Sales

ELearning NDLong

Description
ELearning NDLong
Categories
Published
of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  PH Ầ N 1. MÔ HÌNH T Ổ NG QUAN PH Ầ N 2. PHÂN TÍCH YÊU C Ầ U H Ệ  TH Ố NG 1.   Ngườ  i dùng khách 1.1.   Đăng kí thành viên    Người dùng không phải là thành viên của hệ thống, chỉ được quyền xem và không được tương tác với hệ thống   1.1.1.   Đăng kí họ c viên Đố i v ới người dùng khách, để  tr  ở   thành h ọc viên, ngườ  i dùng c ần đăng kí tài kho ả n v ớ  i các thông tin c ầ n thi ết để  xác th ự c và lo ạ i tài kho ả n là h ọ c viên. Các ch ức năng dành cho học viên đượ  c mô t ả   rõ hơn ở   ph ầ n h ọ c viên. 1.1.2.   Đăng kí giả ng viên Đố i v ới người dùng khách, để  tr  ở   thành gi ả ng viên, ngườ  i dùng c ầ n đăng kí tài khoả n v ớ  i các thông tin c ầ n thi ết để  xác th ự c và lo ạ i tài kho ả n là gi ả ng viên. Các ch ức năng dành cho giảng viên đượ  c mô t ả  rõ hơn ở   ph ầ n gi ả ng viên. 1.1.3.   Đăng kí trợ   gi ả ng Đố i v ới người dùng khách, để  tr  ở   thành tr  ợ   gi ả ng , ngườ  i dùng c ần đăng kí tài kho ả n v ớ  i các thông tin c ầ n thi ết để  xác th ự c và lo ạ i tài kho ả n là tr  ợ   gi ả ng. Các ch ức năng dành cho trợ   gi ảng đượ  c mô t ả   rõ hơn ở   ph ầ n tr  ợ   gi ả ng. 1.2.   Tìm ki ế m/Xem danh sách khóa h ọ c  Ngườ  i dùng khách có th ể  tìm ki ếm, xem trướ  c thông tin v ề  các khóa h ọ c mà h ệ  th ống đã, đang cung cấp để  có th ể  tìm hi ểu trướ  c khi tham gia h ệ  th ố ng và h ọ c. H ệ  th ố ng phân chia, s ắ  p x ế  p và l ọ c danh sách các khóa h ọ c m ột cách thông minh, để   ngườ  i dùng có th ể  tìm ki ế m, l ọ c, phân lo ạ i các khóa h ọ c m ộ t cách nhanh chóng nh ấ t. 1.2.1.   DS khóa h ọ c do ngườ  i qu ả n tr ị /gi ả ng viên t ổ  ch ứ  c Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọc do ngườ  i qu ả n tr  ị  ho ặ c gi ả ng viên t ổ  ch ức. Ngườ  i dùng có th ể  ch ọn để  xem t ấ t c ả  và có th ể  tìm ki ế m ho ặ c l ọ c v ới các điề u ki ệ n c ầ n thi ết để   tìm đượ  c khóa h ọc đúng theo yêu c ầ u. 1.2.2.   Xem DS khóa h ọc do đơn vị  liên k  ế t t ổ  ch ứ  c Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọc do các đơn vị  liên k  ế t t ổ  ch ứ c.  Ngườ  i dùng có th ể  ch ọn để  xem t ấ t c ả  và có th ể  tìm ki ế m ho ặ c l ọ c v ớ  i các điề u ki ệ n c ầ n thi ết để   tìm đượ  c khóa h ọc đúng theo yêu cầ u.  1.2.3.   DS khóa h ọ c do gi ả ng viên n ổ i ti ế ng t ổ  ch ứ  c Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọ c do các gi ả ng viên n ổ i ti ế ng t ổ  ch ứ c. M ộ t l ự a ch ọn cho ngườ  i dùng có th ể  tìm hi ể u các khóa h ọc mà ngườ  i dùng mu ố n h ọ c t ừ  b ấ t kì gi ả ng viên nào.  Ngườ  i dùng có th ể  ch ọn để  xem t ấ t c ả  và có th ể  tìm ki ế m ho ặ c l ọ c v ới các điề u ki ệ n c ầ n thi ết để  tìm đượ  c khóa h ọc đúng theo yêu cầ u. 1.2.4.   DS khóa h ọ c m ớ  i nh ấ t Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọ c m ớ  i nh ất đượ  c t ạ o trên h ệ  th ố ng. 1.2.5.   DS khóa h ọc ưu đãi   Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọc đang được ưu đãi, giả m giá có trên h ệ  th ống. Ngườ  i dùng có th ể  s ắ  p x ế  p theo m ứ c giá, m ứ c gi ảm để  l ự a ch ọ n khóa h ọ c phù h ợ   p. 1.2.6.   DS khóa h ọ c ph ổ  bi ế n Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọ c ph ổ  bi ến, đánh giá cao đượ  c các h ọ c viên h ọc đánh giá và đăng kí họ c nhi ề u. 1.2.7.   DS khóa h ọ c k  ỹ   năng   Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọ c k  ỹ   năng mà hệ  th ố ng t ổ  ch ức để   ngườ  i dùng có th ể  tìm hi ể u. 1.2.8.   DS khóa h ọc đang chờ   khai gi ả ng Hi ể n th ị  danh sách các khóa h ọc đã đượ  c m ở  , các h ọc viên đã đăng kí và đủ   điề u ki ện để  khai gi ả ng. 1.2.9.   Tìm ki ế m/Xem danh sách khóa h ọc đơn vị  ngoài 1.2.10.   Thông tin khóa h ọ c Ở  danh sách các khóa h ọc mà ngườ  i dùng có th ể   xem trước để  tìm hi ể u thông tin. Ngườ  i dùng có th ể  ch ọ n vào t ừ ng khóa h ọc để  xem chi ti ế t khóa h ọ c v ới các thông tin đầy đủ   hơn như: Thờ  i gian b ắt đầ u, ngày k  ế t thúc d ự  ki ế n, s ố  b ổ i h ọ c, s ố   lượ  ng h ọ c viên, s ố  h ọc viên đã đăng kí, mô tả  khóa h ọ c, khung chương trình,…   1.3.   DS l ớ  p h ọ c Hi ể n th ị  danh sách các l ớ   p h ọ c mà h ệ  th ống đã tạ o. 1.3.1.   DS l ớ  p h ọ c ch ờ   khai gi ả ng Hi ệ n th ị  danh sách các l ớ   p h ọc đã đượ  c t ạ o, các h ọc viên đã đăng kí để  chu ẩ n b ị  khai gi ả ng l ớ   p. 1.3.2.   Thông tin l ớ  p h ọ c Ở  danh sách l ớ   p h ọc, ngườ  i dùng có th ể  ch ọ n vào l ớ   p h ọc để  xem thông tin chi ti ế t c ủ a l ớ   p h ọ c.  1.4.   Tìm ki ế m/Xem DS gi ả ng viên Hi ể n th ị  danh sách gi ảng viên để   ngườ  i dùng có th ể  xem thông tin chi ti ế t v ề  gi ảng viên trướ  c khi l ự a ch ọ n h ọ c các khóa h ọ c t ừ  gi ảng viên. Ngườ  i dùng có th ể  tìm ki ế m, l ọ c danh sách gi ảng viên để   tìm đượ  c gi ả ng viên thích h ợ   p. 1.4.1.   Xem DS gi ả ng viên n ổ i ti ế ng Hi ể n th ị  danh sách gi ả ng viên n ổ i ti ếng để  làm n ổ i b ậ t lên h ệ  th ố ng giáo d ụ c tr  ự c tuy ến, cũng như tăng thêm độ  tin c ậ y cho ngườ  i dùng. 1.4.2.   Xem DS gi ả ng viên tiêu chu ẩ n Hi ể n th ị  danh sách các gi ả ng viên có trên h ệ  th ố ng. 1.4.3.   Xem DS gi ả ng viên tiêu bi ể u Danh sách các gi ả ng viên tiêu bi ểu, đượ  c h ệ  th ố ng, h ọ c viên, gi ả ng viên l ự a ch ọn, đánh giá cao.   1.4.4.   Xem h ồ   sơ giả ng viên  Ngườ  i dùng có th ể  ch ọ n vào t ừ ng gi ả ng viên trên danh sách gi ả ng viêm để  xem thông tin chi ti ế t c ủ a gi ả ng viên. Các khóa h ọc đang mở, đang dạ y, đã dạ y, các k  ỹ   năng củ a gi ả ng viên. 1.4.5.   Xem đ ánh giá gi ả ng viên Hi ể n th ị  danh sách gi ảng viên, đượ  c các h ọc viên đánh giá lự a ch ọ n, qua các khóa h ọc cũng như quá trình dạ y h ọ c c ủ a gi ả ng viên. 1.5.   Tìm ki ếm/Xem DS đơn vị  ngoài Hi ể n th ị   danh sách các đơn vị  liên k  ết bên ngoài đang đượ  c liên k  ế t v ớ  i h ệ  th ống để  t ổ  ch ứ c các khóa h ọ c, l ớ   p h ọ c. 1.5.1.   Xem thông tin đơn vị  ngoài Xem chi ti ế t thông tin c ủa đơn vị  liên k  ế t bên ngoài, các khóa h ọ c, l ớ   p h ọc mà đơn vị   đã và đang mở  . 1.5.2.   Xem s ả n ph ẩ m liên k  ết đào tạ o Xem thông tin các s ả n ph ẩ m liên k  ết đào tạ o t ừ   đơn vị  v ớ  i h ệ  th ống đào t ạ o tr  ự c tuy ế n. 1.5.3.   Xem gi ớ  i thi ệu chương trình đào tạ o Xem thông tin các chương   trình đào tạo mà đơn vị  xây d ự ng. 1.5.4.   Xem DS gi ảng viên đơn vị   Hi ể n th ị  danh sách các gi ảng viên cơ hữu, bán cơ hữ u t ừ   đơn vị , hi ệ n đang giả ng d ạ y trên h ệ  th ố ng.  1.6.   Tìm ki ế m/Xem tin t ứ  c - thông báo Hi ể n th ị  danh sách các tin t ứ c, thông báo t ừ  h ệ  th ống. Ngườ  i dùng có th ể  ch ọ n vào tin t ức, thông báo để  xem chi ti ế t các tin t ức, thông báo đó.   1.7.   Xem hướ  ng d ẫ n Danh sách các bài vi ết hướ  ng d ẫn cho ngườ  i dùng/khách truy c ập để  có th ể   tham gia vào các chương trình, kiế m thu nh ậ  p t ừ  h ệ  th ố ng. 1.7.1.   Hướ  ng d ẫ n làm gi ả ng viên Các bài vi ết hướ  ng d ẫn để  có th ể  tr  ở   thành gi ả ng viên c ủ a h ệ  th ố ng. 1.7.2.   Hướ  ng d ẫ n làm sale Các bài vi ết hướ  ng d ẫn để  có th ể  tr  ở   thành sale c ủ a h ệ  th ố ng. 1.7.3.   Hướ  ng d ẫ n tham gia h ọ c Các bài vi ết hướ  ng d ẫn để  h ọc viên đăng kí tài khoả n, tham gia vào các khóa h ọ c trên h ệ  th ố ng. 1.7.4.   Hướ  ng d ẫn làm đố i tác liên k  ế t Các bài vi ết hướ  ng d ẫn dành cho các đối tác, để  tr  ở    thành đối tác cũng như các lợ  i ích c ủa đố i tác. 1.7.5.   Hướ  ng d ẫ n thanh toán h ọ c phí Các bài vi ết hướ  ng d ẫ n v ề  vi ệ c thanh toán h ọ c phí cho h ọ c viên. 1.7.6.   Hướ  ng d ẫ n nh ận lương/hoa h ồ ng Các bài vi ết hướ  ng d ẫ n v ề  vi ệ c nh ận lương/hoa hồ ng t ừ  vi ệ c t ổ  ch ứ c khóa h ọ c, d ạ y c ủa đơn vị , gi ả ng viên, thính gi ả ng. 2.   H ọ c viên 2.1.   Đăng nhậ p h ệ  th ố ng H ọ c viên có th ể   đăng nhậ  p vào h ệ  th ố ng thông qua các h ệ  th ố ng ch ứ ng th ự c t ậ  p trung. 2.1.1.   Đăng nhậ p thông qua h ệ  th ố ng ch ứ  ng th ự  c t ậ p trung Edu ID H ọc viên đăng nhậ  p thông qua h ệ  th ố ng ch ứ ng th ự c t ậ  p trung c ủa Đạ i h ọc Đà Nẵ ng (Edu ID) 2.1.2.   Đăng nhậ p thông qua h ệ  th ố ng ch ứ  ng th ự  c eGOV H ọc viên đăng nhậ  p thông qua h ệ  th ố ng ch ứ ng th ự c c ủ a chính ph ủ  eGOV 2.2.   Qu ả n lý thông tin cá nhân 2.2.1.   C ậ p nh ậ t thông tin cá nhân H ọ c viên c ậ  p nh ậ t thông tin cá nhân c ủa mình khi có thay đổ i.  2.2.2.   Thay đổ i m ậ t kh ẩ u H ọc viên thay đổ i m ậ t kh ẩu đăng nhậ  p c ủ a mình trên h ệ  th ố ng/h ệ  th ố ng ch ứ ng th ự c t ậ  p trung. 2.2.3.   L ấ y l ạ i m ậ t kh ẩ u Trong trườ  ng h ợ   p, h ọ c viên quên m ậ t kh ẩu đăng nhậ  p c ủ a mình. H ọ c viên có th ể  yêu c ầ u c ấ  p l ạ i m ậ t kh ẩ u thông qua vi ệ c xác th ự c s ố   điệ n tho ạ i ho ặ c email cá nhân. 2.3.   Đăng ký họ c 2.3.1.   Đăng ký lớ  p h ọ c do h ệ  th ố ng t ổ  ch ứ  c H ọc viên đăng kí vào các lớ   p h ọ c do h ệ  th ố ng t ổ  ch ứ c. 2.3.2.   Đăng ký  l ớ  p h ọc do đơn vị  ngoài t ổ  ch ứ  c H ọc viên đăng kí vào các lớ   p h ọc do các đơn vị  ngoài t ổ  ch ứ c. 2.3.3.   Đăng ký lớ  p h ọ c do gi ả ng viên n ổ i ti ế ng t ổ  ch ứ  c H ọc viên đăng kí vào các lớ   p h ọ c do các gi ả ng viên n ổ i ti ế ng t ổ  ch ứ c. 2.4.   Đăng ký tự   m ở   l ớ  p  Ngoài các l ớ   p h ọ c do h ệ  th ống, đơn vị , gi ả ng viên t ổ  ch ứ c. H ọ c viên có th ể  yêu c ầ u t ổ  ch ứ c các l ớ   p h ọ c theo nhu c ầ u thi ế t y ế u. N ếu đủ   điề u ki ệ n, h ệ  th ố ng s ẽ  t ổ  ch ứ c l ớ   p h ọ c cho các h ọ c viên có chung nhu c ầ u. 2.5.   Qu ả n lý DS l ớp đang họ c Hi ể n th ị  danh sách các l ớ   p h ọ c mà h ọc viên đã đăn g kí h ọ c. 2.5.1.   Xem l ị ch h ọ c H ọ c viên ch ọ n vào t ừ ng l ớ   p h ọ c c ủa mình để  xem chi ti ế t l ị ch h ọ c c ủ a l ớp mà mình đang theo họ c. 2.5.2.   Xem l ị ch thi H ọ c viên ch ọ n vào t ừ ng l ớ   p h ọ c c ủa mình để  xem chi ti ế t l ị ch thi c ủ a l ớp mà mình đang theo họ c. 2.5.3.   Xem thông báo l ớ  p h ọ c H ọ c viên ch ọ n vào t ừ ng l ớ   p h ọ c c ủa mình để  xem danh sách/chi ti ế t các thông báo c ủ a l ớp mà mình đang theo họ c. 2.5.4.   Xem thông tin gi ả ng viên
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x