School Work

Manual Pentru Clasa a XII Zoe

Description
1/7 manuale Academia de Politie
Categories
Published
of 172
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Manual pentru clasa a XII-a Zoe Petre (coordonator) Carol Căpiţă Alin Ciupală Ecaterina Stănescu Florin Turcanu f  Ecaterina Lung Laurenţiu Vlad Ligia Livadă-Cadeschi Sorin Andreescu C ORINT   M!STE #L E$#CAE& CE CET'  S  Cuvânt-înainte Autorii manualului de faţă şi-au propus sâ prezinte istoria locuitorilor spaţiului românesc încontext european. Evoluţiile politice economice şi culturale din istoria românilor ca şi cele dinistoria minorităţilor naţionale au fost strâns le!ate de fenomenele petrecute pe o scară mailar!ă iar acestea au in uenţat la rândul lor uneori dramatic modul în care românii din diferiteepoci şi-au perceput prezentul. #crisoarea lui $tefan cel Mare adresată principilor creştinimemoriile %oiereşti trimise marilor puteri în secolul al X&IIMea. dar şi modelele politice pe care!eneraţia paşoptista le-a introdus în 'omânia sunt doar câteva exemple ale acestei relaţii careadesea s-a manifestat pe durata mai multor !eneraţii. (a fel românii au fost parte a unorevoluţii !lo%ale. )e la călătoria spătarului *icolae Milescu la expediţiile lui Emil 'acoviţă de laplanurile secrete ale lui +onstantin ,râncoveanu cu Imperiul a%s%ur!ic şi până la procesul deinte!rare euroatlantică istoria românilor se împleteşte cu aceea europeană.#tudiind acest manual veţi reuşi să vă dezvoltaţi o serie de competenţe fundamentalele!ate de activitatea istoricului dar şi de lectura avizată a surselor cotidiene de informaţie. înscopul unei facile utilizări a manualului vom trece în revistă pe scurt tipurile de lecţii care îlstructurează.  primă cate!orie o reprezintă lecţiile care includ noile conţinuturi. Acesteasunt axate pe informaţiile le!ate de temele din pro!ramă şi constituie un suport al activităţiidesfăşurate la clasă şi acasă. Apoi. studiile de caz, care detaliază o serie de teme relevantepentru perioada istorică tratată şi sunt dedicate cu precădere studiului individual. Acestea suntformate în principal din surse primare şi secundare.  în al treilea rând autorii au inclus lecţii desinteză; acestea a%ordează fenomene de ansam%lu ce caracterizează o epocă sau alta dincele propuse de pro!ramă  în sfârşit sunt lecţii de evaluare, al căror principal scop este/xarea cunoştinţelor şi autoevaluarea pro!resului realizat în parcur!erea materiei - nu întâmplător au fost incluse şi sarcini de lucru în conformitate cu pro%a de %acalaureat ladisciplina istorie.0tilizarea manualului nu suplineşte activitatea de la clasă. Alături de explicaţiileprofesorului manualul oferă - prin textul de autor - o %ază de re ecţie asupra temelorprezentate la clasă dar şi asupra metodelor de lucru în acest domeniu. (a pa!inile 1-2. în Cuprins, sunt indicate şi competenţele pe care autorii le-au pus în centrul diferitelor capitole.)upă lectura textului de autor, su!eram o analiză a surselor istorice scrise şi vizuale însfârşit exerdtiile sunt desenate utizării  în contexte concrete de evaluare a informaţiilor şi depnnderior ecrsate in clasă. Bibliografa de la sfârşitul manualului a fost selectată tnandu-se con» cu precădere de accesi%ilitatea lucrărilor indicate. ultimă su!estie destinată în special celor cave se n^eapci sp»e un examen de admitere în domeniul ştiinţelor sociale3 utilizarea Mitm 4 M sa e susţinută de reluarea temelor dinmanualul pentru dasa a !a wm as a #rc când sunt a%ordate lecţiile de sinteză şi studiile decaz. $ceasta %e m afet m pfc&s de informaţie celor interesaţi de istorie.Autorii  'e(teaptă-te) ro*âne+ &ersuri3 Andrei MureşanuMuzica3 Anton 5ann)eşteaptă-te române din somnul cel de moarte în care te-adânciră %ar%arii de tirani6 Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte (a care să se-nc7ine şi cruzii tăi duşmani6Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume +ă-n aste mâni mai cur!e un sân!e de roman $i că-n a noastre piepturi păstrăm cufală-un nume 8riumfător în lupte un nume de 8raian65riviţi măreţe um%re Mi7ai $tefan +orvine 'omâna naţiune ai voştri strănepoţi +u %raţele armate cu focul vostru-n vine 9&iaţă-n li%ertate ori moarte6: stri!ă toţi.  N, )eşteaptă-te rom;ne6............................................................................... <#tudiind capitolul = veţi reuşi3 > să explicaţi şi s? ar!umentaţiintra şi multidisciplinar evenimentele şiprocesele istorice@ > să comparaţi sursele istorice invederea sta%ilirii credi%ilităţii şi validităţiiinformaţiei conţinute de acestea@ > să descoperiţi oportunităţi incercetarea istoriei ca sursă aînvăţării permanente. +apitolul = 55A'E $l #5AII I#8'I+E'omanitatea românilor în viziunea istoricilor................................................. B 'Studiu de caz  C7. I. ,rătianudespre Marea *ea!ră................................................................................. =D)escoperitori de noi spaţii şi culturi între secolele al X&-lea şi al XlX-lea............................................................... =B !Studiu de caz - +ălători străini despre civilizaţia din spaţiul românesc în Evul Mediuşi la începuturile epocii moderne................................................................. DD+ălători români acasă şi în lume..................................................................DB(ecţie de sinteză.......................................................................................<Evaluare...................................................................................................<D#tudiind capitolul D veţi reuşi3   > să explicaţi şi să ar!umentaţi intra şimultidisciplinar evenimentele şi proce-sele istorice@ > să utilizaţi termenii conceptelespeofci#e$ istoriei în contexte careimplică interpretări %i explicaţiiinterdisciplinare, > să descoperiţi constantele în desfăşu-rarea fenomenelor istorice studiate@ > să comparaţi %i să evaluaţiargumente di&erite, în vederea&ormulării unor udecăţi proprii; > să analizaţi mesaele transmise desurse istorice v(nate princompararea terminologiei &olosite; > să inte!raţi cunoştinţele o%ţinute în mediinonformale de învăţare în analizafenomenelor istorice studiate@ > să analizaţi punctele de vedere similare, opuse %i complementare înlegătură cu &enomenele istoricestudiate; > să realizaţi conexiuni între informaţiileoferite de sursele istorice şi contextulvieţii cotidiene.+apitolul DAME*II #+IE8A8EA $l (0MEA I)EI('#ate din Europa şi din spaţiul românesc........................................................<1 8âr!uri şi oraşe din Europaşi din spaţiul românesc...............................................................................1&iziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX. +urenteşi politici culturale identităţi naţionale şi identitate europeană .. 11 5oliticile culturale şi românii din afara !raniţelor )iversitatea etnică confesionalăşi soluţiile politice în 'omânia modernă .. . ...................1FMinorităţi naţionale în 'omâniasecolului al XX-lea...................................................................................... 2=#ecolul al XX-lea între democraţie şi totalitarism Ideolo!ii şi practici politice în 'omânia şi în Europa....................................................... 2B !Studiu de caz - +onstrucţia democraţiei şi ideolo!ia totalitară în 'omâniaameni fapte şi idei .................................................................................B+onstituţiile din 'omânia..........................................BD !Studiu de caz  Instituţii şi drepturi cetăţeneşti înscrise în +onstituţia de la =FBB ...................................... BF(ecţie de sinteză...............................GEvaluare...................................................................GD Cuprins

Trigonometric

Aug 4, 2017

LA LLAVE DE ORO

Aug 4, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x