Abstract

Dadangsinhhoc duyenhai

Description
Dadangsinhhoc duyenhai
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  LE HUNG ANH (cnti bian), NGUyEN THE cU0Nc, pHAM THi cU0NG, TRAN DUc LUONG, PHAM TH NH , TRINH 0UANG pHAp, 0Altc HUy PHU0NG, rA ouY ttUVNH, NGUYEN TRUONG SdN, NGUYEN ttUANG TRUONG, gO vAn TU DA D[r{G SINH HoC r,n?.Z,n UU]IG DUYEN HAI BAG B0 UfuNAM HA NQr - 2017  NHA xuAr BAN KHoA Hgc rf NHrnN vA cONc NGHp Nhe ,{16 - SO tS Hodng Qu6c Vigt, C6u Gi5y, He Ngi EiQn thoai: Phong Ph6t hdnh:024.22149040; Phdng Bi6n tpp: 024.37917148;Phdng Qu6n $ TOng hqp:024.22149041; F ax: 024.37 910147 ; Email : nxb@vap.ac.vn ; Website : www.vap. ac.vn DADANG SINH HOC a VUXC DUYEN HAI BAC BQ, VIPT NAM LG Hirng Anh (Chfi biAn), Nguy6n fn6 Culng, Ph4m fn6 CuUng, TrAn Drfrc Luong, Ph4m Th Nhi, Trlnh Quang Phfp, Eang Huy Phuong, I{n Quf Qu},nh, Nguy6n Tru}ng Son, Nguy6n Quflng Trudng, U5 Ven tt Chlu trdch nhiQm xudt bdn Gi6m ilric, Tdng biOn t$p TRAN vAN sAc ThAm itlnh nQi dung: PGS.TS. L0 XuAn Cf,nhPGS.TS. Hii Thanh Hii Bihn tQp: Nguy6n Thi Chi6n Le Phi LoanTrinh bdy lE thuQt: Phqm Thi AnhTrinh hdy bia: Phpm Thi Anh ISBN : 97 8-60 4 -9 13 -64G7 In 850 cu6n, l$O tg"Zl cm, tai COng ty TNHH In 6n Da Sfc.Dfa chi: Td Ddn ph6 sd 7, Phudng Xuin Phucrng, Qufln Nam Tri Li6m, He NQi. 56 x6c .nhfl" dFngky xudt bin: 3946-2017/CXBIPH 103-601I<k{TNVCN. SO quyet dfnh xu6t bhn: L221QD-KHTNCN, c6p ngdy 29 thbng 12 nLm20l7 . In xong vd nQp luu chiOu quy I n6m 2018.  I MUC LUC Loi gi6i thi-Ou ........ ..................3 Loi md <16u .......... ...................7 Danhmucttvdkf hi-Ouvii5t tilt ............ .....................9 CHIIONG I rONc eUAN DA DANG srNH HQC vA MO niNn BAo rON 'u1?f),",}X,ff;:I":)*:: : : : \,:, 2. Da dqng thdnh phdn lodi ...........-. 16 tr. NGHTEN Cw rUo silUr BAO VE Bo BIEN VA DA DANG SINH HQCTREN THE Gror ................. 18 M. NGHIEN CUU VTO UhUT BAO TON VEN BGN O \TIET NAM .....,25 CHTIOI{G II Drtu rflEN TtI NHI0N vA rcNn rE - xA HQr virNc DUYEN uAr rAc nQ T- -- r. DrEU KIEN TUNHIEN VUNG OUveX HeI SAC s0 ........... ............27 t. Vi tri dia li, .................27 2. Ddc di6m d{a chiit .......... -.--....-.-...27 3. Ddc di6m dia hinh bd bi€n ......... ..........--.'..... 30 4. Ddc diAm c*a s6ng ......... .............33 5. Ddc di€m h€ sinh thdi ..-...............36rr. DrEU KrEN KrNH TE - XA HoI VUNG DUYEN HAI BAC B0 .......... ...............37 CHUOT,.{G TII DA DANG SrNrr IrQC VtINC DUYf;,N H.q.r gAc nQ r. DA DANG HE SINH THAI ...............41 1. HQ sinh thdi ala s6ng ......... ...-.-...41 2. HC sinh thdi rintg ngfip mdn .......... .......-.---..'. 50 3. He sinh thdi bdt triiu kh6ng c6 rintg ngQp mfin ....--.......- 56 4. He sinh thdi itdo ven bd ............ ..................... 63 rr. DA DANG THANH PHAN LOAI .....................6s1. Thtic vQt tr€n cqn vd ngQp mfin ...............--.... 65 2. Thil....... .....69 3. Chim ..-'....78  LE HUNG ANH (chri br6n) 5. C6n lriln7 ................... 81 6. Tuy€n trung ................ g2 7. Sinh vQt niii ................ gl 8. DQngvQt ddy .....:............ ........... ITt 9. Cd .......... 107 10. Ddnh gid chung vi thqc trqng EDSH ....... I0g CHTIONG TV GIA TRI DICH vU SINH THAI VA BAo TON vTTNc DTIYTN TTAT nAc To r. crA rRI DI9H vU HE srNH rHAr ................. i,o t. cyng ciip dlch vqt sinh thdi cho phdt trian kinh ft (nu6i tr6ng *iy tan, du llch, vdn h6a,...) ............ ...... I 14 z. Phdys chiing thi€n tai (iuns ngQp mfin, ltin bian, chiing x6i mdn, h,qi ch€ tdc dgng bidn d6i khi hqu,...) ............... il7 rr. GrA rRl BAo rON ........ ................ t23 1. Bdo tdn thich ung voi phdt mdn bin vrtng .. I23 2. 2o dqng sinh h7c voi gid tr bdo tin lodi, cdnh quan ......... ............ 124 j. Ap lqc host it6ng coniguoi d€n da dqng sinh hi" ........... .............. 126 4. Gid tri bdo t6n lodi qrj,hiAm, dqc hitu ....... l2g TAr Lrpu THAM XHAO .................139 PHU LUC 157 PHU LUC l. rfinh dnh mQt sii lodi thuc vQt dfic hfcu phdn bii 6 vilng Duy€n hdi Biic B0 ...tSZPHU LUC 2.Ilinh dnh mQt sti lo.di LCBS quj,hi€m c6 gid td bdo t6n 6 vilng Duy€n hdi Bdc BO ........... .. : 65 PHU LUC 3. Hinh dnh mQt sii lodt cd quy hidm c6 gid tr bdo t6n 6vilng DuyAn hdi Bdc B0 ............ .......... 166 PHU LUC 4. Danh lvc cac lodi thwc vqt bqc cao c6 mqch vitng ven bian vd ddo ven bd d6ng biic ........... ....... 167 PHU LUC 5. Thdnh phnn cdc lodi thil ghi nhfin ituqc 6 ving Dry€n hdi Bdc BO ........ 2 t 5 PHU LUC 6. Thdnh phdn lodi chim vilng Duy*n hdi Bdc B0 ............. 2tB PHU LUC 7. Thdnh phin cac lodi LC&BS ghi nhQn 6 mQt sii khu vtsc PHU LUC 8. Thdnh phdn cac lodi c6n.trilng ghi nhqn 6 mgt s6 khu vryc PHU LUC 9. Thdnh phdn lodi thtrc vQt niit 6 *9t s6 vilng thuQc Duy€n hdi Biic 80......:........... ....256 PHU LUC 10. Thdnh phdn lodi dQng vQt niit o mot sii vung thupc ving Duy€n hdi Bdc BO ............ ........264PHU LUC ll. Danh luc thdnh phdn lodi dgng vqt ddy kh6ng nrcng qiing cd l6n du.oc ghi nhQn 6 mQt s6 vilng thugc Duyen hdi Biib BO .............. 272 PHU LUC 12. Danh luc thdnh phdn lodi cd cua s6ngving Duyan hai Biic BO ....... 300

IJISR

Oct 16, 2019
Search
Similar documents
Tags
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x