Crosswords

Izmir Kemeralti Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri ve Cephe Tipolojisi20190911 87686 13nwnvw

Description
Izmir Kemeralti Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri ve Cephe Tipolojisi20190911 87686 13nwnvw
Categories
Published
of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  SANAT TARİHİ DERGİSİ, ISSN:1300 -5707 Cilt/Volume: XXII Sayı/Number: 2 EKİM  /OCTOBER 2013 ,İzmir    Sahibi  /Owner : Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü adına Dekan Prof. Dr. Ersin DOĞER    Editör  /Editor : Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY, Ege Üniversitesi, İzmir    Yayın Kurulu  /Executive Committe Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy,  Ege Üniversitesi   Prof. Dr. Bozkurt Ersoy,  Ege Üniversitesi   Doç.Dr. Lale Doğer,    Ege Üniversitesi   Akademik Danışma Kurulu/ Academic Advisory Board   Prof. Dr. Ayşe Aydın   Prof. Dr. Ali Baş   Doç.Dr. Seyfi Başkan   Doç. Dr  . Sedat Bayrakal Yard. Doç. Dr. Şakir Çakmak    Prof.Dr. Halit Çal   Yard. Doç. Dr. Ertan Daş   Prof. Dr. Semra Daşcı   Yard. Doç.  Dr. Yekta Demiralp Doç. Dr. Lale Doğer   Prof. Dr. Bozkurt Ersoy   Doç. Dr. Sevinç Gök   Prof. Dr. H amza Gündoğdu  Prof  .Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil   Prof. Dr. Gül İrepoğlu   Prof. Dr. Haşim Karpuz   Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy   Prof. Dr. Zeynep Mercangöz   Prof.Dr.Selçuk Mülayim   Prof. Dr. Gönül Öney   Prof. Dr. Hakkı Önkal   Doç.Dr. Mustafa Özer    Doç.Dr. Nurşen Özkul Fındık   Prof. Dr. Ebru Parman Prof. Dr. Sacit Pekak    Prof. Dr . Zeren Tanındı  Yard. Doç . Dr. Emine Tok Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam  Prof. Dr. Ali Osman Uysal   Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal   Doç.Dr. Ceren Ünal   Doç. Dr. Harun Ürer    Yazış ma adresi  /    Correspondence Adress: Sanat Tarihi Dergisi Editörlüğü,   Ege Üniversitesi, Edebiyat Fak., Sanat Tarihi Bölümü   35100 Bornova, İzmir, Türkiye  Faks:0 232 388 11 02 Tel:0 232 3884000-5066 Teknik Tasarım  /Technical Design: Uzm. Dr. Hasan U çar   Tel:0 232 3115066 E-mail: hasan.ucar@ege.edu.tr  SANAT TARİHİ DERGİSİ   Selçuk Mülayim’e Armağan II Cilt/Volume: XXII Sayı/Number: 2   Ekim/October 2013   İÇİNDEKİLER/ CONTENTS   İNCELEMELER   /   ARTICLES Mustafa ÖZER   Edirne Yeni Saray (Saray- ı Cedîd - i Âmire) Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları  1-43  Restorations,  Excavations and Reseraches Carrıed Out in   Edirne Imperial Palace in 2009   Mehmet ÖZKARCI    Niğde’de Osmanlılar Dönemine Ait İki Hamam  45-60 Two Baths in Ottoman Period in Niğde   Nurşen ÖZKUL FINDIK    Kalıp Baskı - Oyma Tekniğinde Bezemeli Sırlı Seramik Üretim i   61-75 Production of Glazed Ceramics Ornamented with  Mould Press-Carving Technique Ayşe SAĞSÖZ -   Aysun Aydın ÖKSÜZ   Mimarlık Ürününün Güzel Ve Çirkin Dualitesi Bağlamında    Normatif İncelenmesi  77-90 The Normative Analysis of Architectural Product in the Context of Duality of Beauty and Ugly Ayşe SAĞSÖZ -Selda AL Kent İçinde Bir Yapı, Yapı İçinde Bir Kent  91-109  A Building in a City, a City in a Building Ömer İskender TULUK    Sinan Historiyografisine Katkı: Birkaç Mesele Üzerine Düşünceler / Yoruml ar 111-118 Contribution to Sinan Historiography: Considerations / Comments about a few Issues Hasan UÇAR  - Aygül UÇAR    İzmir Kemeraltı Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri ve Cephe Tipolojisi 119-147    House Types and Facade Typology in Traditional  Domestic Architecture of İzmir Kemeraltı      Ali Osman UYSAL Osmanlı Devrinde Lapseki ve Mimarlık Eserleri  149-187 Ottoman Lapseki and it’s Architectural Buildings   Harun ÜRER    Geleneksel Türk Evi Ölçeğinde Eskigediz Evlerinin   Cephe Düzenlemeleri  189-230 The Façade Systems of Traditional Turkish House in Eskigediz    Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXII, Sayı/Number:2   Ekim/October 2013, 119-147    İZMİR KEMERALTI GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TİPLERİ   VE CEPHE TİPOLOJİSİ   Hasan UÇAR   - Aygül UÇAR     Özet   Müslüman, Yunan, Ermeni ve Yahudi gibi cemaatlerle birlikte Levanten denilen Avrupalıların birlikte yaşadığı kozmopolit bir kent olan İzmir'de, toplumun sosyal yapısı ve kültürü ile şekillenmiş çeşitli konut yapıları mevcuttur. Bu çalışmada İzmir Kemeraltı   konutları cephe ve süsleme özellikleri ile değerlendirilerek farklı türler ve bu türlere ait çeşitli alt varyasyonlar oluşturulmuş, İzmir'in konut stoğu hakkında  genel  bir değerlendirme yapılmıştır.   Anahtar Kelimeler: İzmir, Kemeraltı, konut, tipoloji  Abstract İzmir   as a cosmopolitan city, where Muslim, Greek, Armenian, Jewish and Levantine (European) communities have been living together, has different examples in house architecture that are shaped by different religious and ethnic parts of social structure. In this study, the features of facades and ornamentations in Kemeraltı Houses are examined and categorized. Furthermore, the general evaluation of House Architecture in İzmir is made.   Key words : İzmir, Kemeraltı, house, typology   arolduğu günd en itibaren koruma, korunma, uyuma, yeme- içme gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli    barınma yapıları  kulla nan insanoğlu, yerleşik yaşama geç ilmesiyle daha konforlu  barınma yapıları inşa etmiştir. Bu barınma yapılarından k  onutlar toplumun en küçük birimi olan ailelerin birlikte yaşadığı, huzur  u  buldukları, sevinçlerin i üzüntülerin i  paylaştığı mekanlar olarak mimarlık tarihindeki   yerini almıştır. Konutların mekansal tasarımları, inşa malzemeleri ve bunları süsleyen çeşitli öğeler yaşanılan coğrafya,  iklim, inanç sistemi, yaşayış tarzı ve ekonomik koşullar    gibi nedenlere göre farklılık göster  mektedir. Yağışın az olduğu bölgelerde toprak, yağışın ve ormanın çok olduğu yerlerde ahşap, yazlarının   çok sıcak geçtiği bölgelerde ise taş evlerin yaygın oluşu  daha    Uzm. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bornova/İZMİR      Dr., Konak Belediyesi,KUDEB, Konak- İZMİR    V
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x