Documents

Cercetari de Marketing

Description
Cap. 1 COORDONATELE DEFNITORII ALE CERCETARII DE MARKETING Prof. univ. dr. Orzan Gheorghe COORDONATELE DEFINITORII ALE CERCETARII DE MARKETING Cercetarea de marketing si aria sa Cercetarea de marketing reprezinta culegerea, inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare la aspecte legate de marketingul bunurilor si serviciilor, tinand cont de punctele forte (clarificarea principalelor activitati pe care le presupune cercetarea de marketing, sublinierea caracterului sistematic pe c
Categories
Published
of 95
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Cap. 1 COORDONATELEDEFNITORII ALE CERCETARIIDE MARKETING Prof. univ. dr. OrzanGheorghe  COORDONATELE DEFINITORII ALE CERCETARII DEMARKETING   Cercetarea de marketing si aria sa Cercetarea de marketing reprezinta culegerea, inregistrarea si analizasistematica a datelor referitoare la aspecte legate de marketingul bunurilorsi serviciilor, tinand cont de punctele forte (clarificarea principalelor activitatipe care le presupune cercetarea de marketing, sublinierea caracteruluisistematic pe care trebuie sa-l aiba fiecare cercetare si precizarea arieicercetarii) dar si de aspectele mai putin favorabile (aceasta definitie nu oferao imagine integrala a procesului cercetarii de marketing si nu indica scopulpentru care este realizata cercetarea). (   AMA , inceputul anilor ’60, sec. XX.) Cercetarea de marketing consta in proiectarea, culegerea, analiza siraportarea sistematica a datelor si informatiilor relevante pentru o anumitasituatie cu care se confrunta firma, avand in vedere si definirea scopuluicercetarii. (  Philip Kotler  , “Principles of Marketing”)  Cercetarea de marketing este functia care: (i) conecteazaconsumatorul, clientul si publicul cu marketerul, prin informatii care suntutilizate pentru a identifica si defini oportunitati si probleme de marketing;(ii) genereaza, perfectioneaza si evalueaza actiuni de marketing; (iii)monitorizeaza rezultatele activitatii de marketing; (iv) imbunatatesteintelegerea marketingului ca proces. (   AMA , finele anilor ’80, sec. XX) Cercetarea de marketing reprezinta un participant continuu la toateariile marketingului, oferind informatii corecte si la timp despre problemelede marketing specifice si generale, tinand cont de experienta trecuta,situatia prezenta si viitorul probabil, astfel incat managerii de marketing saadopte solutii adecvate. (   A. B. Blankenship si George Edward Breen  )“ Cercetarea de marketing reprezinta activitatea formala prinintermediul careia, cu ajutorul unor concepte, metode si tehnici stiintifice deinvestigare, se realizeaza, in mod sistematic , specificarea, masurarea,culegerea, analiza si interpretarea obiectiva a informatiilor de marketingdestinate conducerii unitatii economice, pentru cunoasterea mediului in carefunctioneaza, identificarea oportunitatilor, evaluarea alternativelor actiunilorde marketing si a efectelor acestora”. (  Catedra de Marketing  )  Principalele aspecte pe care le subliniaza aceste definitii sunturmatoarele:  rolul cercetarii . Optiunea de a proiecta si realiza o cercetare de marketingeste determinata fie de necesitatea de a solutiona o problema critica, fie devalorificarea unei oportunitati oferite de mediul in care isi desfasoaraactivitatea firma. Informatiile obtinute prin cercetare au rolul de a diminuaincertitudinea si riscurile asociate adoptarii deciziilor.  caracterul procesual . Realizarea unei cercetari consta intr-un ansamblude activitati intercorelate, sistematice care presupun specificarea,masurarea, culegerea, analiza, interpretarea si comunicarea informatiilor.Cercetarile de marketing au un caracter formal, imprimat de succesiuneaprecisa a acestor activitati.  obiectivitatea cercetarii . Una dintre cerintele majore pe care trebuie sa leindeplineasca o cercetare de marketing este asigurarea unei obiectivitatimaxime, in sensul ca cercetatorul trebuie sa fie detasat iar perspectiva pecare o adopta sa fie impartiala. Valoarea informatiilor rezultate scadeconsiderabil, in masura in care apar distorsiuni in procesul cercetarii,datorate subiectivitatii cercetatorului.Aria de aplicabilitate a cercetarilor de marketing include urmatoareleaspecte:  firma (obiectivele, strategiile si politica firmei; resursele materiale,financiare si umane de care dispune firma; structura organizatorica demarketing; relatiile dintre functia de marketing si celelalte functii aleorganizatiei; managementul activitatilor de marketing);  mediul extern al firmei : ã macromediu (aspecte demografice, economice, tehnologice, social-culturale, politice, legislative si naturale); ã micromediu (aspecte legate de clienti, concurenti, furnizori);
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x