BusinessLaw

Li-Iyon Piller

Description
Li-Iyon Piller
Categories
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  LİTYUM -  İYON PİLLERİ Yiğit Kocaçoban, 619, 12 -B[Kimya Dersi Performans Görevi]  PİL NEDİR?  Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektronik aygıttır. Anot ( -uç) ve katot (+ uç) olmak üzere iki adet terminali bulunur. Eksi olarak işaretlenmiş uç elektron kaynağıdır ve elektrik enerjisi kullanan bir cihaza bağlandığında elektronları sağlayan terminal olarak görev yapar. Elektronların oluşması için pilin içerisinde yer alan elektrolitlerin iyonları hareket eder ve kimyasal tepkime gerçekleştirerek enerji oluşur. “Batarya” kelimesi, bu tepkimelerin birbirinden ayrı olarak gerçekleştiği birden çok hücreden (pil diyebiliriz) meydana gelen yapıya verilen isimdir. Teknoloji geliştikçe daha fazla sayıda hücreye gereksinim kalmadan, hücre başına daha yüksek enerji üretimi mümkün hale gelmiştir.  Tek kullanımlı piller, isimlerinden anlaşılacağı üzere yalnızca bir kere ömürleri tükenene kadar kullanılabilir ve daha sonrasında atılır. Bu pillerde yer alan elektrodlar, kimyasal tepkimeler sonucu geri dönüşü olmayacak şekilde değişim geçirirler ve bu sebepten dolayı tekrar şarj edilemezler. En bilinen örnekleri alkalin ve çinko-karbon temelli pillerdir.  Çinko- Karbon Pilin iç yapısı.   Şarjı piller ise kullanıldıktan sonra ters elektrik akımı ile kimyasal tepkimenin geriye çevrilebildiği ve bu sayede tekrardan kullanım imkanı sağlayan pillerdir. Otomobillerde kullanılan kurşun - asit aküler, cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve elektrikli otomobillerde kullanılan lityum piller ve genel kullanım amaçlı AA ve AAA gibi boyutlarda üretilen nikel bazlı piller şarjlı pillere örnektir. Battery Tech Süper Alkalin AA Kalem Pil  PİL ÇEŞİTLERİ •Piller; boyutları, kimyaları, şarj edilip edilememez oluşları, kullanım alanları gibi özelliklerine göre kategorize edilirle r. •Şarj edilebilir ve edilemez piller yapıları gereği farklı kimyalara sahiptirler.•Şarj edilmeyen pillerin en çok bilinen çeşitleri alkalin ve çinko-karbon dur. •Şarjlı pillerde nikel-kadmiyum, nikel- metal hidrit, kurşun asit, lityum polimer (Li -Po) ve lityum iyon (Li-Ion) en sık karşılaştığımız çeşitlerdir.•Boyutlarına göre pilleri kategorize ettiğimizde ise; •AA ve AAA kalem piller, •Daha fazla kapasite sunan ve yine kalem pil biçimini koruyan C ve D boy piller, •9V piller, •4.5V yassı piller (günümüzde popülerliğini yitirmişlerdir), •CR2032 , LR44 gibi saat pili olarak tabir edilen piller, •Taşınabilir bilgisayarlar ve elektrikli otomobillerde tercih edilen 18650 lityum bataryalar gibi pilleri sıkça görürüz. Bunun yanı sıra lityum polimer bataryaların belirli bir cihaza göre üretilme zorunluluğu bulunmadığı için piyasadaki cep telefonları, uzaktan kumandalı araçlar, bilgisayarlar gibi cihazların her marka ve modeline göre özel boyutlarda üretilebilmeleri mümkündür.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x