Documents

fisa_pentru_aprecierea_progresului_individual (1).doc

Description
Fişă pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare Nume şi prenume………………………………………..... Data naşterii………………………………………………. Educatoare………………………………………………… Data de la care frecventează grădiniţa ………………………... Data la care a finalizat grupa mare ................................... LEGENDĂ:
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Fişă pentru aprecierea progresului individual al copilului, înainte de înscrierea în clasa pregătitoare Nume şi prenume ………………………………………..... Data naşterii ………………………………………………. Educatoare ………………………………………………… Data de la care frecventează grădiniţa ………………………... Data la care a finalizat grupa mare ...................................LEGENDĂ! comportament atinsD comportament în dezvoltareN# comportament care necesită spri$in%ifă cu culoarea roşie apreciere ini&ială%ifă cu culoare al'astră ( apreciere finală !.DE)*+L!-E! F)/Ă, ! #ĂNĂĂ0 1 GENE 2E-#+N!LE #u'domeniul!spectspecificndicatoriNivelul deatingerealindicatorului ADNS1  Dezvoltarea fizicăDezvoltarea motricită&ii grosiere  Merge cu uşurinţă, coordonându-şi armonios mişcările. Aleargă pe lângă obstacole cu uşurinţă.o!eşte, aruncă, prinde o minge de mărime medie cu oarecare preci ie.#articipă $n mod regulat la acti!ităţile %i ice &alergare, dans, 'ocuri sporti!e(.A'ută la reali area de acti!ităţi domestice care implică mişcare &măturat, aran'area 'ucăriilor( Dezvoltarea motricită&ii fine Se $mbracă şi se de bracă singur.)şi pune singur panto%ii şi $şi leagă şireturile.)şi piaptănă sau perie părul*#lasea ă detalii pe desen*Desenea ă un romb după model* Dezvoltarea senzorio(motorie +ecunoaşte obiecte ascunse prin pipăit %ără să le !adă &pipăit(.ecută mişcări la au irea unor comen i &au (.+ecunoaşte unele mirosuri %amiliare &miros( +ecunoaşte obiecte pri!ite de la distanţăde aproape &!ă (.#articipă cu plăcere la 'ocurile care implică multă mişcare, contact social şi reguli de 'oc. Dezvoltarea sănătă&ii şi igienei personale2romovarea sănătă&ii şi nutri&iei #articipă la pregătirea unor gustări sănătoase./unoaşte alimentele sănătoase pentru organismul uman.A'ută la ser!irea mesei şi $şi aprecia ă corect porţia de mâncare.+ecunoaşte câte!a %eluri de mâncăruri. 2romovarea  îngri$irii şi igienei personale Se spală şi se şterge singur pe mâini.)şi acoperă gura cu mâna când strănută sau tuşeşte0oloseşte independent toaleta.0oloseşte corect batista. 2romovarea practicilor privind securitatea personală  Nu acceptă 'ucării, bomboane sau bani de la persoane adulte necunoscute.)nţelege comportamentele dăunătoare organismului &%umatul, alcoolul,  'ocul cu cibriturile(.+espectă regulile de comportare pe stradă, $n transportul public şi $n alte locuri publice.2denti%ică persoanele care pot să-l spri'ine $n situaţii periculoase &poliţist,  pompier, medic( %.DE)*+L!-E #+/+(E3+0+N!LĂ #u'domeniul!spectspecificndicatoriNivelul deatingerealindicatorului ADNS Dezvoltareasocială!'ilită&i deinterac&iune cu adul&ii /omunică cu uşurinţă cu adulţii./unoaşte şi %oloseşte %ormule de politeţe $n comunicare.+ăspunde la $ntrebările puse de adulţi. Nu inter!ine $ntrerupând discuţia adulţilor./ere in%ormaţii sau a'utor adulţilor când are ne!oie. !'ilită&i deinterac&iunecu copii dev4rstăapropiată Stabileşte din proprie iniţiati!ă relaţii po iti!e şi de respect cu copii apropiaţi ca !ârstă.#ropune şi iniţia ă 'ocuri şi acti!ităţi care implică mai mult de un copil.Sugerea ă noi !ariante de 'oc./ere şi o%eră !oluntar a'utorul copiilor din 'urul său când au ne!oie./ooperea ă, %ace scimb de obiecte $n 'oc.+espectă regulile grupului de 'oc, mani%estând %air-pla3 &pierdecâştigă(. 4  !cceptarea şirespectareadiversită&ii Deosebeşte persoanele după di%erite criterii &aspect eterior, gen, !ârstă, etc.(.Mani%estă toleranţă %aţă de alţi copii care aparţin altor etnii, categorii minoritare, con%esionale sau copii cu /S.5bser!ă că aceeaşi persoană poate a!ea mai multe roluri sociale &mama este mama lui, este anga'ată la..., este %iica bunicii lui, etc.(+espectă drepturile altor persoane, copii şi adulţi. Dezvoltareacomportamentuluipro(social Se 'oacă sau lucrea ă %ără să $i deran'e e pe ceilalţi.+espectă reguli simple de participare $n acti!ităţi şi 'oc, $n grupuri mici saumai mari, $n calitate de conducător sau eecutant.Aplică independent regulile $n situaţii noi, dar similare.)şi eprimă de acordul %aţă de comportamente incorecte.+e ol!ă con%licte apărute $n cadrul grupului %olosind strategii di!erse &$ntâi !orbeşte, apoi cere a'utorul adultului(.+e ol!area problemelor apărute $n interacţiunea cu copiii, %ără a-l implica  pe adult.Acceptă responsabilităţi, le respectă şi participă la luarea unor deci ii simple &mâncare, $mbrăcăminte, 'ucării, cărţi(6orbeşte despre emoţiile sale &bucurie, tristeţe, %urie(.Alină membrii %amiliei sau prietenii care nu se simt bine &din proprie iniţiati!ă(.)ncepe să $nţeleagă situaţia oamenilor a%laţi $n situaţii di%erite &sărăcie, de astre naturale, boală( Dezvoltareemo&ionalăDezvoltareaconceptuluide sine /unoaşte iua, luna, oraşul şi ţara $n care s-a născut, număr de tele%on.)mpărtăşeşte celorlalţi in%ormaţii despre sine./onştienti area scimbările care se produc $n sine şi mediu &copilul creşte, plantele au un ciclu de !iaţă(.Are o imagine po iti!ă despre sine. Dezvoltareaautocontrolului emo&ional )şi aşteaptă rândul.)şi controlea ă eprimarea sentimentelor &mai ales a celor negati!e - %uria(.)şi eprimă propriile trăiri %ără să se certe.)şi modi%ică epresia şi comportamentul $n %uncţie de contet. Dezvoltareae5presivită&iiemo&ionale )şi eprimă emoţiile prin 'oc şi acti!ităţi artistice.+eacţionea ă adec!at emoţional la situaţii !ariate. 6erbali ea ă %rustrarea adoptând o mimică adec!ată sensului mesa'ului.Asocia ă emoţiile cu cu!inte şi epresii %aciale. /. /!2!/Ă0 1 !6DN 7N 7N*Ă0!-E #u'domeniul!spectspecificndicatoriNivelul deatingerealindicatorului!DN#/uriozitateşi interes3anifestareacuriozită&ii şia interesuluifa&ă demediul încon$urător 0ormulea ă $ntrebări re%eritoare la scimbările petrecute $n mediul $ncon'urător./aută noi in%ormaţii legate de domeniile care $l interesea ă.Descoperă noi in%ormaţii şi le $mpărtăşeşte celorlalţi ni&iativăni&iativă îninterac&iunişi activită&i. Alege şi des%ăşoară acti!ităţi, 'ocuri care   concordă cu interesele lui. 2niţia ă 'ocuri şi acti!ităţi $n !ederea punerii acestora $n practică. 2ersisten&ă-ealizareaunei sarcini,c8iar dacă înt4mpinădificultă&i Se concentrea ă la o acti!itate 47 de minute, %ără super!i are.#lani%ică o acti!itate din 8 - 9 paşi.+eali ea ă o sarcină şi re!ine asupra ei $n inter!ale di%erite de timp ciar dacă are di%icultăţi, este $ntreruptă sau are anumite nemulţumiri. 8  /reativitate3anifestareacreativită&ii în activită&ilezilnice. Scimbă conţinutul unor po!eşti cunoscute şi introduce persona'e create de elScimbă $ntregul %ir al po!eştii.2n!entea ă 'ocuri şi acti!ităţi noi.:tili ea ăcombină materiale $n reali area unor produse noi. D.DE)*+L!-E! L3%!96L6, ! /+36N/Ă- 1 2-E3#ELE /- 1 #/-E- #u'domeniul!spectspecificndicatoriNivelul deatingerealindicatorului!DN#Dezvoltarealim'a$ului şiacomunicăriiDezvoltareacapacită&iide ascultareşi în&elegere:comunicarereceptivă; Ascultă cu plăcere po!eşti citite sau $nregistrate &casetă audio, /D a căror durată este mai mare de 47 de minute.2denti%ică mai multe idei principale dintr-un material !erbal.+ăspunde la $ntrebările re%eritoare la o po!este, demonstrând că a $nţeles conţinutul.)şi eprimă gânduri, idei cu pri!ire la tetul audiat, participând acti! la discuţiile grupului.#o!esteşte un e!eniment sau o po!este cunoscută respectând succesiunea e!enimentelor &cu sau %ără suport intuiti!(.Solicită eplicaţii cu pri!ire la cu!intele necunoscute.:tili ea ă dialoguri $n 'ocurile simbolice. Dezvoltareacapacită&iide vor'ire şicomunicare:comunicaree5presivă; 2niţia ă o con!ersaţie cu colegii sau adulţii. :tili ea ă !orbirea dialogată &intonaţie, nuanţarea !ocii, epresii ritmate şi rimate, ritm, pau ă $n concordanţă cu mesa'ul transmis(.primă o idee prin mai multe modalităţi &limba' !erbal, mimico-gestual, simboluri.(:tili ea ă $n !orbire acordul de gen, număr, persoană, timp.0oloseşte corect ad!erbul de timp &;a i, mâine, ieri<(.0oloseşte !erbe la modul optati! &;aş putea<, ;aş !rea<(./onstruieşte propo iţii $n sec!enţe logice.Denumeşte obiecte care nu se a%lă $n câmpul !i ual, %olosind cu!inte adec!ate.)nţelege şi utili ea ă $n !orbire sinonime, antonime, omonime.:tili ea ă $n !orbire propo iţii de !oltate şi %ra e, %olosind cu!inte noi, creaţii !erbale, %ante ii. 2remiselecitirii şiscrierii2articiparea îne5perien&ecu cartea<cunoaştereaşi apreciereacăr&ii )nţelege ce este titlul şi autorul unei cărţi.ste interesat de cărţi şi ştie cum să le utili e e şi să le păstre e.#o!esteşte colegilor %ragmente, idei din conţinutul cărţilor.ste interesat de citit. +ăs%oieşte cartea şi $ncearcă să citească independent./iteşte cu!inte cunoscute eticetate $n sala de grupă./ere să $mprumute cărţi sau aduce cărţi de acasă $n colecti!itate.Di%erenţia ă un tet $n pro ă de unul $n !ersuri. Dezvoltareacapacită&iidediscriminarefonetică<asociereasunet  literă +ecunoaşte şi numeşte sunetul iniţial şi %inal al unui cu!ânt %ără a'utor.Desparte cu!ântul $n silabe cu a'utor.Articulea ă anumite sunete, toate !ocalele şi ma'oritatea consoanelor.2denti%ică literele cuprinse $n propriul nume cu sunetele speci%ice. Asocia ă sunetul cu litera corespun ătoare şi cu %orma ei scrisă &literă maremică de tipar(.eagă cu!ântul de imagine &oral(./reea ă rime ale cu!intelor %amiliare $n 'ocuri, cântece, poe ii. /onştientizareamesa$uluiscris=vor'it 0oloseşte o !arietate de materiale tipărite &cărţi, re!iste, iare, reţete,  prospecte, cutii de 'ucării, cutii de alimente(.)nţelege rolul tipăriturii./onştienti ea ă %aptul că un mesa' se scrieciteşte de la stânga spre dreapta, de sus $n 'os. 9
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x