Documents

En II 2017 Matematica Test 1

Description
test matematica clasa a II-a
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    EVALUAREA COMPETEN Ţ ELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2017 Test 1 MATEMATIC Ă   Jude ţ ul / sectorul........................................................................................... Localitatea...................................................................................................... Ş coala............................................................................................................. Numele ş i prenumele elevei / elevului......................................................... ......................................................................................................................... Clasa a II-a..................... B ă iat Fat ă         Test 1 – Matematic ă   EN II – 2017 Pagina 3 din 8    Elevii clasei a II-a au mers în parc, s ă  se bucure de aerul c ă ldu ț  al prim ă verii ș i s ă  priveasc ă  florile multicolore ș i insectele. La un moment dat, ei au început s ă  numere insectele pe care le vedeau. Num ă rul acestora este scris în tabelul de mai jos. Doamna  înv ăță toare le-a spus elevilor c ă  printre flori sunt ascunse câteva bile ț ele cu întreb ă ri. A ș a c ă  elevii au început jocul… 300 de fluturi 169 de buburuze 89 de albine 54 de greieri  a) 246 b) 354 c) 389 d) 469  Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev   COD   300 89   Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev   COD   1. Câ ț i fluturi ș i  greieri  au num ă rat elevii în total în parc? scrie pe un bile ț el. Încercuie  ş te ș i tu litera corespunz  ă toare r  ă spunsului corect  .   2. Ana are de comparat num ă rul fluturilor cu num ă rul albinelor. Scrie ș i tu, în c  ă su  ț  a de mai jos, unul dintre semnele <, =, > pentru ca rela  ț  ia s  ă  fie corect  ă . 2.   1.      Test 1 – Matematic ă   EN II – 2017 Pagina 4 din 8    a) 70 b) 80 c) 90 d) 180 Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev   COD   Nu se completeaz  ă  de c  ă tre elev   COD   4. Dan observ ă  câteva albine zburând ca în imaginea de mai jos. Câte albine sunt în total în imaginea de mai jos? Afl ă   ș i tu rezultatul prin adunare repetat ă  de termeni egali. Scrie, pe spa  ţ  iul dat, rezolvarea problemei. 4.   3. Cu cât este mai mare num ă rul buburuzelor  decât cel al albinelor ? scrie pe un alt bile ț el. Încercuie  ş te litera corespunz  ă toare r  ă spunsului corect  . 3.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x