Taxes & Accounting

MODERN TURKISH LITERATURE A BIANNUAL PEER REVIEWED JOURNAL OF RESEARCH

Description
MODERN TURKISH LITERATURE A BIANNUAL PEER REVIEWED JOURNAL OF RESEARCH
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  YEN İ  TÜRK EDEB İ YATI HAKEML İ  ALTI AYLIK İ NCELEME DERG İ S İ MODERN TURKISH LITERATURE A BIANNUAL PEER REVIEWED JOURNAL OF RESEARCH 19 N İ SAN 2019   Yurtiçi ö ğ retim üyesi ve ö ğ renciler içinabonelik bedeli Y ı ll ı k 2 say ı , 40 TL Kurumlar abonelik bedeli Y ı ll ı k 2 say ı , 80 TL Yurtd ı ş ı  abonelik bedeli Y ı ll ı k 2 say ı , 35 ABD Dolar ı Abonelik için hesap numaras ı Ziraat Bankas ı  (Ca ğ alo ğ lu Ş ubesi)IBAN: TR62 0006 4000 0011 0950 9166 65 Posta Çeki Hesab ı : 6115869 Sat ı ş , Abone Ana Bas ı m Yay ı n Molla Fenari Sokak Y ı ld ı z Han No.: 28 - 34110 Ca ğ alo ğ lu / İ stanbulTel: (212) 526 99 42-43 Faks: (212) 519 04 21 Bask ı Ana Bas ı n Yay ı n G ı da İ n ş . Tic. A. Ş .B.O.S.B. Mermerciler Sanayi Sitesi10. Cad. No: 15Beylikdüzü / İ stanbulTel: (212) 422 79 29 Hakem Kurulu Prof. Dr. YAVUZ AKPINAR Prof. Dr. M. FAT İ H ANDIProf. Dr. HÜLYA ARGUN Ş AHProf. Dr. YUNUS BALCIDoç. Dr. SABAHATT İ N ÇA Ğ INDoç. Dr. Ş ER İ FE ÇA Ğ INProf. Dr. NURULLAH ÇET İ NDoç. Dr. BAHAR DERV İŞ CEMALO Ğ LUProf. Dr. RECEP DUYMAZProf. Dr. İ NC İ  ENG İ NÜNProf. Dr. B İ LGE ERC İ LASUNProf. Dr. NÜKET ESENProf. Dr. RIZA F İ L İ ZOKProf. Dr. FAZIL GÖKÇEKProf. Dr. V İ LAYET GUL İ YEVProf. Dr. OSMAN GÜNDÜZProf. Dr. ÖMER FARUK HUYUGÜZEL Prof. Dr. Ş UAY İ P KARAKA Ş Prof. Dr. TURAN KARATA Ş Prof. Dr. EMEL KEFEL İ  Prof. Dr. NA İ M KER İ MOVProf. Dr. ZEYNEP KERMANProf. Dr. MEHMET NARLIProf. Dr. NAZIM H İ KMET POLATProf. Dr. CAFER Ş ENProf. Dr. MEHMET TEK İ NProf. Dr. ABDULLAH UÇMANProf. Dr. SEMA U Ğ URCANProf. Dr. ALEV SINAR U Ğ URLU Yay ı n Kurulu Prof. Dr. İ nci Enginün (Marmara Ü., emekli, İ stanbul, Türkiye)Prof. Dr. Yavuz Akp ı nar (Ege Ü., İ zmir, Türkiye)Prof. Dr. Faz ı l Gökçek (Ege Ü., İ zmir, Türkiye)Prof. Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan G. S. Ü., emekli, İ stanbul, Türkiye)Prof. Dr. Alev S ı nar U ğ urlu (Uluda ğ  Ü., Bursa, Türkiye)Doç. Dr. Sabahattin Ça ğ ı n (Dokuz Eylül Ü., İ zmir, Türkiye) Yay ı n Koordinatörü Mustafa Sökmen Yaz ı   İş leri Gül ş ah Sanin Sahibi ve Yaz ı   İş leri Müdürü Dergâh Yay ı nlar ı  A. Ş . ad ı naAs ı m Onur Erverdi İ ngilizce Editörü Doç. Dr. Atalay Gündüz (Dokuz Eylül Ü., İ zmir, Türkiye)Doç. Dr. Bahar Dervi ş cemalo ğ lu (Ege Ü., İ zmir, Türkiye) Yaz ı ş ma Adresi Klodfarer Caddesi Altan İş  Merkezi No.: 3/2034112 Sultanahmet / İ stanbulTel: (212) 518 95 79-80Faks: (212) 518 95 81 e-posta yeniturkedebiyati@dergahyayinlari.com YEN İ  TÜRK EDEB İ YATI Hakemli Alt ı  Ayl ı k İ nceleme DergisiModern Turkish LiteratureSay ı : 19, Nisan 2019ISSN: 1309-565X Yeni Türk Edebiyat  ı , ULAKB İ M Sosyal ve Be ş eri Bilimler Veri Taban ı  (SBVT) taraf  ı ndan dizinlenmektedir.  İ Ç İ NDEK İ LER HAZEL MELEK AKD İ KTekinsiz Olan ı n Çekicili ğ i:Servet-i Fünun Edebiyat ı nda Suyun Öteki YüzüThe Attractiveness of the Uncanny:The Other Face of Water in Servet-i Fünun Literature7FAZIL GÖKÇEKSerbest Müstezat / Serbest Ş iirFree Müstezat / Free Verse33RAMAZAN ÖVÜTRe fi k Halit Karay’ ı n “Memleket Hikâyeleri”nde Ta ş raThe Rural Area in Refik Halit Karay’s “Memleket Hikâyeleri”41YAKUP ÖZTÜRKNihad Sâmi Banarl ı ’n ı n Kitapla ş mam ı ş  Bir Roman ı :“Bir Güzelli ğ in Hikâyesi”A Serial Novel of Nihad Sâmi Banarl ı :“Bir Güzelli ğ in Hikâyesi”55CAFER Ş ENLacanc ı  Psikanaliz Kuram ı n ı n Edebiyatla İ li ş kisi Üzerine Bir İ ncelemeAn Investigation on the Relationship Between Lacan’sPsychoanalism Theory and Literature85GÜLDEN V İ C İ RK ı rka ğ aç’ta Bir Ş air: Ali Rauf A Poet in K ı rka ğ aç: Ali Rauf 109 İ NCELEME-ARA Ş TIRMA  Matbuat Hayat ı m ı zdan Bir SayfaA Page From Our Publishing WorldÖmer Özcan123“Tekâmül-i Tenkit Yaz ı lar ı ”Tekâmül-i Tenkit WritingsCenan Ar ı kan129“Ele ş tiri Terimleri Sözlü ğ ü”Glossary of Criticism Terms Ş erife Ça ğ ı n134Makbule Leman Hakk ı nda Bir İ ncelemeA Research on Makbule LemanMerve Özdemir139YEN İ  TÜRK EDEB İ YATI DERG İ S İ N İ N YAYIN İ LKELER İ  / 141 K İ TAPLARBELGELER  SERBEST MÜSTEZAT / SERBEST Şİİ RFaz ı l Gökçek * FREE MÜSTEZAT / FREE VERSE ÖZ: Serbest müstezat naz ı m ş eklinin Servet-i Fünun döneminde Divan ş iirindeki müstezat naz ı m ş eklinin de ğ i ş tirilmesiyle ortaya ç ı kt ı ğ ı  kabul edilmektedir. Bu yeni ş ekil, Servet-i Fünun ş airleri ve II. Me ş rutiyet döneminde özellikle Ahmet Ha ş im’in elinde ş iirde ş ekil serbestli ğ ine giden yolu açm ı ş t ı r. Edebiyat tarih-lerinde ve ders kitaplar ı nda serbest müstezat ile serbest ş iire birbirinden farkl ı   ş ekiller olarak yer verilmekle birlikte esas ı nda aralar ı nda bir fark yoktur. Serbest müstezat olarak adland ı r ı lan yeni naz ı m ş ekli, esas ı nda Cumhuriyet döneminde serbest ş iir olarak adland ı r ı lan ve aruz veya hece gelene ğ ine uymayan yeni ş iirin ba ş lang ı c ı d ı r. Bu makale bu iddiay ı  temellendirmek amac ı yla kaleme al ı nm ı ş t ı r. Anahtar Kelimeler:  müstezat, serbest müstezat, serbest ş iir.ABSTRACT: It is accepted that “free mustezad” occurred in the Servet-i Fünun period through revising “mustezad” of the Ottoman poetry. This new form clears the way for freedom of form in poem in the hands of Servet-i Fünun poets and especially Ahmet Ha ş im in II. Constitutional era. Although free mustezad and free verse are given a place as different from each other in textbooks and literary history, actually there is no difference between them. Free mustezad marks the beginning of a new poetic age called “free verse” in the Republican period. Keywords:  free mustezad; mustezad; free verse.... Yeni Türk Edebiyat  ı , Say ı  19, Nisan 2019, s. 33-40. * Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat ı  Bölümü, (fgokcek@hotmail. com). Yaz ı  geli ş  tarihi: 22.02.2019. Kabul tarihi: 10.03.2019.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x