General

Examen Intro tema

Description
Examen Intro tema
Categories
Published
of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Tema 7: Magnituds agregades Introducció a l’Economia Aleix GregoriUAB  Índex •  7.1 Índex de preus de consum. Inflació. •  7.2 La taxa d’atur i la població activa. Els fluxos en el mercat de treball. •  7.3 Nivell d’activitat econòmica. Producte Interior Brut, renda per càpita, altres indicadors de benestar. Deflactor del PIB, variables reals i variables nominals. •  7.4 Introducció a la comptabilitat nacional.  7.1 Índex de Preus de Consum. Inflació •  Ens interessa conèixer un mètode per seguir l’evolució  que experimenta el cost de la vida en eltemps. •  Per aconseguir-ho, estudiarem  l’IPC :  l’índex  de preusde consum.  •  Índex de preus al consum (IPC): indicador del cost total dels béns iserveis comprats per un consumidor representatiu. •  Per calcular-lo, 4 passos:1.Es determina la cistella: el conjunt de béns i serveis querepresenten el consum del consumidor representatiu. Es dóna unpes a cada bé/servei.2.Es miren els preus de cada bé/servei.3.Es calcula el cost de la mateixa cistella en diferents moments deltemps, utilitzant els preus de cada moment.4. S’escull  un any base i es calcula  l’índex . •  A continuació es calcula la TAXA  D’INFLACIÓ . 7.1 Índex de Preus de Consum. Inflació  Càlcul de l’índex de preus de consum i de la taxa d’inflació: exemple • Primer pas: enquesta als consumidors per elaborar la cistella fixa de béns •  _______________________________________________________________________________ • 4 frankfurts, 2 hamburgueses • Segon pas: es troba el preu de cada bé per a cada any •  _______________________________________________________________________________ • AnyPreu frankfurts   ($)Preu hamburgueses ($) • 200812 • 200923 • 201034 • Tercer pas: es calcula el cost de la cistella de béns per a cada any •  _______________________________________________________________________________ • 2008 (1$ per frankfurtx 4 frankfurts) + (2$ per hamburg. x 2 hamburg.) = 8$ • 2009(2$ per frankfurtx 4 frankfurts) + (3$ per hamburg. x 2 hamburg.) = 14$ • 2010 (3$ per frankfurtsx 4 frankfurts) + (4$ per hamburg. x 2 hamburg.) = 20$
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x