Documents

Instituții politice Euroatlantice-curs.pdf

Description
INSTITUŢII POLITICE EURO-ATLANTICE TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE DR. IONUŢ NISTOR 1. Curs introductiv 2. Elemente definitorii ale organizaţiilor internaţionale 3. Organizația Națiunilor Unite 4. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 5. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 6. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 7. România şi organizaţiile euro-atlantice 1 Bibliografie:
Categories
Published
of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 INSTITUŢII POLITICE EURO -ATLANTICE TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE   DR. IONUŢ NISTOR   1.   Curs introductiv 2.   Elemente definitorii ale organizaţiilor internaţionale  3.   Organizația Națiunilor Unite  4.   Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  5.   Organizaţia Tratatul ui Atlanticului de Nord 6.   Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa   7.   România şi organizaţiile euro -atlantice    2 Bibliografie:    Mircea- Dănuţ Chiriac, Emil Ion, Daniel Dumitru, Organizaţii şi instituţii politice  şi de securitate , Bucureşti, 2007.      Cristian Dumitrescu, Marcela Monica Stoica,   Sistemul organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi al organizaţiilor internaţionale nonguvernamentale , Bucureşti, 2007.    Livia Dumitrescu,  Relaţii şi organizaţii internaţionale , Bucureşti, 2009.      Emil Ion,  A  sigurarea securităţii europene prin intermediul organizaţiilor internaţionale , Bucureşti, 2007.      Traian Liteanu,  Introducere în organizarea europeană: 1945 -2002 , Bucureşti, 2004.    ***  Manualul NATO , Bruxelles, 2001.    Raluca Miga- Beşteliu, Organizaţii internaţ  ionale interguvernamentale , Bucureşti, 2000.      Gheorghe Moca,  Dreptul organizaţiilor internaţionale , Bucureşti, 2005.      Beatrice Onica-Jarka, Structuri de cooperare interguvernamentală instituţionalizată , Bucureşti, 2009.      Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizaţii europene şi euroatlantice , Bucureşti, 2009.    Cătălina Predoiu, Tiberiu Tanase, Mariana Marinca,  Evoluţii ale principalelor organizaţii internaţionale în raport cu problemele asigurării securităţii regionale şi globale , Bucureşti, 2008.       Nicolae Purdă, Da vid Ungureanu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale , Bucureşti, 2008.      Gheorghe Rizescu,  Relaţii şi organizaţii internaţionale , Bucureşti, 2001.      Ion Rusu, Organizaţii şi relaţii internaţionale , Bucureşti, 2002.      Călin Sinescu,  Preliminarii ale inte  grării României în structurile de securitate europene şi euroatlantice , Bucureşti, 2004.      Mirela Tarabic,  Realităţi europene şi euro -atlantice: curs introductiv , Timişoara, 2004.    Irina Toboşaru,  Multilateralism şi regionalism în contextul globalizării , Bucu reşti, 2008.      Dan Vătăman, Organizaţii europene şi euroatlantice , Bucureşti, 2009.    3 Elemente definitorii ale organizaţiilor internaţionale   Statele, cu interesele lor divergente sau convergente, continuă să fie entităţi  politice dominante ale sistemului con temporan de relaţii internaţionale. Organizaţiile internaţionale trebuie să furnizeze mijloace de cooperare între state, în domenii unde acestea au interese comune sau în domeniile în care cooperarea asigură avantaje. Statele trebuie să accepte compromisur  i pentru a- şi promova interesele comune şi a soluţiona  probleme care, prin implicaţiile lor, le depăşesc graniţa, astfel încât crează diferite forme de cooperare, cele mai eficiente fiind organizaţiile internaţionale interguvernamentale. Complexitatea şi proliferarea noilor ameninţări la adresa securităţii internaţionale necesită răspunsuri rapide, de aici derivând necesitatea implicării organizaţiilor internaţionale în asigurarea securităţii globale. Sintagma organizaţii internaţionale a fost formulată în 1867 în discursul juristului scoţian James Lorimer, iar 13 ani mai târziu,  publicistul german Constantin Frantz afirma că federalismul reprezintă principiul de existenţă a organizaţiilor internaţionale. Consacrarea definitivă a termenului este datorată luc rării lui Walter Schücking Organizaţiile lumii , publicată în 1908 şi ghidului Uniunile internaţionale publice , ce aparţine lui Paul S. Reinsch, din 1911. Pentru început trebuie făcută o distincţie între organizaţiile internaţionale nonguvernamentale şi organizaţiile internaţionale interguvernamentale (OII). În ceea ce  priveşte ONG - urile, acestea sunt asociaţii fără scop lucrativ, constituite din persoane fizice sau juridice în conformitate cu dreptul intern al statului pe al cărui teritoriu işi au sediul. Pentru a dobândi recunoaşterea personalităţii lor juridice, ele trebuie să fie constituite conform legilor unui anumit stat, legea sediului fiind aplicată oricărei asemenea organizaţii. În cadrul Consiliului Europei a fost adoptată o „Convenţie privind re cunoaşterea personalităţii juridice a ONG - urilor” (1986), care stabileşte condiţiile recunoaşterii acestora după cum urmează: trebuie să aibă scop nelucrativ de utilitate internaţională, sa fi fost create printr  - un act de drept intern al unei părţi, să exe rcite o activitate efectivă în cel puţin două state şi să aibă sediul statutar pe teritoriul unei părţi. Unele ONG- uri joacă un rol din ce în ce mai important (in special în domenii ce ţin de  protecţia mediului, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundame ntale ale omului)  4 manifestându - se ca adevărate grupuri de presiune internaţională, contribuind, prin capacitatea lor de a influenţa opinia publică, la stabilirea de norme, principii, determinarea luării de decizii.   În ceea ce priveşte OII acestea sunt considerate subiecte de drept internaţional, fiind titulare de drepturi şi obligaţii în conformitate cu normele internaţionale.   Definirea noţiunii de organizaţie internaţională este destul de dificilă datorită marii varietaţi de organizaţii guvernamentale, ele   având obiective, scopuri şi resurse financiare diferite. Din acest motiv, în literatura de specialitate există numeroase definiţii  privind OII. O definiţie a organizaţiilor internaţionale a fost propusă în cadrul Comisiei de drept internaţional a ONU, acestea fiind catalogate drept „o asociere de state constituită prin tratat, înzestrată cu o constituţie şi organe comune şi posedând  personalitate juridică, distinctă de cea a statelor membre”. O altă definiţie este dată de „Convenţia de la Viena asupra reprezentării statelor în relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale cu carcter universal” (1975), care precizează că prin organizaţie internaţională se înţelege „o asociaţie de state constituită printr  - un tratat, dotată cu o constituţie şi organe comune şi   având personalitate juridică distinctă faţă de cea a statelor membre”.   Trăsăturile fundamentale care caracterizează orice OII sunt: au caracter interstatal, sunt create prin tratate încheiate între state, ca subiecte primare ale dreptului internaţional, au organe permanente, dispun de voinţă autonomă şi personalitate juridică distinctă de cea a statelor care le - au creat, activitatea lor este reglementată de dreptul internaţional.   Clasificarea OII Se pot stabili unele criterii de ordin general, în baza cărora să putem contura o tipologie a organizaţiilor internaţionale: compoziţia, domeniul de activitate, structura lor instituţională, posibilitatea de dobândire a calităţii de membru.   După criteriul ariei de acţiune în raport cu numărul statelor participante  putem distinge organizaţii internaţionale cu vocaţie universală (destinate să cuprindă toate statele lumii, de exemplu ONU care reuneşte 192 state) şi organizaţii internaţionale regionale (care cuprind numai statele dintr- o zonă geografică). Constituirea şi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x