ţ iona urm ă toarele: În Exemplul 1, compania de import din SUA a înregistrat riscul   tranzac ţ iei a sociat cump ă r  ă rii por  ţ elanului din Anglia. Compania a condus astfel la aprecierea valorii lirei sterline (în compara ţ ie cu dolarul american), anterior cump ă r  ă rii de c ă tre companie a lirelor sterline pentru efectuarea pl ăţ ii facturii. Acest risc a rezultat dintr-o cre ş tere a costului por  ţ elanului, risc pe care compania a putut sau nu s ă -l treac ă  în sarcina clien ţ ilor s ă i. În Exemplul 2 , compania de export din SUA a înregistrat riscul   de suveranitate , riscul valutar,  precum ş i  riscul   tranzac ţ iei. Este guvernul Tailandei un guvern stabil ş i exonerat de orice sanc ţ iune? Este moneda na ţ ional ă  a Tailandei tranzac ţ ionat ă  liber pe pia ţă , f  ă r  ă  nici o restric ţ ie valutar  ă ? Exist ă  în aceast ă   ţ ar  ă  o pia ţă  valutar  ă  la termen (forward market), a ş a încât compania de export din SUA s ă  poat ă  vinde ast ă zi moneda na ţ ional ă  a Tailandei cu livrare în viitor? În Exemplul 3 , New Products Inc. a înregistrat riscul   de suveranitate   ş i riscul valutar . Cât de stabil este guvernul Nigeriei? Se afl ă  acesta în termeni buni cu guvernul SUA, în cazul nostru? Exist ă  sanc ţ iuni asupra comer  ţ ului pentru produsele care urmeaz ă  a fi exportate? Va fi în m ă sur  ă  clientul s ă  cumpere dolari americani ş i va fi el capabil s ă -i transfere în afara ţă rii? Cât de sigur  ă  este pia ţ a valutar  ă  din Nigeria? În Exemplul 4 , Worlwide Corp. a înregistrat riscul   de translatare ş i  posibil riscul tranzac ţ iei . Riscul tranzac ţ iei rezult ă  din convertirea valutei filialei în dolari americani. F ă r  ă  alte modific ă ri, numai cursul de schimb singur ar putea schimba semnificativ valoarea activelor filialei. Dac ă  filiala are de efectuat pl ăţ i în moneda local ă   ş i nu remite profituri sau dividende societ ăţ ii mam ă  din SUA, nu se va înregistra riscul tranzac ţ iei; totu ş i, dac ă   profiturile ş i dividendele vor fi repatriate, atunci se va înregistra riscul tranzac ţ iei ş i acest risc trebuie administrat în mod efectiv pentru ca filiala s ă - ş i poat ă  proteja valorile. Pentru identificarea riscului valutar într-o companie, conlucreaza mai multe departamente, cum ar fi: contabilitatea, departamentul de vânz ă ri, departamentul juridic, ofi ţ erul de cont bancar, dealer-ul valutar etc. Cele mai importante etape în identificarea riscului valutar sunt:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x