Documents

Curs 11 Biomecanica AnII BFKT

Description
BIOMECANICA
Categories
Published
of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BIOMECANICA BIOMECANICA OSULUIOSULUI  BIOMECANICA OSULUI   Compoziţia şi structura osului  Componenta anorganică face ca osul să fie dur şi rigid, în timp ce componenta organică  îi conferă acestuia flexibilitate şi rezistenţă la şoc.Componenta minerală este formată, în principal, din calciu şi fosfat în special sub formă de mici cristale asemănătoare cu hidroxiapatita obţinută pe cale sintetică Ca 10 (! #$(!%# & . 'ceste minerale, care reprezintă $)*0+ din greutatea osului uscat, conferă ţesutului osos o consistenţă de solid, osul fiind, în acelaşi timp, un rezeror de substanţe minerale necesare organismului, în special calciul.Colagenul constituie -+ din matricea extracelulară organică şi este în proporţie de &)0+ din greutatea osului uscat./ubstanţa fundamentală, înconurată de complexul reţea de fibre de colagen  minerale, este constituită în special din proteine şi polizaharide sau glucozaminoglicani ce iau forma macromoleculelor complexe denumite proteoglicani.  'pa este relati abundentă în osul iu fiind prezentă în proporţie de &+ din greutatea sa totală. 'proximati 2+ din apă se găseşte în matricea organică, în urul fibrelor de colagen şi a substanţei fundamentale, restul de 1+ fiind localizată în canale şi caităţi care găzduiesc celulele osului, a3nd rolul de transport a nutrienţilor şi a substanţelor reziduale rezultate în urma procesului metabolic al osului.  canalicule canal 4ol5man  6a niel macroscopic, toate oasele sunt compuse din două tipuri de ţesut osos7 cortical sau compact şi spongios sau trabecular a – Os lamelar şi b – Os trabecular de la nivelul femurului uman  

907-3688-1-PB

Jul 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x