Fashion & Beauty

CONTRADICTIO IN ADIECTO

Description
AKO NISI UZ MENE, PROTIV SI - izbor tekstova sa portala focanskidani, flickr-a i facebooka - sve fotografije su objavljene na facebooku, focanskidani, flickr-u ekranportal13, portalima... - priredio:Kenan Sarač
Published
of 312
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1  2 AKO NISI UZ MENE, PROTIV SI Kto je to/što je to slobonomisledi insan???  Da li su zaboravljeni znanje, istina, pravda??? Ili, ako nemaš stan, kudu, vilu, vikenicu, mercees i još poneko bijesno auto, solina mjesečna primanja - nisi sposoban, a nisi ni podoban. Ukratko, nisi ni potreban. Ako nisi slijepi sljebenik, poanik, beskičmenjak i klimoglavac, proglase te izajnikom, izroom, nebošnjakom, nemuslimanom i antiržavnim elementom, pa čak i tekfirovcem...  I PORED DOKAZA JASNIH. Jer ONI vole neob razovane, šutljive, plašljive, glupe, zatucane, strašljive, poluljue - polurobote. Kriminalcima, zločincima, izajicama, izajnicima i petokolonašima aju imena kontroverznih biznismena.  3 Stavljaju im oreol bezgrješnih. Dirlikaju im i tintraju. Aminuju sve   što kažu.  I PORED DOKAZA JASNIH. DRVENI, LIMENI I INI ADVOKATI postaju njihovi. Dupelisci, liziguzi, razni uvlakači brane interese raznih mešetara, KONTROVERZNIH BIZNISMENA, uhljeba i uhljupa...   JER, njihov novac, mercees i pečenje mogu sve. Za šaku ispr aznih dolara, oera, tolara, rijala. Glavu gube, po štenje, poštovanje i ponos.  A kad odrade prljave rabote za te svoje BOSSOVE, ovi ih otresu k'o slinu o ledinu. Ka bubnu glavom o beton...Kasno de im biti za početak novi.  PRO ET CONTRA : CONTRADICTIO IN ADIECTO Dvoličnost i kontraiktornost   Postoje osobe koje svjesno kriju svoje pravo lice, a postoje i osobe koje uživaju u svjesnoj kontradiktornoj igri u odnosima s nekim osobama ili u globalu. Najveda tragikomeija je što pojeinci umisle a su majstori kon tradiktorne igre i nesvjesni su koliko je to bijeno i prozirno. Često u toj b lesavoj igri izgube sebe i sve oko sebe. I PORED DOKAZA JASNIH. I za kraj jeno filozofsko gleište/stanište.   Proturječnost ili protuslovlje, ono što se međusobno isključuje; u logičkom zaključivanju, kaa se nešto istoobno tvri i oriče. Proturječni suovi su takva va sua o kojih samo  jean može biti istinit. U filozofiji se razlikuju pojmovi suprotnost, koji izražava mogudnost istodobne suprotstavljenosti nekih elemenata, principa, svojstva it., i proturječnost, po kojem takvi elementi, principi ili svojstva isključuju jeni ruge. Dijalektička shvadanja, međutim, proturječnost rže inherentnom osobinom uha ili materije kojom olazi o promjene nekog stanja stvari (kod He gela negacija negacije). Tako u marksističkoj filozofiji, ruštv. proturječnosti ovoe o promjene ruštv. onosa, npr. feualizma u kapitalizam, ili kapitalizma u socijalizam. I PORED DOKAZA JASNIH. Ako nešto ne ponosim  to su postupci tih drvenih, limenih i inih advokata. Prezirem te postupke ljigavaca, nečijih pulica, sramnih klimoglavaca, liziguza, uvlakača, petokolonaša...  I PORED DOKAZA JASNIH. prireio:Kenan Sarač/focanskiani   esign:Kenan Sarač    4  5 focanskidani NOVISLAV DŽAJIĆ –  KRVNIK I ZLOČINAC IZ FOČE (foto i video)   focanskidani 3 godine ago  Advertisements  TOKOM 1992. ubio 27 muslimana.  Novislavu Dţajiću je suĊeno u Minhenu. Vrhovni sud nije mogao neupitno utvrditi da je imao namj eru poĉiniti genocid.   U ĐeĊevo, muslimanskom selu,21. aprila 1992, muĉio je 13 muslimana prije no što ih je ubio.   Dva mjeseca poslije Novislav Dţajić je ubio 14 stanovnika sela Trnovaĉe.   Dţajić je proglašen krivim za 14 sluĉajeva ubistva i jedan pokušaj ubistva, te osuĊen na pet godina zatvora. Iako osloboĊen krivnje od genocida, Bavarska sudska komora je zakljuĉila da se u Foĉi 1992. dogodio genocid.  
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x