Education

Historia da Guadalupe

Description
1. Indice: ã Orixe da Guadalupe. ã Historia da capela. ã A rianxeira: Historia ã Letra da canción: A rianxeira 2. Orixe da Guadalupe A festa máis importante de…
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. Indice: • Orixe da Guadalupe. • Historia da capela. • A rianxeira: Historia • Letra da canción: A rianxeira
 • 2. Orixe da Guadalupe A festa máis importante de Rianxo é a Guadalupe e celébrase entre o 8 e o 15 de setembro. O primeiro domingo despois do 8 os veciños sacan a virxe nunha procesión marítima. O derradeiro día da festa ás 2 da mañá todo o pobo apaga as luces, prenden bengalas e entoan o himno da rianxeira.
 • 3. Historia da capela da Guadalupe Foi construída no século XII. Garda no seu interior a imaxen da virxe de Guadalupe. A capela consta dunha soa nave. Na fachada barroca podemos observar adornos. No frontón triangular sitúase unha pequena imaxe da virxe.
 • 4. A Rianxeira: Historia Foi composta no 1947 e estreada polo Coro Castelao da cidade de Bos Aires. Esta peza gravouse en Arxentina co título “Ondiñas da Nosa Ria”, e nos anos 50 foi popularizada en Galicia. Xesús Frieiro Dourado foi o seu autor.
 • 5. A Rianxeira: Historia Foi composta no 1947 e estreada polo Coro Castelao da cidade de Bos Aires. Esta peza gravouse en Arxentina co título “Ondiñas da Nosa Ria”, e nos anos 50 foi popularizada en Galicia. Xesús Frieiro Dourado foi o seu autor.
 • 67715_1950-1954

  Jul 25, 2017

  67801_1950-1954

  Jul 25, 2017
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x