Documents

matematica_distractiva_optional_suport_curs.doc

Description
Şcoala Gimnazială Romuli CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ AN ŞCOLAR : 2016-2017 OPTIONAL TRANSDISCIPLINAR 1. COMUNICARE IN LIMBA ROMANĂ 2. MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 3. AVAP DISCIPLINA: MATEMATICĂ NR. DE ORE : 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ CLASA : a-IV -a PROF. : Moniţa Narcisa DURATA : UN AN ŞCOLAR 1 Şco
Categories
Published
of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Şcoala Gimnazială Romuli CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLIICURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII MATEMATICĂ DISTRACTIVĂMATEMATICĂ DISTRACTIVĂ  AN ŞCOLAR AN ŞCOLAR  : 2016-2017 : 2016-2017 OPTIONAL TRANSDISCIPLINAROPTIONAL TRANSDISCIPLINAR 1.COMUNICARE IN LIMBA ROMANĂ 2.MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 3.AVAP   DISCIPLINA DISCIPLINA : MATEMATICĂ : MATEMATICĂ   NR. DE ORE  NR. DE ORE   : 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ : 1 ORĂ / SĂPTĂMÂNĂ  CLASACLASA  : a-IV -a: a-IV -a  PROF. PROF.  : Moniţa Nari!a: Moniţa Nari!a  DURATA DURATA  : N AN #COLAR: N AN #COLAR 1   Şcoala Gimnazială Romuli Matematica este o stiinta adanc ancorata in realitatea noastraMatematica este o stiinta adanc ancorata in realitatea noastrade zi cu zi si de aceea este atat de necesar ca elevii sa inteleaga acestde zi cu zi si de aceea este atat de necesar ca elevii sa inteleaga acestlucru si, mai ales, sa accepte ca matematica trebuie si poate flucru si, mai ales, sa accepte ca matematica trebuie si poate finvatata daca i se acorda timp si atentie.invatata daca i se acorda timp si atentie.Pentru “a umaniza rigida matematica” (asa cum, din pacate,Pentru “a umaniza rigida matematica” (asa cum, din pacate,este considerata de unii elevi si parinti) se poate apela la oreleeste considerata de unii elevi si parinti) se poate apela la oreleoptionale de “Matematica distractiva”. In aceste ore, teme dinoptionale de “Matematica distractiva”. In aceste ore, teme dinprograma de matematica, dar si altele pe care dascalii, dar si elevii leprograma de matematica, dar si altele pe care dascalii, dar si elevii lepropun, pot f abordate din unghiuri dierite, totul desasuranduse capropun, pot f abordate din unghiuri dierite, totul desasuranduse cao “!oaca”, dar o !oaca serioasa, in care toti vor f antrenati si toti vor fo “!oaca”, dar o !oaca serioasa, in care toti vor f antrenati si toti vor fcastigatori, nu numai ca se vor amuza, dar mai ales pentru ca vorcastigatori, nu numai ca se vor amuza, dar mai ales pentru ca vorinvata lucruri noi, acand corelatii inter si transdisciplinare.invata lucruri noi, acand corelatii inter si transdisciplinare.In prezenta lucrare, lectiile au ost gandite ca o “plimbare deIn prezenta lucrare, lectiile au ost gandite ca o “plimbare deplacere ” prin anumite teme, ca de e emplu# “$comatematica”,placere ” prin anumite teme, ca de e emplu# “$comatematica”,“Matematica si sanatatea”, “Istorie matematica”, “%eografe“Matematica si sanatatea”, “Istorie matematica”, “%eografematematica”, “&iteratura matematica”, “Matematica, uologie si '..”.matematica”, “&iteratura matematica”, “Matematica, uologie si '..”.oate e ercitiile si problemele graviteaza in !urul subiecteloroate e ercitiile si problemele graviteaza in !urul subiectelorpropuse, maniera de abordare find inedita. *n accent deosebit sapropuse, maniera de abordare find inedita. *n accent deosebit sapus pe munca in perechi sau in echipa, in cadrul grupului, toti eleviipus pe munca in perechi sau in echipa, in cadrul grupului, toti eleviiavand sarcini precise.avand sarcini precise.In fecare ora, elevii vor avea coli, culori, oarece si vorIn fecare ora, elevii vor avea coli, culori, oarece si vorcompune ei insisi ercitii si probleme practice so teoretice pe care lecompune ei insisi ercitii si probleme practice so teoretice pe care le vor da spre rezolvare colegilor, deoarece este stiut aptul ca vor da spre rezolvare colegilor, deoarece este stiut aptul caimaginatia copiilor este inepuizabila, find necesar doar ca aceasta saimaginatia copiilor este inepuizabila, find necesar doar ca aceasta safe “provocata” pentru a se dezlantui si pentru a oeri adevaratefe “provocata” pentru a se dezlantui si pentru a oeri adevaratespectacole de inteligenta.spectacole de inteligenta.Pentru ca totul sa se termine intro atmosera constructiva, darPentru ca totul sa se termine intro atmosera constructiva, darsi vesela in acelasi timp, la sarsitul fecarei ore, copiii vor vota cine asi vesela in acelasi timp, la sarsitul fecarei ore, copiii vor vota cine aost cel mai activ elev si acesta va primi un ecuson inscriptionat cuost cel mai activ elev si acesta va primi un ecuson inscriptionat cuuna din ormulele# “Istetul clasei”, “+el mai bun matematician”,una din ormulele# “Istetul clasei”, “+el mai bun matematician”,“+ampion la matematica” (aceste ecusoane putand f realizate de“+ampion la matematica” (aceste ecusoane putand f realizate decatre scolari la orele de abilitati practice).catre scolari la orele de abilitati practice). 2   Şcoala Gimnazială Romuli  stel, prin intermediul acestor amuzamente matematice, pot f stel, prin intermediul acestor amuzamente matematice, pot fdeschise incet, dar sigur, porti spre matematica serioasa, ara de caredeschise incet, dar sigur, porti spre matematica serioasa, ara de carerealitatea comple a a zilelor noastre este de neconceput.realitatea comple a a zilelor noastre este de neconceput. 1.1. Dobândirea şi consolidarea unor cunoştinţe pregătitoareDobândirea şi consolidarea unor cunoştinţe pregătitoarepentru clasa a V-a.pentru clasa a V-a. 2.2. Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgireaStimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgireaorizontului în domeniul matematicii.orizontului în domeniul matematicii. 3.3. nţelegerea legăturii dintre matematică! iaţă şi altenţelegerea legăturii dintre matematică! iaţă şi altediscipline sau domenii ale ştiinţei.discipline sau domenii ale ştiinţei. #.#. Dez oltarea capacităţii de a rezol a probleme deDez oltarea capacităţii de a rezol a probleme dematematică pe baza cunoştinţelor dobândite! amatematică pe baza cunoştinţelor dobândite! araţionamentului şi a aplicării unor algoritmi de lucru.raţionamentului şi a aplicării unor algoritmi de lucru. -.-. s utilizeze cuno/tin0ele dob1ndite la matematic (propriet0i ale-.-. s utilizeze cuno/tin0ele dob1ndite la matematic (propriet0i aleopera0iilor2 ordinea eecturii opera0iilor2 adunarea rac0iilor2opera0iilor2 ordinea eecturii opera0iilor2 adunarea rac0iilor2calcularea suprae0ei)2calcularea suprae0ei)2-.3. s aplice cuno/tin0ele matematice asimilate anterior pentru-.3. s aplice cuno/tin0ele matematice asimilate anterior pentrudob1ndirea unor cuno/tin0e noi /i pentru descoperirea unor curiozit0idob1ndirea unor cuno/tin0e noi /i pentru descoperirea unor curiozit0ilegate de numere2legate de numere23.-. s stabileasc legtura ipotez 4 concluzie23.-. s stabileasc legtura ipotez 4 concluzie2 3   Şcoala Gimnazială Romuli 3.3. s stabileasc valoarea de adevr a unor propozi0ii23.3. s stabileasc valoarea de adevr a unor propozi0ii23.5. s opereze cu numere scrise cu alte cire, 6n aara celor arabe23.5. s opereze cu numere scrise cu alte cire, 6n aara celor arabe25.-. s argumenteze legtura dintre matematic /i via0a de zi cu zi25.-. s argumenteze legtura dintre matematic /i via0a de zi cu zi25.3. s realizeze legturi 6ntre dieritele domenii ale matematicii sau5.3. s realizeze legturi 6ntre dieritele domenii ale matematicii sau6ntre matematic /i alte discipline26ntre matematic /i alte discipline27.-. s aplice cuno/tin0e dob1ndite, algoritmi de lucru /i ra0ionamente7.-. s aplice cuno/tin0e dob1ndite, algoritmi de lucru /i ra0ionamentematematice 6n rezolvarea unor e erci0ii /i a unor probleme.matematice 6n rezolvarea unor e erci0ii /i a unor probleme. 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x