Pets & Animals

Kaan AKMAN

Description
Akademik Özgeçmiş 14.10.2019
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Kaan AKMAN Lisans:   Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2016)   EĞİTİM BİLGİLERİ   Yüksek Lisans :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Kamu Yönetimi (2019)   Doktora: Ankara Üniversitesi - Yönetim Bilimler  i Yerel Yönetimler    ÇALIŞMA  ALANLARI Göç Politikaları   Türk Kamu Yönetimi  Uzman Yardımcısı - PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü  (08.04.2019- ) İŞ DENEYİMLERİ  Kitap: Kaan Akman, Türkiye’de Belediyeler ve Sığınmacılar Politikadan Uygulamaya Samsun Örneği, Astana Yayınları, Ankara, Eylül /2019.   Kitap Bölümü:   BİLİMSEL ÇALIŞMALAR    Kaan Akman, “Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu”, Ed: Mehmet Topal- Rza  Mammadov , 100. Yılında Azerbaycan Kongresi Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s. 224-236 /2019 Kaan Akman- Aslı Yönten Balaban, “Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin Günlük Yaşama Uyumu: Samsun Üzerine Bir Değerlendirm e ”, Ed: Coşkun Taştan - İbrahim İrdem - Ömer Özkaya, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, s.51 -65 /2018. İlhan Aksoy -Kaan Akman, “Samsun Kent Merkezi Örneğine Mültecilerin Sorunlarının Çözümü ve Topluma Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü” , Ed: Ahmet Yatkın,   11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Elazığ, s.1090 -1105/2017. Kaan Akman, “Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Lisans Üstü Çalışmların Durumu”,   7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, Burdur,  s.79-92/ 2019. Dergi Makaleleri: Kaan Akman , Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi,  1 (3), s. 452-466/2019 Konferans Bildirisi: Kaan Akman- Ahmet Mutlu, “ Neoliberal Politikalar Çağında Geleneksel Şehri Düşünmek”, KENTFOR III, Karaman, 7- 9 Eylül 2018.   Konferans Sunumu: Kaan Akman, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Belgelerinde Engelli Hakları”, Akademik Düşünce Enstitüsü, Panel: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Paneli, Samsun, 3 Aralık 2018.   Mesut Can Akçay, Kaan Akman, Metin Öz, “Uluslararası Örgüt - Devlet İlişkileri Bağlamında Birleşmiş Milletler  - Türkiye İlişkileri: Suriye Kriz i Örneği, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, 25 -27 Ekim 2018. Kaan Akman, “Türkiye Yerel Yönetimlerin Yerel Demokrasi Bağlamında İrdelenmesi, 6. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi, Isparta, 18 -20 Ekim 2017. Kaan Akman, “Gezi Parkı Olayları ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Ba ğlamında Kent Meydanlarının Rol”, 4. Karadeniz Öğrenci Kongresi, Samsun, 8- 10 Mayıs 2017.   Yüksek Lisans Tezi:   1)   Sığınmacılara Yönelik Politikalarda Belediyelerin Rolü: Samsun İl i Örneği, 2019.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x