Politics

EZRPESU Marko Djordjevic

Description
EZRPESU Marko Djordjevic
Categories
Published
of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Elementiza razumevanjepoliti čke ekonomijesavremeneumetnosti Marko Đorđević  Misliti finansijalizaciju savremene umetnosti • Uvod (savremena umetnost-konstruktivna ideologija, način ideološkog funkcionisanja dela tipa a i tipa b , monopolna renta umetnosti) • Estetski fetišizam -> Estetskiimperijalizam • Pravni fetišizam ->Modifikovani pravni fetišizam • Noveformeumetni čkog proizvoda (umetničko delo -> umetnički rad)  „U estetskim praksama, dominantna ideologija omogućuje konstrukciju umetničkog proizvoda, pa bismo  je mogli nazvati ’konstruktivnom ideologijom’. Njen odnos prema drugim ideologijama nije jednostavan odnos dominacije- podređenosti, nego je njen položaj heterogen u odnosu na položaj mnoštva drugih ideologija: ona je van polja estetske obrade, ona omogućava njihovu estetsku obradu i konstruiše polje obrade. Konstruktivna estetska ideologija nije bilo koja ideologija: istorijski je neka varijanta vladajuće ideologije ili vladajućoj bliske ideologije .“ Rastko Močnik, „U umetnosti, savremenost počinje 1917“, u: Nova povezivanja: od scene do mreže , Čekić, Jovan i Miško Šuvaković (prir.), FMK (objavljen na internetu), Beograd, 2017, str. 53  – 93, prema:http://www.studijesavremenosti.org/2017/11/11/u-umetnosti-savremenost-pocinje-1917/[07.03.2018].  KarlAndre, 37radova ,1969.  • „Ideološke elemente tipa a . estetski postupak ’obrađuje’, predstavlja ih kao ideološke, ukazuje na njihovu interpelativnu snagu, ali im tu snagu oduzima  –tako da ideološki funkcionišu samo ’unutar teksta’, a ne u procesu čitanja. Ideološki elementi tipa b . su, naprotiv, oni koji omogućuju da drugi ideološki elementi funkcionišu na način tipa a . Prvi način funkcionisanja ideoloških elemenata (tip a .) daje estetskim delima njihovu estetsku i ’kritičku’ dimenziju. A onaj drugi način funkcionisanja ideologije u umetničkom delu (tip b .) je ’nekritički’ uslov njegove eventualne kritičnosti.“ Ibid.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x