Documents

globalizarea

Description
gfchg fuygyu gjydf yufg kyf fktydftrstersrjtyh kjbvghcdertyhujikjnhbgfdfg fghjklmn
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1.Defnirea globalizarii.Globalizarea -reprezinta procesul dinamic al intensifcariiinterdependentelor dintre statele nationale,ca rezultat al dezvoltarii relatiilor transrontaliere de natura economica,politica,socio-culturala si conturarii unor probleme ce necesita o solutionare globala. Globalizare impune exigente deosebite pentru economiile nationale,atit la nivel microeconomic citsi macroeconomic .La nivel macroeconomic,este considerata o strategie capabila sa asigure orientarea activitatii atit spre macrostabilitatea economica,cit si spre impulsionarea procesului de modernizare a structurii tehnologice si productive economiei.La nivel microeconomic,directia hotaritoare trebuie sa o reprezinte ridicarea nivelului de competitivitate si management.In acest context,urmeaza sa se porneasca de la premise ca,pe piata mondiala,nu pot patrunde si nuse pot mentine decit frmele viabile ,puternice si capabile sa se adapteze la exigentele pietei mondiale si sa aca ata concurentei globale. 2.Esenta si actorii determinanti ai globalizariiTermenul “globalizare a ost utilizat pentru prima data,intr!un dictionar #ebster$,in 1%&1.'artin (lbro) defneste globalizarea drepttotalitatea proceselor prin care popoarele lumii sunt incorporate intr!o singura societate mondiala,societate globala. Alt cercetator-Anthony Gidees-afrma ca globalizarea reprezintaintensifcarea relatiilor sociale in lumea intreaga,care leaga,intr-o asemenea masura,localitatile  indepartate,incit evenimente care au loc pe plan local sunt privite prin prisma altora similare,petrecute la mai multe mile departare,si invers. (specte caracteristice procesului de globalizare* ã +rearea unui sistem global,in care oamenii,marurile,capitalul,simbolurile sunt eliberate de contextul geografc ã -nternationalizarea productiei ã oul mediu competitiv ã oua diviziune mondiala a muncii ã -nternationalizarea statului si noile sisteme de guvernare globala ã Transnationalizarea vietii economice/actorii economico!comerciali care au in0uentat adincireaprocesului de globalizare a economiei mondiale sunt* ã iberalizarea comertului international cu maruri !-care a permis realizarea shimburilor international cu tot mai putine obstacole ã iberalizarea comertului cu servicii !-in special in domeniul telecomunicatiilor,asigurarilor si bancar ã iberalizarea pietelor de capital !-ca urmare a eliminarii treptate a obstacolelor impuse circulatiei devizelor si a capitalului,reprezinta un pas avorabil in vederea ormarii unor piete fnanciare globale ã iberalizarea investitiilor straine directe !interesul comun al umanitatii de aparare a  mediului incon urator s-a concretizat prin aparitia unor concepte,cu vocatie globala#dezvoltarea durabila si securitatea ecologica,bunurile comune aleumanitatii. ã unurile comune ale umanitatii !-sunt spatii,cum ar f oceanele,ondurile marine,care din diverse motive,nu sunt susceptibile a f devizate si nici nu cad sub incidenta suveranitatii statelor. ã 3ecuritatea ecologica ! ã 4roresul te5nic .-care a permis cresterea gamei de produse,diminuarea costurilor de transport,cresterea vitezei,a sigurantei,trasmiterea cu rapiditate a inomatiei. 6.Eectele globalizarii(nalizind eectele globalizarii economice,pot f mentionate urmatoarele concluzii* ã Globalizarea in0uenteaza capacitatea unei tari de a produce bogatie .-aceasta depinde tot mai mult de masura in care statul poate avoriza crearea de noi resurse sau active de ale combina cu cele naturale ã Globalizarea acutizeaza tensiunea relatiilor dintre 3T si guvernele nationale ale tarilor!gazda . ã Diminuarea rolului guvernului national ca urmare a extinderii actiunii capitalului investitional international,a societatilor trasnationale,precum si datorita accentuarii competitiei pe pietele internationale de resurse create .-competitia dintre state in$uentata  de politicile lor economice!simultan insa,globalizarea obliga la o coordonare internationala tot mai strinsa aunor politici economice. -mpactul globalizarii se resimte si in modifcarea structurilor economiei mondiale.4rintre principalele eecte distingem* ã -n structurile de piata si ormele de concurenta,globalizarea determina atita coerenta puterii unor agenti economici,cit si sporirea concurentei pe pietele mondiale ã Globalizarea produce o modifcare substantialaa caracteristicilor si mecanismelor de coordonare a politicilor internationale,precum si a relatiilor de cooperare si concurentiale dintre principalii poli de putere.7.(vanta8ele si dezavanta8ele globalizarii+ele mai importante benefcii ale globalizarii sunt* ã (cces largit si liber la piete externe de desacere pentru frme si tari ã 4osibilitatea atragerii de investitii straine directe ã -ntensifcarea concurentei internationale ã -mpulsionarea dezvoltarii progresului te5nologic rationalizarea producerii la nivel global
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x