Documents

Geografie fizică. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX-a (Partea I), Ioan Mărculeț, Cătălina Mărculeț

Description
Geografie fizică. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX-a (Partea I), autori: Ioan Mărculeț, Cătălina Mărculeț
Categories
Published
of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti   IOAN MĂRCULEŢ   CĂTĂLINA MĂRCULEŢ   GEOGRAFIE FIZIC  Ă    Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX -a ISBN 978-973-0-25185-2  BUCUREŞTI  2017    C o l e g i u l N a ţ  i o n a l „I. L.  C a r a g i a l e”  B u c u r e ş  t i Geografie generală. Caiet cu fişe de lucru  pentru clasa a IX-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-25185-2, 2017.   2 IOAN MĂRCULEŢ   CĂTĂLINA MĂRCULEŢ   GEOGRAFIE FIZICĂ    Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX -a (material didactic pentru uz intern) ISBN   ISBN 978-973-0-25185-2   BUCUREŞTI  2017     UTILIZATOR Nume .......................................................................................... Prenume ....................................................................................    C o l e g i u l N a ţ  i o n a l „I. L.  C a r a g i a l e”  B u c u r e ş  t i Geografie generală. Caiet cu fişe de lucru  pentru clasa a IX-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-25185-2, 2017.   3 COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”   www.cnilcb.ro Bucure şti –   Calea Dorobanţilor, nr. 163, Sector 1  Telefon: 0212.301.021 colegiul_caragiale_buc@yahoo.com   IOAN MĂRCULEŢ  –  doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei –   studiu geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011, publicată în 2013) și profesor gradul I la Colegiul Național „I. L. Caragiale”,   București –  este autorul sau coautorul a peste 45 cărți, broșuri şi caiete (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți şi auxiliare   școlare etc.) și a publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie, climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică, geografie culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și peste 150 de articole de popularizare și cu caracter școlar. CĂTĂLINA MĂRCULEŢ  –   cercetător științific în Institutul de Geografie al Academiei Române, doctor în Geografie din anul 2010, cu teza Clima şi riscurile climatice d  in Depresiunea Alba Iulia - Turda,   cu o activitate editorială alcătuită din: peste 20 de cărți și broșuri realizate în colaborare, 10 capitole în volume, peste 150 de articole ştiinţifice în diverse reviste de specialitate acreditate, rezultatul a peste 10 0 de comunicări susţinute la diferite sesiuni şi conferinţe, naţionale şi internaţionale, alături de alte peste 50 de articole şi broşuri de popularizare şi informare.   ISBN 978-973-0-25185-2  Adrese de contact: ioan_marculet@yahoo.com imarculet@gmail.com cmarculet@yahoo.com Important:    prezenta lucrare nu se comercializează, iar distribuirea ei se face numai cu acordul scris al autorilor.  C o l e g i u l N a ţ  i o n a l „I. L.  C a r a g i a l e”  B u c u r e ş  t i Geografie generală. Caiet cu fişe de lucru  pentru clasa a IX-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-25185-2, 2017.   4 C U P R I N S   UNITATEA DE ÎNVĂȚARE   CONȚINUTUL  PAGINA PĂMÂNTUL –  O ENTITATE A UNIVERSULUI  Universul şi Sistemul Solar  Caracteristicile Pământului şi consecinţele geogr afice 5 8 MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU  Coordonatele geografice  Reprezentări cartografice . Reprezentările cartografice şi societatea omenească    Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local 12 13 16 RELIEFUL TERESTRU  Scoarţa terestră ca suport al reliefului  Unităţile majore ale reliefului terestru  Agenţi, procese şi forme de relief. I. Agenții interni și relieful creat  Agenţi, procese şi forme de relief. II. Agenții externi ș i relieful creat  Agenţi, procese şi forme de relief. III. Relieful petrografic şi relieful structural  Tipuri şi unităţi de relief     Analiza şi interpretarea reliefului. Relieful şi societatea omenească    Relieful orizontului local. Aplicaţii practice în orizontul local 18 21 24 28 34 36 38 39 BIBLIOGRAFIE 40 ATMOSFERA TERESTRĂ Alcătuirea şi structura atmosferei Factorii genetici ai climei Climatele Terrei Evoluţia şi tendinţele de evoluţie a climei Hărţile climatice şi harta sinoptică Analiz a şi interpretarea datelor Clima şi societatea omenească Clima orizontului local APELE TERREI VIAŢA ŞI SOLURILE PE TERRA Biosfera şi organizarea ei; Evoluţia vieţii pe Terra Pedosfera Zonele biopedoclimatice Biosfera, solurile şi activitatea   omenească Aplicaţii în orizontul local MEDIUL, PEISAJUL ŞI SOCIETATEA OMENEASCĂ Interacţiunile dintre elementele naturale ale mediului; / Interacţiunile dintre om şi mediul terestru Peisajele naturale Factorii geoecologici naturali Tipurile de mediu natural Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti; Mediul orizontului local
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x