School Work

Final Year Project (Sem 5- Report EXAMPLE ONLY)

Description
This is preview for all of you.. Unikl FYP 2014
Categories
Published
of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  NMHV\BZ K4 K@\ZALRN\KA@8.8K@\ZALRN\KA@4 \rkp : Kthey ks h taur cuklb gar taurkst wma wauel ekob ta spb`l tmbkr vhnhtka` k` Kthey. Hgtbr h ia`tm, kt‛s herbhly la`b jy lbvbeapk`c k`ta Iajkeb Hppeknhtka`. \mb hppeknhtka` wkeeiarb bhsy ta `hvkchtb tmh` ihp gar cuklk`c. bgarb kt nhib wktm h` h`lrakl hppeknhtka`,tmb usbr ar taurkst iust rbsbhrnm wmaeb na`tb`t hjaut Kthey h`l juyk`c h ihp gar cuklk`c.Kt wkee thob tkib gar tmbi. !ktm aur h`lrakl hppeknhtka`, kt ihy usb h peb`ty ag tkib tarbsbhrnm h`l nut nast. 8.:VRZVA^B \mb iajkeb hppeknhtka` ks nrbhtbl hs h taurkst cuklb gar aur \ K# : Kthey. \mks ks tmb hntuhehppeknhtka` gar cuklk`c ta Kthey h`l naipkek`c hee tmb k`garihtka` hjaut Kthey k`ta a`bhppeknhtka`. \mb purpasb ag tmks pra$bnt ks ta lbvbeap h` H`lrakl hppeknhtka` nheebl \rkp :Kthey h`l ta praiatb wktm h` k`nrbhsb pujekn hwhrb`bss hjaut tmb sbrvknbs tmht aur hppsmhl pravklbl gar taurkst ar usbr. 8.>AJDBN\KWB \mb ihk` aj$bntkvb gar tmks pra$bnt ks ta lbvbeap h` H`lrakl hppeknhtka` nheebl \ K# :K\H%&' ã \a lbvbeap taur k`ga gar Ihehyskh` nau`try ta Kthey bspbnkheey gar Iuseki. ã \a hsskst Iuseki k`nrbhsb taurkst‛s hwhrb`bss hjaut sanka(nueturhe. ã \a ghnkekthtb tmb k`tbrnueturhe lkheacub jbtwbb` taurksts h`l cuklbs. 8.<\HZCB\ HRLKB@NB \mb hcb rh`cb ks grai :) h`l hjavb. \mks ks jbnhusb wb hrb thrcbtk`c tmb usbrs wmahrb hjeb ta $ak` aur sbrvknbs kg tmb usbr mhs b*pbrkb`nb k` waro. atm cb`lbr gar tmbusbr. +ur thrcbt rbekcka` ks $ust gar Iuseki jbnhusb wb wkee pravklb usbgue cuklb sunmhs eanhtka` gar mhehe gaal, tmb iasub, mkstary jukelk`c h`l btn. 8  \mb usbr tmht wb thrcbt ta law`eahl aur hppeknhtka` ks grai -beh`car h`l eh`c/heeby. \mb prkihry eh`cuhcb ag tmb usbr ks k` 6`ceksm ar Ihehy. 6tm`kn gar tmb usbr ksh Ihehyskh` usbr. ut gkrst h`l garbiast, tmby iust jb h` H`lrakl typb ag usbr. 8.2VZAJEBI ^\H\BIB@\ \mb prajebi jbgarb lbvbeapk`c tmb hppeknhtka` ks pbapeb hrb ehno ag k`garihtka` grai tmb wbjsktb tmht mhs jbb` pravklk`c gar nustaibr. \mb k`garihtka` ks grai tmb wbjsktb ks `at guee ag k`garihtka` ag Kthey. 8ustaibr wh`ts ta nut nast gar tmby a` vhnhtka`, tmb matbe k` tmb wbjsktb ks `at wbee ih`hcbl gar nustaibr ta vkbw. \mb rbsthurh`t k` tmb wbjsktb hrb `at sartbl jy tmb b*pb`skvb ta nmbhp h`l nustaibr la`‛t o`aw wmknm a`b ks mhehe ar `a` mhehe. \mb ihp a` tmb wbjsktb ks h warel ihp typb ag pknturb h`l `at lbthke. 8ustaibr naipehk`s hjaut tmb wbjsktb kt mhrl ta usb a` iajkeb jbnhusb tmb wbj typb ag lkspehy ks k`wbjsktb gari. 8.7VZAJEBI ^AEWK@C !b wkee lbvbeap h iajkeb hppeknhtka` gar \rkp : Kthey. !b wkee pravklb k`garihtka` hjautKthey wktm h jutta`. K` aur hppeknhtka`‛s, wb wkee k` k`neulb #eh` yaur trkp‛, #ehnbs ta ca‛h`l Hnnaiialhtka`‛. \mbrbgarb, kt wkee na`thk` h` bvb`t bvbry ybhr k` Kthey gar usbr tao`aw. \mb hppeknhtka` hesa pravklb h`l mkstary ag tmb jukelk`c h`l sthtub k` Kthey. Kt wkeegu` usk`c aur hppeknhtka` k` tmb why ag taur k` Kthey. #bapeb mhvb sa ih`y nmaknbs ta sthy h`l lk`b k` ><atbe h`l 2k`k`c7 grai 3 sthr rhtk`cu`tke ) sthr rhtk`c. \mb nast ikcmt jb lkggbrb`t jhsbl a` tmbkr phnohcbs. \mbrb wkee mhvbaur rbnaiib`lhtka` gar matbe h`l lk`k`c. Kt wkee mbep usbr ta nmaasb h matbe h`l lk`k`cgrai nmbhpbr ta b*pb`skvb. \mks ok`l ag styeb nh` jb julcbt jy tmb nustaibr. !ktm aur iajkeb hpps, usbr wkee shvb tkib tmh` usk`c h wbjsktb gar h pbapeb rbvkbw, tmasb pbapeb`aw obbp usb ghob k`garihtka` k` tmb wbjsktb. =awhlhys, pbapeb rhtmbr surg tmb wbjusk`c tmbkr -ihrtpma`b tmh` usk`c h lbsotap ar ehptap hs tmby nh` rbvkbw h`y k`garihtka` pravklbl k` aur hpps. 8.3EKIK\H\KA@ 8urrb`t eac k` gbhturbs hvhkehjeb ta hpps hrb ekiktbl gar tmb usbr ta usb hs pbrsa`hek`garihtka` lhth jy pehtgari tbnm`aeackbs h`l paeknkbs. \mks ibh`s, tmb usbr wkee ca k` pujeknkty wktm ruebs h`l rbcuehtka`s. H`atmbr ekikthtka` gbhturbs; aur hpps la`‛t mhvb h`y :  vklba upeahl tmht ks pravklbl k` \rkp : Kthey hppeknhtka`. Kt wkee ihob aur hpps h`l sbrvbr  jbnaib mbhvkbr ta ih`hcb. 8aaokbs hrb u`hvhkehjeb, hs hrb naaokb na`traes ar atmbr trhnok`c na`trae aptka`s. \mb usb ag lbvknb klb`tk4br gar trhnok`c hs h naaokb hetbr`htkvbmhs nrbhtbl na`nbr`s sk`nb tmb klb`tk4br nh``at jb nebhrbl bhskey. NMHV\BZ KK4 EK\BZH\RZB ZBWKBS:.8K@\ZALRN\KA@4 ?rai ybhr ag :559, iajkeb hppeknhtka` mhs jbb` ta mkcm lbih`lk`c jy pbapeb jbnhusb ag usk`c h -ihrtpma`b. \mb bvaeutka` ag iajkeb mhs nhusbl lbvbeapbrs ta b*pearb h`lb*ph`l tmbkr lbvbeapib`t ag iajkeb hppeknhtka`. ?ar lbvbeapbrs, kt ok`l ag naipbtktka`ckvb h crbht o`aweblcb h`l k`garihtka`. \mb rbsuet wkee jb hewhys lkggbrb`t.?ar lbvbeapbrs usk`c h`lrakl kt ks h` +pb` -aurnb +- wktmaut tmb `bbl ta phy mucbhiau`t ag eknb`sb gbb. ?urtmbriarb, ih`ughnturbr ag H`lrakl bebntra`kn lbvknbs nh`ih`kpuehtb heiast bvbrytmk`c jbnhusb kt ks +pb`. Kt whs nrbhtbl h`l naipebtbeylbvbeapbl jy 0aaceb. >  +`b iust truey u`lbrsth`l tmb jhskn strunturb ag tmb apbrhtk`c systbi, h`l maw tmb hssbtshrb usbl; tmus b`naurhck`c a`b ta lbvbeap h iuetk(laeehr hpp. :.:LB^KC@ CRKLBEK@B^4:.:.8\BNM@KNHE   Rs! K #!$%& '(&%#)( 1suheey, hppeknhtka` 1sbr K`tbrghnb bebib`ts hrb bktmbr pehnbl ht tmb jattai ag tmb hpp Fiast naiia` ar ht tmb tap.   K*%+ ,-%')# \a prbvb`t kihcbs grai hppbhrk`c jeurry ar pk*behtbl a` h iajkeb pma`b, usb mkcm(rbsaeutka` kihcbs ik`kiui skJb N:5p. \mb rbsaeutka` ag iust jb jbst ta gkt k`ta tmb iajkeb h`l hesa k` aur bybs.   H&&(- #) + $(! *(#)( \mb eanhtka` ag jutta`s ks `at tmb a`ey na`sklbrhtka` rbehtbl ta maw wb mael aur iajkeb lbvknbs. !b hesa obbp tmb jutta` iarb ta tmuij taunm gar tmb hppeknhtka`, kt lbpb`ls maw usbr maelk`c h pma`b jy tmbisbevbs. :.>NH^B ^\RL/ :.>.8 ) \(-! ^(-'Ls&!)6#)( 6*pbrkb`nb tmb jbst tmht -baue mhs ta aggbr wktm tmb 7k(\aur -baue7 hppL \mb aggknkhe trhvbe cuklb hpp ag tmb -baue Ibtrapaekth` 0avbr`ib`t, k \aur -baue ckvbs yau k`sth`t hnnbss ta hee ag tmb bssb`tkhe k`garihtka` yau `bbl ta `hvkchtb yaur ekgb k` -baue, hee a` tmb ca. ^\ZB@CM\B@^   H-+* # Z%')# HZ I( <
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x