Word Search

CFP: ESNA Winter Seminar 2020, Den Haag

Description
Eyeopeners: inspirerende inzichten voor de studie van negentiende-eeuwse kunst In navolging van de vorige editie zal het zevende Winter Seminar van de European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA) zich opnieuw richten op het onderzoeksveld zelf.
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    CFP: ESNA Winter Seminar 2020   Eyeopeners: inspirerende inzichten voor de studie van negentiende-eeuwse kunst In navolging van de vsrce editie zal het zevende Winter Seminar van de European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA) zich opnieuw richten op het onderzoeksveld zelf. Waar in 2019 twintig specialisten hun mijlpaalmoment hebben toegelicht en die game changers  binnen het eigen vakgebied kritisch zijn geëvalueerd, wordt in de editie 2020 bevraagd wat in het verschiet ligt. De ‘ new art history ’  heeft een bepalende invloed gehad op het repertoire van enkele generaties kunsthistorici en daarmee op onderdelen van het curriculum van de huidige universitaire opleidingen. Veel van die ‘ nieuwe ’  onderzoekslijnen zijn intussen niet zo nieuw meer en hebben zich vermengd met bestaande, meer traditionele onderzoekspraktijken. Er is opnieuw nood aan innovatieve methodologische en theoretische benaderingen voor het onderzoeksveld. Wij leggen de bal ditmaal in het kamp van junior kunsthistorici, PhD-kandidaten en masterstudenten in de Kunstwetenschappen. Wat houdt hen bezig? Wat of wie inspireert hen? Welke tendensen, inzichten of benaderingen zullen volgens hen invloedrijk of noodzakelijk worden bij de verdere studie van de negentiende-eeuwse kunst? ESNA biedt ditmaal een podium aan de huidige, jonge generatie Kunstwetenschappers, aan zij die ruimdenkend en met een frisse blik naar het vakgebied kijken: welke teksten, tentoonstellingen, congressen, lezingen, films, documentaires, voorstellingen, ‘filmpjes’, gesprekken, etc. veranderden hun begrip van de kunst van de negentiende eeuw? Hoe bepalen deze mijlpaalmomenten of eyeopeners de manier waarop zij het onderzoek naar en de omgang met negentiende-eeuwse kunst concipiëren en zouden willen inrichten of bijsturen voor de toekomst? Het programma zal wederom bestaan uit snel opeenvolgende, puntige presentaties van max. 5 min. en een slide elk. Ongeveer twintig junior Kunstwetenschappers zullen hun eigen eyeopener presenteren, die hun inzicht in kunst, en specifiek kunst van de negentiende eeuw, openbrak. Zij zullen  toelichten waarom en hoe dit inzicht inspirerend was en toekomst-wijzend. Dit verzamelde materiaal levert ongetwijfeld stof op voor discussie over heden en toekomst van het kunsthistorisch metier, met uitdagende voorstellen en nieuwe benaderingen. Ben je geïnteresseerd om jouw eyeopener op 31 januari 2020 in het RKD te presenteren? Stuur vóór 31 oktober een e-mail naar esnaonline@hotmail.com met je voorstel voor een boek, artikel, tentoonstelling of andere uiting voorzien van een korte motivatie.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x