Documents

O povijesti Hrvatskoga sabora

Description
O povijesti Hrvatskoga sabora
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  O povijesti Hrvatskoga sabora Prvi poznati s abor Kraljevine Slavonije, štoviše, sabor sa sačuvanim zapisnikom i zaključcima, održan  je 1273. godine u Zagrebu. No  pretečom Hrvatskoga sabora može se smatrati narodni zbor održan 925. godine, na kojem je okrunjen kralj Tomislav. Prvi poznati sabor Kraljevine Hrvatske i Dalmacije održan je 1351. u Podbrižanima.   Tijekom 15. stoljeća staleš ki sabori prerastaju u vrhovno zakonodavno, upravno, izborno i sudsko tijelo Kraljevine Hrvatske. Na njima su se okupljali plemići, prelati i velikaši, a p oslije i predstavnici županija te  kraljevskih gradova. Oni izabiru glavne službenike, određuju novače nje vojske i svekoliko uređuju život Kraljevine. Najezda Turaka nameće saborima obranu zemlje kao glavnu zadaću. Godine 1527. sabor u Cetinu izabire Ferdinanda Habsburškog za kralja Hrvatske. Nakon 1558. godine mijenja se naziv sabora u „Sabor Kraljevine Hrvatske i Slavonije“ , a od 1681. u „Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije“. Sabor  je sazivao ban ili banski namjesnik, a  ponekad su to činili i veliki župani. U 16. stoljeću županijsko plemstvo bira svoje zastupnike u Sabor, a ban poziva crkvene i svjetovne velikaše.   Osnivanjem Hrvatskog kraljevskog vijeća 1767. godine Hrvatska je dobila i svoju vla du. Tijekom 19. stoljeća Hrvatski s abor postupno oblikuje sveobuhvatni politički i kulturni program. Prema Poslovniku o radu Sabora iz 1845. jezici saborskih rasprava bili su latinski i hrvatski, no Ivan Kukuljević Sakcins ki, dvije godine prije 1843., kada je u   javnoj uporabi bio isk  ljučivo latinski, govorio je u Hrvatskom s aboru o važnosti uvođenja hrvatskog jezika u javni život –   na hrvatskom jeziku. Godine 1847. , na posljednjem staleškom saboru, hrvatski je proglašen službenim jezikom, a javljaju se i zahtjevi za politi čkom, vjerskom i kulturnom samostalnošću. Ugarski je sabor htio sp riječiti sve dotadašnje odluke Hrvatskoga sabora o jeziku i o poli tičkoj samostalnosti, ali su ga u tom preduhitrili događaji 1848.  godine, koji su doveli do  prekida državnopravnih sveza između Hrvatske i Ugarske.  U revoluciji 1848. S abor dobiva obilježja predstavničkog tijela. Na temelju Izbornog reda koji je donesen naredbom  bana Jelačića, a naknadno odobren od Sabora, 1848. izabran je i sazvan  prvi hrvatski građanski S abor. U njemu su ostali svi virilni članovi (banski pozvanici) iz staleškog sabora, a dodana su im 192 predstavnika naroda, biranih bez obzira na stalešk  u pripadnost, ali uz imovni i obrazovni cenzus. Sabor je donio 35 zaključaka od kojih je osobito značajna  odredba o ukidanju feudalnog vlasništva i feudalnih tereta, ali uz naknadu feudalcima za izgubljena feudalna prava. U revoluciji 1848. ban Josip Jela čić raskida odnose s Ugarskom i ukida kmetstvo, a Hrvatski sabor postaje  predstavničko tijelo u kojem su   virilnim članovima iz staleškog  sabora dodana i 192 izabrana predstavnika naroda. Sabor 1861. raspravlja o temeljnim pitanjima hrvatske politike i dono si Hrvatsku državnopravnu ideologiju. Tim dokumentom Sabo r izražava spremnost za daljnji   državnopravn i savez s Ugarskom uz uvjet da Ugarska Hrvatskoj prizna samostalnost i teritorijalnu cjelokupnost. Godine 1868. zaključuje se H rvatsko-ugarska nagodba, koj om je „Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji“ priznat  status političkog naroda, pravo na autonomnu vladu na čijem  je čelu ban. Hrvatskoj se priznaje samostalnost u zakonodavstvu i upravi, u „svim poslovima nutarnjim,  bogoštovlja, nastave i pravosuđa“. Ostali su poslovi zajednički   s Ugarskom i o njima odlučuje zajednički sabor u kojem Hrvati imaju svoje izabrane zastupnike. Hrvatski sabor posljednji se put sastao 29. listopada 1918. i tada je razriješio sve dotadašnje državnopravne veze s Ugarskom i carevinom Austrijom. Prekid kontinuiteta Hrvatskoga sabora trajao je od 1918. do 1942., kada  je održan Hrvatski državni sabor u NDH. Taj sabor, sastavljen od zastupnika iz 1918. i onih izabranih 1938. te visokih dužnosnika, zaključkom je proglasio ništavnim sve državnopravne čine stvorene nakon 1. prosinca 1918. Od 1942. do 1945. na području pod upravom antifašističkih snaga zakonodavnu i izvršnu vlast obavlja ZAVNOH, koji 25. travnja 1945. uzima naziv Narodni sabor Hrvatske. Ustrojstvo Sabora mijenja se ustavima 1947., 1963. i 1974. Sabor je proglašavan najvišim državnim organom, no u zbilji sve poluge vlasti jednostranačkog sustava bile su u CK SKH, koji je pak djelovao po uputama CK SKJ.  Nakon što su provedeni prvi slobodni višestranački izbori, 30. svibnja 1990. utemeljen je prvi demokratski Sabor. Iste godine, 22. prosinca, donesen je novi Ustav RH, koji u Hrvatski sabor uvodi dvodomni sustav (Zastupnički i Županijski dom). 8. listopada 1991., kada je zbog agresije jugovojske na Hrvatsku postalo očigled no da nema izgleda za mirno osamostaljenje Hrvatske, Hrvatski sabor donio je Odluku o  raskidu svih državno pravnih sveza s ostalim republikama  bivše Jugoslavije.   Iz Tuđmanova govora   U četrna eststoljetnoj povijesti Hrvata S  abor je bio čuvar opstojnosti hr  vatskoga naroda. Sva važnija zbivanja u  političkom, kulturnom i vjerskom životu od srednjovjekovne do  suvremene Hrvatske događaju se u Saboru.  I nakon što je hrvatsko k  raljevstvo povezano  personalnom unijom s Ugarskom, a potom s habsburškom krunom, Hrvatski sabor i hrvatski ban bijahu nositelji nacionalnog suvereniteta i branitelji državnosti Trojedne Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, i onda kad su one bile teritorijalno razjedinjene. Povi  jesna vrela bilježe zasjedanja s lavonskog sabora 1273. godine koji je zastupao interese hrvatskoga sjevera, a za kraje ve južno od Gvozda svjedoči sabor održan 1351. u  Podbrižanima. Oba sabora prvi put zajednič  ki zasjedaju 1533., a od 1557. sabor djeluje kao jedinstven Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor. Do 1848. s abor je staleška  skupština (predstavnika plemstva i crkve), a potom do 1918.  predstavničko tijelo naroda, ali s izbornim ograničenjima. Suprotstavljajući se neprestanim tendencijama Beča i  Pešte da se personalna veza Hrvatske s Ugarskom i Austrijom  pr  etvori u realnu, dotično da se povezanost sa zajedničkom krunom zlorabi za nametanje njemačke i mađarske supremacije i dominacije, Hrvatski sabor i hrvatski ban držahu se glasovita načela: kraljevstvo kraljevstvu ne nameć e  zakone. Za sve vrijeme unije s Ugarskom i austrijskim   zemljama, Hrvatski je sabor bio najviši zakonodavni i upravni organ. Sabor je sazivao hrvatski ban čiji je položaj bio jednak onome potkralja u drugim zemljama. Sabor je samostalno i neovisno donosio zakone, potvrđivao hrvatsko državlj anstvo, raspisivao visinu poreza i upravljao svim poslovima u svezi s  financijama, carinom, trgovinom i prometom, brinuo se o  pravosuđu, prosvjeti i školstvu, a također i o obrani hrvatske domovine raspisujući novačenja vojske i imenujući  zapovjednika hrvatske vojske. Činjenica da se u Hrvatskom saboru do 1845., a dijelom i do 1847.,  govorilo latinskim jezikom upućuje na to da je latinski, kao univerzalni jezik učene Europe, bio zaprekom hegemonističkim pokušajima nametanja njemačkog i mađarskog za služben i jezik u Hrvatskoj. 29. listopada 1918. Hrvatski je sabor raskinuo sve dotadašnje državnopravne odnose i veze između Kraljevine  Hrvatske, Dalmacije i Slavonije s jedne, te kraljevine Ugarske i carevine Austrije s druge strane. Tada je Hrvatski sabor istod  obno prenio izvršnu, ali ne i zakonodavnu  , vlast na  Narodno vijeće Države Slovenaca, Hrvata i Srba. Budući da akt o ujedinjenju ove države i Kraljevine Srbije od 1. prosinca 1918. u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca nikada nije ratificiran od Hrvatskoga  sabora, taj se čin od svih hrvatskih državotvornih stranaka smatrao protuustavnim i sračunatim na uništenje hrvatske povijesne državne suverenosti. Ukupna  povijest Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije zbivala se u  sjeni vidovdanskog centralističkog ust  ava, protiv volje hrvatskoga naroda. Hrvatski sabor bio je naime raspušten.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x