Music & Video

Nieuwe toekomst voor luchtfotografi e

Description
Nieuwe toekomst voor luchtfotografi e
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Heleen van Londen, Jitte Waagen, Iris Korver, Morgan Schelvis        L       U       C       H       T       F       O       T       O       G       R       A       F       I       E L Droogte maakt begraven landschap zichtbaar De droogte van afgelopen zomer bracht op diverse plaatsen oude landschap-pelijke structuren aan het licht die normaal grotendeels verborgen liggen. Vanuit de lucht werden ze zichtbaar door kleurverschillen in de bodem en begroeiing. De ene na de andere luchtfoto kwam in het nieuws, vooral uit Engeland waar Historic England gericht vliegt bij droogte met het doel deze sporen te karteren. 1  Naar aanleiding van die beelden kregen ook journalisten in Nederland interesse in de situatie hier. 2   Nieuwe toekomst voor luchtfotografie HNL nr 1 2019 artikelen V3.indd 1404-04-19 10:53  15   In tegenstelling tot Engeland heeft Nederland geen basisinfrastructuur meer voor luchtfoto- archeologie, waar dat voorheen wel bestond, met name door het werk van Willy Metz aan de Universiteit van Amsterdam. 3  Zweefvliegers uit de Noordoostpolder reageerden meteen op dit tekort en boden aan om voor archeologen luchtopnames te maken. Op dit initiatief volg-de een spontane samenwerking met een groep archeologen van de Universiteit van Amster-dam. Daar werd een apart e-mailadres geopend voor het insturen van opnames, een handlei-ding opgesteld als hulp voor het nemen van goede foto’s en een database ingericht. En-thousiaste zweefvliegers, dronepiloten en zelfs een klm -piloot besloten op uitnodiging diverse foto’s in te sturen. De database bestaat nu uit circa tweehonderd beelden van verschillende kwaliteit. Twee oto’s die zijn genomen door zweevlie-gers, op pagina 14 de oto van  Joost Visschedijk en hierboven de oto van Aarnout Bakker. DROOGTE MAAKT BEGRAVEN LANDSCHAP ZICHTBAAR Overzichtskaart van de onderzoekslocaties. HNL nr 1 2019 artikelen V3.indd 1504-04-19 10:53  Verdwenen sporen van landinrich-ting zijn ingetekend op de satelliet-foto van Lichtenvoorde/Harreveld. Het satellietbeeld is gebruikt om de sporen op foto’s ‘recht’ te krijgen. LUCHTFOTOGRAFIE 16   In het afgelopen half jaar zijn de beelden ge-analyseerd. Er bevinden zich onder de gefoto-grafeerde structuren inderdaad complexen die nog niet eerder bekend waren. We presenteren hieronder een selectie. Tegelijk doet de vraag ‘hoe nu verder’ zich voor. Het is immers de verwachting dat vsrc jaar niet de laatste droge zomer was en dat een dergelijke situatie weer terug kan komen. Dit artikel beoogt daarom ook een verkenning van een tweede leven voor de luchtfoto-archeologie te zijn. Verschillende remote sensing -technieken kunnen de methode versterken. De foto’s leveren prachtige beelden op die kunnen helpen bij onderzoek en instand-houdingsbeleid, maar ze zijn ook een lust voor het oog . De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een groot aan-tal foto’s bevat leesbare sporen. Het gaat veelal om ou-de verkavelingen, wegen en waterlopen, maar ook an-dere structuren die minder makkelijk te duiden zijn. Het bekijken en beoordelen van en vervolgonderzoek naar de luchtfoto’s is een relatief snel proces. Omdat de aangeleverde luchtfoto’s van zweefvliegers onder willekeurige hoeken en op grotere hoogte genomen zijn, bleken deze beelden over het algemeen niet ge-schikt om verder bewerkt te worden. Dit in tegenstel-ling tot de ingezonden foto’s afkomstig van dronepilo-ten. Hieronder wordt eerst een selectie gepresenteerd van foto’s genomen door de zweefvliegers. Vervolgens Een satellietbeeld van Lichtenvoor-de/Harreveld in de gemeente Oost-Gelre. Op de satellietfoto uit de droge periode zijn de waarnemin-gen van de luchtfoto’s ook zichtbaar. In het kader is een kruispunt vanwegen en verkaveling uitgelicht (cluster 1 Harreveld). HNL nr 1 2019 artikelen V3.indd 1604-04-19 11:00  De sporen zijn gelegd over de histori-sche kaart van Lichtenvoorde en Harre-veld. Nu blijkt dat de landinrichting van cluster 2 Lichtenvoorde behoort bij twee voormalige landgoederen: Manschot en Hulshof. Dit geheel wordt daarom nog nader onderzocht. 17 DROOGTE MAAKT BEGRAVEN LANDSCHAP ZICHTBAAR cieze plaats van de oude sporen. Dat begon met de fotobestanden zelf. Moderne fototoestellen en telefoons registreren de lengte- en breedte-graden, waardoor de regio te achterhalen is. Daarnaast is Google Maps  gebruikt zodat gebou-wen, wegen en rivieren vergeleken konden worden. De sporen op de foto’s konden vanaf dat moment nagekeken worden op de satelliet-beelden 4  en het Actueel Hoogtebestand Neder-land ( ahn ). 5  Vervolgens zijn de locaties opge-zocht in het landelijk archeologisch informa-tiesysteem, archis 6 , om te controleren of deze plekken al bekend zijn met een melding. In sommige gevallen was dit zo. In Ter Idzard bij-besteden we aandacht aan enkele ingestuurde drone-foto’s die zich goed leenden voor het modelleren. Wat laten de foto’s van de zweefvlie-gers zien? De foto’s zijn stapsgewijs geanalyseerd zodat gaande-weg duidelijk werd wat er nodig was om de beelden te ontcijferen. Ten eerste zijn ze beoordeeld op zichtbare sporen, daarna op kwaliteit met aspecten als scherpte, lichtval, weerspiegeling en bewolking. Alle beelden met daarop oude landschappelijke structuren zijn in principe geschikt. Het verifiëren van de locatie was soms lastig. Met een aantal hulpmiddelen hebben we gezocht naar de pre- De sporen zijn ingedeeld in clusters. Cluster 1 betreft Harreveld, cluster 2 Lichtenvoorde. HNL nr 1 2019 artikelen V3.indd 1704-04-19 11:00  LUCHTFOTOGRAFIE 18   voorbeeld, bleek een lineaire structuur een gasleiding te betreffen van Noord- Friesland richting Overijssel. De directe omgeving van het leidingtracé was bij de aanleg archeologisch met boringen onderzocht. 7  De sporen naast de gaslei-ding die nu zichtbaar zijn geworden via de luchtfoto’s zijn in dat onderzoek evenwel gemist. De melding hield na-melijk in er dat weinig was aangetrof-fen, hoewel de verwachting hoog was. 8 Over deze locatie verderop meer.De vondstlocaties zijn naar onderzoeks-gebied ingedeeld. Deze onderzoeksge-bieden zijn in veel gevallen groter uit-gevallen dan de plaatsen zichtbaar op de ingezonden foto’s. De gebieden zijn vervolgens gesplitst in clusters en deze zijn weer ingedeeld op complextype en vorm. De clusters zijn beschreven aan de hand van de foto’s en de satelliet-beelden. In sommige gevallen gaf dit aanleiding tot een nadere analyse. Dit houdt in dat we historische kaarten hebben bekeken, die de sporen mogelijk konden verklaren. Veelal resulteerde dit in het (her)ontdekken van oude verka-velingen of waterwegen, maar sommi-ge sporen waren niet zo makkelijk ver-klaarbaar en mogelijk ook ouder. Deze complexen moeten nog verder onder het vergrootglas gelegd worden, mogelijk met een klein veldonderzoek ter plaat-se. De laatste stappen betreffen dus het interpreteren van de sporen, het koppe-len van de sporen aan historische kaar-ten en het intekenen van de sporen. 9  Hoewel door schaalproblemen de oude kaarten niet altijd goed inpasbaar zijn op de huidige kaarten, zijn er genoeg aanknopingspunten voor het interpre-teren van de landschappelijke structu-ren.Twee voorbeelden waarbij duidelijk is te zien dat de droogte een grote rol speelt in het ontdekken van sporen zijn Lich-tenvoorde/Harreveld en Ter Idzard. In Een satellietbeeld van Ter Idzard in de gemeente Weststellingwer. Op de satellietoto uit de droge periode zijn de waarnemingen van de luchtoto’s ook zichtbaar. In het kader is één van de ronde structuren uitgelicht die nader onderzocht zullen worden (cluster 2). ‘Recente innovaties op het gebied van fotogrammetrie zorgen voor stormachtige ontwikkelingen in wetenschappelijke toepassingen’ Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (󰁡󰁨󰁮) zijn de ronde structuren bij Ter Idzard als zodanig niet te zien. Wel is duidelijk dat het om laaggelegen plaatsen gaat (cluster 2). HNL nr 1 2019 artikelen V3.indd 1804-04-19 10:53
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x