Documents

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA_suport curs.doc

Description
DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE - Suport de curs – Prof. univ. dr. Marin TOMA - preşedinte C.E.C.C.A.R. - CUPRINS Partea A: Tezele fundamentale ale profesiei contabile Partea B: Etica în profesia contabilă Partea C: Organizarea şi exercitarea profesiei contabile în România 2 A. Tezele fundamentale ale profesiei contabile Cuprins : I. Ne
Categories
Published
of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIAPROFESIEI CONTABILE - Suport de curs – Prof. uni. dr. ! rin TO!A# pre$edinte C.E.C.C.A.R. #  C%PRINS P rte A& Tezele fundamentale ale profesiei contabile P rte B& Etica în profesia contabilă P rte C& Organizarea şi exercitarea profesiei contabile în România 2  A. Te'e(e fund )ent (e (eprofesiei cont *i(e Cuprins &I. Necesitatea şi importana cunoştinelor doctrinare! II. rofesia contabilă# concept$ structură$ rol şi mod de reglementare! III. Organizarea profesiei contabile! I+. %tandardele internaionale ale profesiei! &  I. Necesit te $i i)port n, cuno$tin,e(or doctrin re 'eri(ă din următoarele# - )onştientizarea rolului profesiei contabile! - )omandamentele fundamentale ale profesiei! - )unoaşterea modului de organizare! - %emnificaia terminologiei specifice!)u(inte c*eie# conştientizare rol+ cunoaşterea organizării+ semnificaia termenilor cu care operează profesia! II. Profesi cont *i(-& concept structur- ro( $i )od dere/(e)ent re ,!)oncept şi structură!2!Reglementarea profesiei contabile!&!Rolul profesiei contabile!!.ntre reglementare şi interes public! 0. Concepte $i structur- 1 Defini,i profesiei cont *i(e rofesia contabilă este în mod curent definită ca totalitatea acti(ităilor care presupun cunoştine în domeniul contabilităii$ a specialiştilor care leefectuează /prestează0$ precum şi organismele lor profesionale! *1 Actiit-,i co)ponente %er(iciul profesional#,! 1inerea contabilităii+2! Elaborarea$ examinarea şi prezentarea situaiilor financiare+&! udit statutar+! lte lucrări de audit financiar$ studii$ expertize$ controale$ inspecii etc+3! 4anagement financiar-contabil+5! %er(icii fiscale /consultană$ consiliere şi asistenă fiscală0+      023456789 Expertcontabil uditor statutar 

Visiting Ahobilam

Jul 31, 2017

Whole 30

Jul 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x