Entertainment & Humor

No m'agrada aquesta partida

Description
LA PARTIDA CAT-Ñ .-No m'agrada aquesta partida. Començarem dient que no m'agrada mirar, no tinc paciència per a participar, no tinc la serenor d'acompanyar. Això me passa amb l'abuela, me costa molt anar a veure-la, perquè no soc
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  LA PARTIDA CAT – Ñ .- No m’agrada aquesta partida. Començarem dient que no m’agrada mirar, no tinc paciència per a participar, no tinc la serenor d’acompanyar. Això me passa amb l’abuela, me costa molt anar a veure-la, perquè no soc complaent. Sempre tinc necessitat d’actuar. De fer coses que incideixin en les coses, en que succeeixin, en que passin coses. Si nomes puc complaure sense fer, nomes sent-hi, no me fa feliç .Per això tampoc vaig a espectacles, ni esports. I ja se que el fet de ser-hi ja es una acció. Pero es com cuidar un arbre. No se cuidar un arbre, he d’actuar per cuidar el bosc. Això també me passa amb Cat, no se mirar, no se ser-hi, ... m’angoixa. A mes a mes, en aquest cas tinc molt clar que no se juga la partida que jo jugaria, i esta clar que no se juga com jo jugaria. I no ho he pensat, pero segurament tampoc jugaria on se juga. Ja veig que jo rebré tant o mes que qualsevol, pero no m’agrada com juguen. Tinc clar que es ñ qui marca el ritme, qui porta el joc i la jugada, tot lo malament que vulguem, ... pero la porta. Tinc clar que aquesta gent, tal com ha anat l’historia i tal com fan ara, no m’interessa. Pero també veig que no sabem jugar: Com pot ser que les nostres reaccions siguin programades per els rivals ? Com potser que avui, quant els rivals porten 2 anys jugant al seu ritme, reaccionem per un document? , que no mes diu : ho continuaré fent durant x anys. Tot això me sembla un trist i desgraciat “paripé” que alimenta les TV’s , els mitjans i les xarxes. La creació de continguts està garantida. Pero jo no jugo aquesta partida, rebi o no les conseqüències. No puc entendre que ens costi tant sortir de la zona de confort : Corte Ingles, Mercadona, La Caixa, Banc de Sabadell, Repsol, Antena 3, ... continuem comprant i enriquint a qui ens maltracta. Som la gallina d’Stalin. Ahh, i l’idioma que parlem es, en immesa majoría, l’idioma de l’imperi.  Determinats ? , potser si, pero al ritme del rival. NO SE POT GUANYAR UNA PARTIDA JUGANT AL RITME DEL RIVAL. Per molt ruc que sigui.
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x