Documents

Neuropsihologie1-Curs.pdf

Description
LECT.DR. ANDREI DUMBRAVĂ NEUROPSIHOLOGIE CUPRINS INTRODUCERE I. SINDROAME DE LOCALIZARE CEREBRALĂ CORTICALĂ 1. Lobul frontal 2. Lobul parietal 3. Lobul temporal 4. Lobul occipital II. SINDROAME DE LOCALIZARE CEREBRALĂ SUBCORTICALĂ 1. Talamusul 2. Nucleii centrali (ganglionii bazali) 3. Cerebelul III. APRAXII
Categories
Published
of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    CCUUPPRRIINNSS   INTRODUCERE I. SINDROAME DE LOCALIZARE CEREBRAL Ă  CORTICAL Ă  1. Lobul frontal 2. Lobul parietal 3. Lobul temporal 4. Lobul occipital II. SINDROAME DE LOCALIZARE CEREBRAL Ă  SUBCORTICAL Ă  1. Talamusul 2. Nucleii centrali (ganglionii bazali) 3. Cerebelul III. APRAXII IV. AGNOZII V. TULBUR Ă RI DE LIMBAJ EXERCI Ţ II   LL EECCTT .. DDRR .. AA NNDDRREEII  DDUUMMBBRRAAVV ĂĂ   NNEEUURROOPPSSIIHHOOLLOOGGIIEE      S COPUL UNIT ĂŢ II DE CURS   ▪   s ă  familiarizeze cititorii cu problematica general ă  a neuro ş tiin ţ elor, ca premis ă  a în ţ elegerii vie ţ ii psihice; ▪   s ă  ofere temei elimin ă rii definitive a r  ă spânditului „medievalism” al existen ţ ei psihicului în afara creierului. O BIECTIVE OPERA Ţ IONALE   ▪   S ă  cunoasc ă   ş i s ă  recunoasc ă  principalele structuri neuroanatomice ş i relevan ţ a lor comportamental ă .   ▪   S ă  în ţ eleag ă   ş i s ă  explice bazele neurale ale proceselor psihice fundamentale.   ▪   S ă  identifice ş i s ă  diferen ţ ieze principalele sindroame neuropsihologice.   E VALUARE   Examen mixt.     N EUROPSIHOLOGIE  153   INTRODUCERE Spre deosebire de majoritatea disciplinelor socio-umane, cu care sunte ţ i deja familiariza ţ i sau pe care le ve ţ i întâlni între coper  ţ ile acestui manual (sau ale altora de acela ş i tip), domeniul neuro ş tiin ţ elor prezint ă  – din perspectiv ă  didactic ă  – unele particularit ăţ i limitative. De pild ă , chiar atunci când în demersul s ă u ş tiin ţ ific se str  ă duie ş te s ă  le circumscrie mai exact, psihologia general ă   ş i ramurile sale se refer  ă  la no ţ iuni ale c ă ror denumire ş i sens sunt deja familiare limbajului comun (aten ţ ia, memoria, percep ţ ia sunt, în esen ţă , acelea ş i ş i pentru sim ţ ul comun al ‘omului de pe strad ă ’ ş i pentru cel mai savant psiholog); neuro ş tiin ţ ele, ca ş i psihopatologia (cum ve ţ i constata ceva mai târziu), au îns ă  un vocabular specific, în mare m ă sur  ă  asimilabil unei veritabile “limbi str  ă ine”, c ă ci ele fac referire la situa ţ ii neîntâlnite, cel mai adesea, în via ţ a de zi cu zi (în afara laboratoarelor sau clinicilor neurologice sau psihiatrice). Pentru însu ş irea adecvat ă  a neuro ş tiin ţ elor va fi nevoie, pe lâng ă  familiarizarea cu o asemenea terminologie specific ă   ş i de efortul de asimilare (pentru unii dintre dumneavoastr  ă , poate, de reamintire) a cuno ş tin ţ elor generale de biologie ş i orientare bazal ă  asupra corpului uman. Acesta va fi în mare m ă sur  ă  un efort lipsit de îndrum ă ri adi ţ ionale, f  ă când crucial apelul la atlasul (neuro)anatomic ş i la bibliografia auxiliar  ă . C ÂTEVA PRECAU Ţ II   Pentru mai facila în ţ elegere a textului am recurs la unele simplific ă ri, din punctul nostru de vedere excesive. [Ceea ce a rezultat reprezint ă  o palid ă  imagine a complexit ăţ ii creierului ş i a intercondi ţ ion ă rilor sale cu via ţ a psihic ă .] De pild ă , am re ţ inut spre prezentare doar datele clasice (chiar dac ă  sistematizate dup ă  criterii actuale), ceea ce ar putea da impresia c ă  ne referim la un domeniu complet lipsit de controverse ş i dezbateri; am suprimat orice referin ţ e ş i trimiteri bibliografice, ceea ce ar putea p ă rea lipsit de onestitate intelectual ă . Totu ş i, parcurgerea bibliografiei generale ( ş i ea extrem de “rarefiat ă ”, din p ă cate) v ă  va convinge c ă  neuro ş tiin ţ ele sunt departe de a fi un domeniu deplin clarificat ş i c ă  toate datele prezentate se bazeaz ă  pe minu ţ ioase studii, clinice ş i experimentale deopotriv ă , prea numeroase – îns ă  – pentru a fi fost prezentate explicit.  A NDREI D UMBRAV Ă  154   BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GENERAL Ă      Arseni C., Golu M., D ă n ă il ă  L., 1983, Psihoneurologie , Bucure ş ti: Editura Academiei Republicii Socialiste România    Botez M.I. (red.), 1996 (ed. a II-a), Neuropsihologie clinic  ă   ş i neurologia comportamentului   (traducere din limba francez ă ), Bucure ş ti: Editura Medical ă      Botez M.I., Alexandru S., Drobot ă  I., 1971, Elemente de neuropsihologie , Bucure ş ti: Editura Ş tiin ţ ific ă      Ciofu I., Golu M., Voicu C., 1978, Tratat de psihofiziologie , vol.I    Senzorialitate. Emo ţ  ie. Diferen ţ  e individuale , Bucure ş ti: Editura Academiei Republicii Socialiste România    D ă n ă il ă  L., Golu M., 2000, Tratat de neuropsihologie , vol.I  , Bucure ş ti: Editura Medical ă   BIBLIOGRAFIE AUXILIAR Ă      Andronescu A., 1979,  Anatomia func  ţ  ional  ă  a sistemului nervos central  , Bucure ş ti: Editura Didactic ă   ş i Pedagogic ă      Kreindler A., 1976, Structura ş i func  ţ  iile sistemului nervos central  , Bucure ş ti: Editura Academiei Republicii Socialiste România    Ifrim M., Niculescu G., Bareliuc N., Cerbulescu B., 1985,  Atlas de anatomie uman ă , vol.III    Sistemul nervos ş i organele de sim ţ  , Bucure ş ti: Editura Ş tiin ţ ific ă   ş i Enciclopedic ă      Petrovanu I., Antohe D.S., Varlam H., 1996, Neuroanatomie clinic  ă . Sistem nervos central  , vol.1 , Ia ş i: Edit-Dan    Petrovanu I., Zamfir M., P ă duraru D., Stan C., 1999, Emisferele cerebrale sisteme informa ţ  ionale , Bucure ş ti: Intact    Trandafir T., 1996, 1997, Neuroanatomie , vol.I     Anatomia macroscopic  ă   ş i sec  ţ  ional  ă , vol.II    Substan ţ  a cenu ş ie , vol.III    Substan ţ  a alb ă , Bucure ş ti: Newa    Young P.A., Young P.H., 2000, Neuroanatomie general  ă   ş i clinic  ă  (traduc ă tor ş i editor Cuculici G.), f.l.: Callisto
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x