Documents

en_ii_2016_matematica_test_1_lb_romana_42154100.pdf

Description
EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2016 Test 1 MATEMATICĂ Judeţul / sectorul........................................................................................... Localitatea...................................................................................................... Şcoala............................................................................................................. Numele şi prenumele elevei / elevului....................................
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    EVALUAREA COMPETEN Ţ ELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2016 Test 1 MATEMATIC Ă  Jude ţ ul / sectorul........................................................................................... Localitatea...................................................................................................... Ş coala............................................................................................................. Numele ş i prenumele elevei / elevului......................................................... ......................................................................................................................... Clasa a II-a..................... B ă iat Fat ă         Test 1 – Matematic ă   EN II – 2016 Pagina 3 din 8 Elevii clasei a II-a vor s  ă  realizeze colajul „Prim  ă vara vesel  ă‟  . Ei decupeaz  ă  diferite imagini pe care s  ă  le lipeasc  ă  apoi, pentru a realiza colajul. Num  ă rul imaginilor decupate este scris în tabelul de mai jos. Albine 153 Lalele 114 Fluturi 75 Ghiocei  214 a) 114 b) 214 c) 328 d) 338  Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev COD   153 214   Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev COD   2.  Maria compar ă  num ă rul imaginilor cu albine cu cel al imaginilor cu  ghiocei . Compar ă -le ș i tu! Scrie, în caseta de mai os, unul din semnele <, =, > entru ca relaia s  ă  fie corect  ă .   2.   1.   1.  Câte imagini cu lalele ș i cu  ghiocei a ţ  i decupat în total? a întrebat doamna înv ăță toare. Încercuie  ș te litera corespunz  ă toare r  ă spunsului corect.      Test 1 – Matematic ă   EN II – 2016 Pagina 4 din 8 Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev COD  a) cerc; b) dreptunghi; c) p ă trat; d) triunghi. Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev COD   3.  Cu cât este mai mare num ă rul imaginilor cu ghiocei  decât cel al imaginilor cu albine ? Scrie, pe spa  ț  iul dat, rezolvarea problemei. 3.   4. B  ă ie  ţ  ii au decupat câteva imagini asem  ă n  ă toare celor prezentate mai jos. Cu ce figur ă  geometric ă  se aseam ă n ă  ramele imaginilor? Încercuie  ș te litera corespunz  ă toare r  ă spunsului corect  .   4.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x