Creative Writing

Depanarea unei retele de calculatoare

Description
Depanarea unei retele de calculatoare
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Depanarea unei reţele de calculatoare Verificarea şi depanarea reţelelor de date  Acest material vizează competenţa / rezultat al învăţării : Utilizează componentelefizice utilizate în reţelele de date. Principiile depanării unui reţele de date:a)Fiecare defect are propria sa cauză dar întotdeauna cauza nu este clară la primavedere.b)Se analizează toate simptomele problemei pas cu pas, existând posibilitatea cătoate simptomele sunt cauzate de un sinur defect.c)!erificăm pas cu pas toate componentele reţelei pe baza nivelelor S# de $ospână sus. Defectele mediului fizic sunt cauzate de cabluri care interconectează ec%ipamenteledin reţea. &ceste defecte pot fi detectate cu a$utorul testerelor 'i analizatoarelor decabluri (Fi. *.+). Primul test care trebuie aplicat este testul de continuitate în urmacăruia verificăm continuitatea între cele două capete ale cablului. Pe lână asta, putemanaliza dacă în cablu există scurtcircuite sau firele sunt inversate între ele (Fi. *.). n cazul în care în reţea sunt semnalizate erori de funcţionare de către utilizatori,administratorul reţelei începe procesul de detectare a cauzei. -etectarea cauzeinecesită câţiva pa'i care trebuiesc parcur'i. Detectarea cauzei şi rezolvarea problemei Fi. *.Perec%e inversatăPerec%i împărţitePerec%e cu un fir ruptScurtcircuit  a)#nteroarea utilizatorilor care au semnalizat nereuli sau erori. ste necesar descris clar simptomele apărute în funcţionarea sistemului. n cele mai multecazuri utilizatorul nu are conexiune la internet, nu vede mapele parta$ate în reţea,nu vede serverele de reţea, nu poate să folosească imprimantele parta$ate etc.-acă simptomele sunt leate de reţeaua locală, vorbim despre detectarea 'idepanarea defecţiunilor în reţea.b)!erificarea conexiunilor fizice. /rebuie verificată leătura între calculator 'i reţea.0auza problemei apărute poate să fie un cablu de reţea deconectat, deteriorat,rupt sau o placă de reţea nefuncţională. Pasul cel mai important este verificarea1- 2 urilor indicatoare ale plăcii de reţea 'i ale ec%ipamentelor de reţea deexemplu: %ub, s3itc%, ec%ipament multifuncţional. -acă nu ăsim nereuli trecemla pasul următor. -acă se observă, că unul dintre ledurile indicatoare nu prezintăactivitate, se verifică cele doua capete ale sementului respectiv. ste necesar săverificăm 'i starea ec%ipamentului de reţea la care este conectat sementulrespectiv, deci verificăm dacă funcţionează sau nu %ubul, s3itc%ul sauec%ipamentul multifuncţional. -acă se observă că problema apărută este cauzatăde un cablu defect, verificăm starea cablului, conectorii 45678 'i conectareacorespunzătoare. Pentru verificarea cablurilor 9/P sau S/P putem să folosimtester de cablu. 0u un tester de cablu mai simplu putem detecta întrerupereafirelor sau scurtcircuite în cablul torsadat. -acă cablul sau conectori 45678 suntdefecte, sc%imbăm cablul sau sc%imbăm conectorii 45678.c)-acă suntem siuri că problema nu este cauzată de cabluri, conectori sau denefuncţionarea unui concentrator (%ub, s3itc%), pasul următor este verificareaplăcii de reţea. -acă ledul indicator al plăcii nu arată semne de funcţionare,trebuie verificat dacă placa este conectată corespunzător în slotul de expansiunea plăcii de bază. -acă conexiunile fizice sunt în reulă, probabil că trebuiesc%imbată placa de reţea. -acă placa funcţionează corect, în panoul 0onexiunide reţea a sistemului de operare verificăm dacă conexiunea este activată saudezactivată (Fi. *.). 9rmează verificarea confiuraţiei /0P;#P a calculatorului. Fi. *.+ /ester de cabluri 9/P  d)Folosind comanda ipconfig  putem afi'a confiuraţia /0P;#P curentă (Fi. *.7). &cest utilitar trebuie executat din linia de comandă a sistemului de operare.Pentru afi'area tuturor informaţiilor disponibile, se folose'te parametrul ;all. -acăeste setată o confiuraţie validă, este afi'ată adresa #P 'i masca de subreţea,precum 'i ate3a<6ul implicit a reţelei. -acă este detectat în reţea un duplicat aladresei #P folosite, va fi afi'ată adresa #P folosită, dar în dreptul mă'tii desubreţea se va apare *.*.*.*. -acă sistemul de operare nu a putut obţine oadresă #P de la un server -=0P, va fi afi'ată adresa alocată prin te%noloia &P#P&. n sistemele de operare 1inux ; 9nix folosim comanda ifconfig  în loc deipconfi. -acă constatăm că confiuraţia /0P;#P a calculatorului nu este corectă,putem să setăm o confiuraţie validă a adreselor #P sau putem reînnoiconfiuraţia /0P;#P. Folosind ipconfi ;release 'i după asta ipconfi ;rene3putem reînnoi confiuraţia /0P;#P a calculatorului cu a$utorul unui server -=0P.9tilitarul Ping  este folosit pentru testarea conexiunii /0P;#P între un calculator 'iunul aflat la distanţă. Pin transmite pac%etele utilizând #0>P 0= ?4@9S/'i se a'teaptă primirea unui răspuns de confirmare pentru fiecare pac%ettransmis prin #0>P 0= ?4P1A. Sintaxa comenzii este: pinadresa?#P?a?computerului?de?la?distanţă (Fi. *.8). -acă nici după folosireaacestor operaţiuni nu putem stabili cauza problemei apărute, trecem la pasulurmător.e)!erificăm dacă placa de reţea are drivere corect instalate. Putem încercareinstalarea driverelor, sau restaurarea lor. !erificăm dacă ăsim vreun mesa$ deeroare sau un cod de eroare în urma căruia putem detecta problema. -acăconsiderăm că nu driverele plăcii de bază sunt de vină, trecem la pasul următor.f)!erificăm existenţa unei fire3all 'i dacă există verificăm confiuraţia acestuia. nunele cazuri fire3all6ul poate bloca traficul între calculator 'i reţea. Fi. *. Panou cu conexiunile de reţea existente a unui calculator 'i starea lor (active sau dezactivate)  Pa'ii descri'i mai sus sunt pa'i pe care se pot parcure în cazul în care sesizaţiprobleme de comunicare între calculator 'i reţea. 0auzele erorilor în reţea pot fi cauzate'i de traficul alomerat în reţea, servicii nefuncţionale temporar 'i multe altele. Pentrudetectarea erorilor putem să folosim 'i comanda netstat 'i traceroute. 0omanda netstat este folosită pentru a extrae o serie de informaţii cum ar fi tabelele de rutare,conexiunile active, fluxuri (Fi. *.B). 9tilitarul tracert  (în sistemele 9nix 'i 1inux senume'te traceroute ) este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de unpac%et pentru a a$une la destinaţie. /raceroute este un utilitar ce urmăre'te pac%eteletrimise de un calculator de către o azda pe #nternet sau către un alt calculator în reţea,arătând prin câte %opuri trec pac%etele pentru a a$une la azda respectivă 'i în cât timp(Fi *.C). -acă vizităm un sit 3eb 'i painile se încarcă încet, putem utiliza traceroute6ul pentru a afla unde apar întârzierile. 9tilitarul traceroute funcţionează prin trimiterea depac%ete cu //1 (time6to6live) scăzut. !aloarea //1 specifică prin câte %opuri poate trecepac%etul înainte de a fi returnat. 0ând un pac%et nu poate a$une la destinaţie din cauzaunei valori prea scăzute a //1, ultima azda returnează pac%etul 'i se identifică. Printrimitea unei serii de pac%ete si cre'terea valorii //1 cu fiecare pac%et succesiv,traceroute află care sunt toate azdele intermediare. Fi. *.7 4ezultate date de utilitarul ipconfi în cazul confiurării corecte a conexiunii de reţea 'i a setărilor #PFi. *.8 4ezultate date de utilitarul pin în cazul confiurării corecte a conexiunii de reţea 'i a setărilor #P
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x