Documents

Geografie generală – elemente introductive. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a V-a, I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ.pdf

Description
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” IOAN MĂRCULEŢ  CĂTĂLINA MĂRCULEŢ GEOGRAFIE GENERALĂ ELEMENTE INTRODUCTIVE CAIET CU FIŞE DE LUCRU PENTRU CLASA A V-A ISBN 978-973-0-23330-8 BUCUREŞTI – 2017 Colegiul Naţional „I. L. C a r a g i a l e” Bucureşti C o l e g i u l N a ţ i o n a l
Categories
Published
of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    C o l e g i u l N a ţ  i o n a l „I.  L. C a r a g i a l e”   IOAN MĂRCULEŢ    CĂTĂLINA MĂRCULEŢ   GEOGRAFIE GENERALĂ   ELEMENTE INTRODUCTIVE CAIET CU FIŞE DE LUCRU  PENTRU CLASA A V-A   ISBN 978-973-0-23330-8   BUCUREŞTI    –  2017  C o l e g i u l N a ţ i o n a l   „I. L. C a r a g i a l e”   B u c u r e ş t i   Geografie generală     –   elemente introductive . Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a V  -a  , I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-23330- 8, Bucureşti  , 2017. 2 C o l e g i u l N a ţ  i o n a l „I.  L. C a r a g i a l e”   IOAN MĂRCULEŢ      CĂTĂLINA MĂRCULEŢ   GEOGRAFIE GENERALĂ   ELEMENTE INTRODUCTIVE CAIET CU FIŞE DE LUCRU  PENTRU CLASA A V-A (auxiliar didactic pentru uz intern) ISBN   ISBN 978-973-0-0-23330-8 BUCUREŞT I 2017   UTILIZATOR Nume........................................................................................... Prenume.....................................................................................    C o l e g i u l N a ţ i o n a l   „I. L. C a r a g i a l e”   B u c u r e ş t i   Geografie generală     –   elemente introductive . Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a V  -a  , I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-23330- 8, Bucureşti  , 2017. 3 COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”   www.cnilcb.ro Bucureşti    –   Calea Dorobanţilor , nr. 163, Sector 1 Telefon: 0212.301.021 colegiul_caragiale_buc@yahoo.com   Referenţi:   Prof. gr. I  Cristina Mihaela MIRON , Şcoala Gimnazială nr. 7,   Bucureşti   Prof. dr. Viorel PARASCHIV, Liceul Economic de Turism Iaşi,  profesor asociat la Cent  rul de Excelenţă Iaşi.   IOAN MĂRCULEŢ  –  doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei –   studiu geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011, publicată în 2013) și profesor gradul I la Colegiul Națio nal „I. L. Caragiale“,   București –  este autorul sau coautorul a 46 cărți, broșuri şi caiete (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți şi auxiliare școlare etc.) și a publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geog rafie (geomorfologie, climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică, geografie culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și peste 150 de articole de popularizare și cu caracter ș colar. CĂTĂLINA MĂRCULEŢ  –   cercetător științific în Institutul de Geografie al Academiei Române, doctor în Geografie din anul 2010, cu teza Clima şi riscurile climatice din Depresiunea Alba Iulia - Turda, cu o activitate editorială alcătuită din: peste 20 de cărți și broșuri realizate în colaborare, 10 capitole în volume, peste 150 de articole ştiinţifice în diverse reviste de specialitate acreditate, rezultatul a peste 100 de comunicări susţinute la diferite sesiuni şi conferinţe, naţionale şi internaţionale, alături de alte peste 50 de articole şi broşuri de popularizare şi informare.   ISBN 978-973-0-0-23330-8  Adrese de contact: ioan_marculet@yahoo.com imarculet@gmail.com cmarculet@yahoo.com Important:    prezenta lucrare nu se comercializează, iar distribuirea ei se face numai cu acordul scris al autorilor.  C o l e g i u l N a ţ i o n a l   „I. L. C a r a g i a l e”   B u c u r e ş t i   Geografie generală     –   elemente introductive . Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a V  -a  , I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-23330- 8, Bucureşti  , 2017. 4 C U P R I N S NOTĂ INTRODUCTIVĂ...................................................................................... ............................5 CONŢINUTURILE FIŞELOR.... .........................................................................................................6 Unitatea de învăţare   Conţinuturi  Pagina  Pământul ca planetă      Pământul –  corp cosmic    Reprezentarea suprafeţei Pământului     Reprezentarea orizontului local 7 9 12  Relieful Pământului     Relieful  –  caracteristici generale   Forme majore ale reliefului terestru   Relieful orizontului local 13 15 17  Atmosfera  –  caracteristici generale   Atmosfera  –  caracteristici generale   Temperatura aerului   P recipitaţiile  atmosferice    Vremea şi clima orizontului local şi apropiat  18 19 20 21  Hidrosfera   Hidrosfera  –  caracteristici generale.    Oceanele şi mările.     Apele continentale: râurile şi lacuri le   Elemente de hidrografie a orizontului local 22 23 26 29  Biosfera   Biosfera  –  caracteristici generale    Domeniile de viaţă a le Terrei şi c onservarea biosferei    Vegetaţia şi animalele din orizontul local şi apropiat 30 31 32  Solul (pedosfera)   Solul  –  caracteristici generale 33  Geografia populaţiei şi aşezărilor omeneşti      Numărul locuitorilor şi răspândirea populaţiei  pe Terra    Aşezări umane –   caracteristici generale. Aşezări le rurale şi urbane   34 36  Resursele naturale   Resursele naturale  –  c aracterizare generală   39  Activităţile economice     Agricultura şi industria    –  caracteristici generale    Căile de comunicaţ ie şi turismul    Activităţi economice în localitatea natală şi în orizontul apropiat 41 44 47 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................48
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x