Documents

GLOBALIZAREA

Description
GLOBALIZAREA
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  GLOBALIZAREA FINANCIARĂ  CUPRINS Introducere.............................................................................................................21.Scurtă etimologie................................................................................................32. Există sau nu globalizare...................................................................................43. Abordări ale globalizării....................................................................................44. Globalizarea sistemului financiar......................................................................6oncluzii................................................................................................................! ibliografie..........................................................................................................1# 2  INTRODUCERE Globalizarea este $n zilele noastre unul dintre fenomenele cele mai discutate %i dis&utate $n acela%i tim&' iar &la(a discursurilor $n termeni de globalizare se $ntinde de la ni)elul omului obi%nuit de &e stradă' %i &*nă la discursuri &olitice %i academice de $nalt ni)el. Este sur&rinzător cum un termen at*t de recent intrat $n )ocabular se bucură de o at*t de mare  &o&ularitate+ ,i totu%i' c*tă ambiguitate $n folosirea lui' c*te acce&-iuni ata%ate acestui termen' c*tă $ncărcătură emo-ională asociată acestuia.Globalizarea este %i un fenomen ambiguu. A)*ndu%i sursa $n dez)oltarea te/nologică' $n căutarea eficien-ei' $n desc/iderea &ie-elor %i $n interde&enden-ele economice' globalizarea  &rezintă %i &ericole deloc de negli(at' legate $n s&ecial de subminarea su)eranită-ii %i coeziunii na-ionale. Globalizarea este adesea &rezentată ca o re)olu-ie &a%nică' care duce la $mbunătă-irea ni)elului de trai %i la a&ro&ierea religiilor %i culturilor0 totu%i' o serie de )oci clamează caracterul său &rofund inegalitar' mai ales din &ers&ecti)a -ărilor $n curs de dez)oltare' al $ntre&rinderilor mici %i al indi)idului obi%nuit.Iată deci ce )arietate de abordări' dis&ute' contro)erse' ce con-inut di)ers %i c*te abordări contradictorii $i sunt asociate acestei realită-i' &e care o sim-im %i des&re care )orbim %i auzim )orbinduse $n fiecare zi globalizarea. In acest context' demersul lucrării de fa-ă este unul riscant' acela de a $ncerca o clarificare conce&tuală' sau cel &u-in de a o&ta &entru o anumită acce&-iune dintre multi&lele asociate acestui termen. Acesta este sco&ul &rimului ca&itol' intitulat Abordări %i contro)erse cu &ri)ire la con-inutul %i semnifica-iile globalizării.Globalizarea aco&eră o realitate economică' socială' &olitică' istorică' culturală etc. extrem de com&lexă %i cu&rinzătoare. Iată un singur exem&lu ennet/ Arro5' laureat al remiului 7obel &entru Economie $n 1!82' consideră că trebuie distinse cel &u-in cinci as&ecte diferite ale globalizării comer-ul interna-ional' mi%cările de ca&italuri' migra-ia  &o&ula-iei' migra-ia bioto&urilor exotice 9inclusi) &atogene: %i difuzarea %i omogenizarea  &osibilă a culturilor %i ideilor de orice fel. $n acela%i tim&' institu-iile interna-ionale sau im&licat $n $ncura(area acestor mi%cări s&re exterior' ca %i $n solu-ionarea &roblemelor &e care leau creat 1 . 1  Arrow, K.J.,  ;a globalisation et ses im&lications &our la s<curit<'  în „Pax Economica , nr. 5/2001. 3  1.Scurtă etimoloie Globalizarea este' fară $ndoială' cu)*ntul 9c/eie %i litigiu: cel mai des folosit %i abuzat' cel mai rar definit %i &robabil cel mai ne$n-eles' nebulos %i s&ectaculos din &unct de )edere &olitic al ultimilor %i )iitorilor ani 2 .=ată fiind )arietatea extremă a abordărilor %i &unctelor de )edere cu &ri)ire la globalizare' care &ornesc de la afirmarea caracterului ei ire)ersibil %i merg &*nă la negarea sa absolută' ca să nu mai )orbim de numeroasele fa-ete' o&inii' abordări adesea contradictorii' cred că nu &uteam $nce&e altfel acest demers dificil' des&re un fenomen des&re care sa scris at*t de mult %i at*t de contradictoriu' fară a fi clarificat con-inutul acestui cu)*nt sforăitor' du&ă ex&resia lui Sc/olte .Etimologic' cu)*ntul glob a $nce&ut să se refere la &lanetă cu c*te)a secole $n urmă' du&ă desco&erirea fa&tului că &ăm*ntul este rotund. onform >xford Englis/ =ictionar? 91!@!:' $n engleza )orbită ad(ecti)ul global a a&ărut &rin anii 1@!#' $nce&*nd să desemneze $ntreaga lume' com&lementar sensului său srcinar' de sferic. ermenii de globaliza9re: %i globalism au fost lansa-i $ntrun tratat &ublicat B# de ani mai t*rziu de Ceiser %i =a)ies 3 . $n fine' substanti)ul globalizare a&are &entru &rima dată $ntrun dic-ionar 9Debster: $n 1!61 4 .ermenul de globalizare a fost utilizat la $nce&ut $n studiile referitoare la firmele multina-ionale' desemn*nd un fenomen limitat' res&ecti) mondia lizarea cererii. $n 1!@3' /eodore ;e)itt &ro&unea acest termen &entru a desemna con)ergen-a &ie-elor. um globalizarea %i te/nologia ar fi &rinci&alii factori de modelare a rela-iilor interna-ionale' societatea globală ac-ionează constant' cu costuri relati) reduse' ca %i cum $ntreaga lume ar fi o entitate unică se )inde acela%i lucru $n acela%i fel &este tot B .=e%i &erce&ut $n &rimă instan-ă ca un americanism' termenul de globalizare sa răs&*ndit cu re&eziciune $n zeci de limbi du&ă anii 1!@# globalizazzione $n italiană' globalizacion $n s&aniolă' globalizaao $n &ortug/eză' globalisierung $n germană' sunt cu)inte co&iate direct din engleză. Este' de fa&t' o co&ie c*t mai fidelăF$n oglindă a termenului englezesc. rancezul mondialisation sau olandezul mondialisering ex&rimă aceea%i idee' c/iar dacă cu anumite nuan-e' semnificati)e unele dintre ele. 2  Beck, U.,  e este globalizareaH Erori ale globalismului  răs&unsuri la globalizare'  Editra !rei, Bcreti, 200#. 3  $ei%er, &.'. i (a)ie%, B.,  lanetar? =emocrac? an Introduction to Scientific umanism and A&&lied Semantics'  *reati)e A+e Pre%%, ew -ork, 1, . 212 i 21. 4Sc/olte' J.A.'  o3ai4ation and ocia *6an+e,  ransna-ional Associations' ruxelles' 1!!@.B ;e)itt' .'  !6e o3ai4ation o7 8arket%,  ar)ard usiness Ce)ie5' maiiunie 1!@3' &&. !2!3. 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x