Business & Finance

Odnos velike ratne price i ratnih kontranarativa_diplomski rad

Description
U svojoj knjizi Ratni kontranarativi bosanskohercegovačkih spisateljica (Zagreb, 2018) Ajla Demiragić objašnjava dva koncepta zastupljena u književnosti o Domovinskome ratu: velike ratne priče koje se oslanjaju na osjećaje većine društva, a kojima se
Published
of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  ODSJEK ZA KROATISTIKU  NASTAVNIČKI SMJER KROATISTIKE  Ak. god. 2018./2019. Ana Šeput   ODNOS VELIKIH RATNIH PRIČA  I  RATNIH KONTRANARATIVA   U KNJIŽEVNOSTI O DOMOVINSKOME RATU   DIPLOMSKI RAD Mentorica: dr. sc. Suzana Coha, doc. Zagreb, 2019.    SADRŽAJ  1.   UVOD  ................................................................................................................................ 1   2.   HRVATSKA KNJIŽEVNOST U VRIJEME DOMOVINSKOG  RATA  ................... 2   2.1.   Periodizacija književnosti o Domovinskom ratu  ......................................................... 2   2.2.   (Pseudo)autobiografičnost u književnosti o ratu  ......................................................... 4   3.   VELIKA RATNA PRIČA I NJEZINI KONTRANARATIVI  ..................................... 6   3.1.   Velika ratna priča vs. kontranarativi - tematska razina romana ................................... 8   4.   ANALIZA ROMANA  .................................................................................................... 10   4.1.   VUKOVARSKI DOBROVOLJAC (1992) ............................................................... 10   4.2.   SMRT VRONSKOG (1994) ...................................................................................... 14   4.3.   91,6 MHZ: GLASOM PROTIV TOPOVA (1997) ................................................... 20   4.4.   JELENI NA KIŠI (2003)  ........................................................................................... 26   4.5.   HOTEL ZAGORJE (2010) ........................................................................................ 29   5.   ZAKLJUČAK   ................................................................................................................. 33   6.   LITERATURA  ............................................................................................................... 35    1 1.   UVOD Domovinski rat, koji je trajao   od 1991. do 1995., ostavio je trajne posljedice na hrvatsko društvo   koje se osjećaju još i danas.   Književnost tijekom rata djelovala je kao reflektor društvenih i političkih zbivanja  pa se njezin tok u to vrijeme  počeo znatno mijenjati . Bila je svjedokom koliko je rat bio egzistencijalno određujuće iskustvo kako pojedinaca koji su u njemu sudjelovali, tako i čitavog društva koje je podlegnulo njegovom toku i posljedicama. Rat je promijenio perspektivu doživljavanja same nacionalne knjiže vnosti koja je tada ponovno trebala preispitati vlastitu tradiciju. Danas se u književnim djelima mogu iščitavati različiti načini opisa ratne stvarnosti i analizirati perspektive iz kojih su njihovi autori pisali o ratu. U ovom će se diplomskom radu obraditi pet proznih tekstova nastalih tijekom i nakon rata ( Vukovarski dobrovoljac   Saše Fedorovskog i Željka Klimenta; 91,6 MHz: Glasom protiv topova Alenke Mirković; Smrt Vronskog: Deveti dio Ane Karenjine Lava Nikolajeviča Tolstoja Nedjeljka Fabrija;  Je leni na kiši   Tarika Kulenovića te  Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić ). Odabrana djela mogu se svrstati u dvije kategorije: tri su autobiografska, u smislu da na memoarski način  opisuju ratna stradanja autora koji su mu svjedočili ( Fedorovsky, Mirković, Simić Bodrožić) , dok su preostala dva romana s naglašenijom   imaginativnošću  i malo većim odmakom od doslovnog prikazivanja zbilje (Fabrio, Kulenović) . Autobiografičnost romana neće biti posebno analizirana, ali važno ju je razumjeti kao stalno obilježje roman a kojima se bavi ovaj rad , što je već uočeno i razrađivano  u kritičkoj i književnopovijesnoj  literaturi. U knjizi  Ratni kontranarativi bosanskohercegovačkih spisateljica   (2018) Ajla Demiragić ponudila  je koncept odnosa, kako ih ona naziva, velike ratne  priče  i ratnih kontranarativa , što su termini   koji će se u ovome radu podrobnije objasniti. Postavke toga koncepta A. Demiragić   služit   će  prilikom analize odabranih romana, koji su  poredani kronološki, prema vremenu njihova objavljivanja. Sukladno spomenutome konceptu A. Demiragić, poseban naglasak bit će na analizi reprezentacija kolektivnih identiteta (  posebice kroz identificiranje odnosa između   “nas” i “njih”), prikaz u nastanka i porijekla sukoba, analizi vremenskih i prostornih koordinata radnje, motiva „ moralnoga duga “ , narativnih struktura tekstova te na analizi odnosa  priča koje oni prenose prema povijesnome kontekstu kao i na analizi rodnih uloga s kojima se identificiraju njihovi likovi.  2 2.   HRVATSKA KNJIŽEVNOST U VRIJEME DOMOVINSKOG RATA Hrvatska kn  jiževnost devedesetih   godina 20. stoljeća   odražavala je  onovremenu društvenu   situaciju pa je znatno promijenila svoj tijek u usporedbi s prijašnjim razdobljima. S obzirom na to da je roman najuobičajeniji   žanr kojim se široko shvaćena moderna književnost trudi opisati zbilju,  promjene su se najviše osjetile  na njemu, konkretnije na njegovoj tematskoj i strukturnoj razini. Krešimir Nemec  u svojoj Povijesti hrvatskog romana od 1945. do 2000.  tvrdi da je rat „inicirao važno strukturno i  tematsko preslagivanje romana“ , zbog čega 1990 -e godine u hrvatskoj književnosti  naziva cezurom, stankom, nakon koje je kod mnogih pisaca u njihovoj književnoj produkciji nastupio zaokret od fikcije prema stvarnim temama (usp. Nemec, 2003: 411-418). Tekstove koji nastaju u devedesetima obilježava snažnija autobiografičnost. Najčešće   se piše o svjedočenju ratni m stradanjima, u formi ratnih pisama, memoara, autobiografija, biografija, dnevnika i svjedočanst ava. 2.1.   Periodizacija književnosti  o Domovinskom ratu Mnoštvo različit ih tekstova u produkciji hrvatske književnosti   devedesetih teško je svrstati pod zajednički nazivnik te na temelju toga ponuditi sveobuhvatnu periodizaciju. Jednu od mogućih predložila je Julijana Matanović u tekstu „Od prvog zapisa do povratka u normalu“ objavljenome u Sarajevskim sveskama godine   2004. Kada bismo u jednoj rečenici opisivali tijek i svojstva ratne književnosti toga vremena, naglašava Matanović, govorili bismo o postepenome kvantitativnom opadanju i kvalitativnom usponu. Naime, u prvim godinama rata nastajao je velik broj tekstova koji su tematizirali ratnu stvarnost. Kasnije je taj broj opadao , ali onda su češće nastajali tekstovi s većom umjetničkom vrijednošću.  Julijana M atanović je književnost iz vremena Domovinskog rata podijelila na tri razdoblja. U prvom razdoblju koje traje od početka rata do 1997 . nastalo je mnoštvo tekstova različitih žanrova i žanrovskih preklapanja . Matanović  tvrdi da bi najbolja odrednica za te tekstove bio hibridni žanr   (2004). Ono što povezuje  tekstove prvog razdoblja pozicija je svjedoka i simuliranje vjerodostojnoga prikazivanja zbilje pa zbog takvih odlika tekstovi imaju izražene autobiografske karakteristike. U njima je b ilo važno  istaknuti istinitost  3 događaja i naglasiti da su  autori i(li) protagonisti romana ratu svjedočili  svojim očima  (isto). Autori su pritom č esto zanemarivali književnu vrijednost djela, a u prvi plan stavljali istinitost i autentičnost priče.  Autori koji su tada djelovali nisu nužno bili profesionalni književnici nego svjedoci-laici ili izvjestitelji s terena te autori premijernog nastupa. Tako je, primjerice, djelo Vukovarski dobrovoljac   Saše Fedorovskog i Željka Klimenta predstavnik toga razdoblja, a ujedno i prva knjiga ratnih zapisa i priča koja je nastala na samome njegovu početku, godine 1992. Dvije godine kasnije nastao je i prvi hrvatski ratni roman koji je napisao Nedjeljko Fabrio, Smrt Vronskog Deveti dio „Ane Karenjine“ Lava Nikolajeviča Tolstoj a. Vjerojatno najvjerniji dokaz koliko je stvarnost rata utjecala na pojedince, ali i na kolektivnu kulturu mogućnost je ustanovljenja  tzv. hrvatskog ratnog pisma , što je termin koji se također uvriježio za imenovanje korpusa tekstova nastalih na početku rata.  Za imenovanje, skupljanje i objavljivanje tekstova koji čine taj korpus   zaslužna  je Dubravka Oraić Tolić. Hrvatsko ratno pismo , ne nužno književno,   težilo je biti   „stvarno pismo“ , a pojedinci ili skupine pojedinaca, kadšto i ustanove, su te tekstove pisali da bi razjasnili istinu o ratu protiv Hrvatske. Tako shvaćeno hrvatsko ratno pismo, prema D. Oraić Tolić, obuhvaća tri tipa tekstova: 1. apeli   što su ih razna društva, ustanove  i pojedinci slali u svijet 2. iskazi  hrvatskih i svjetskih intelektualaca i javnosti nepoznatih građana na temu rata  3.  pjesme  koje su nastale kao neposredna reakcija na rat (Oraić Tolić , 1992: 5). Takve su tekstove mogli pisati svi, od običnih pojedinac a do osoba koje su imale utjecaj na kulturni, društveni i politički život. Njihov sadržaj nije bio upućen određenoj osobi već društvu u cjelini te je njihova svrha  bila otvorena i javna kako bi se jasno izrazila stajališta i stavovi onih koji pišu. Drugo razdoblje hrvatske književnosti o Domovinskom ratu, prema Julijani Matanović,   traje od 1997. do 2000. godine te ga obilježava naglašenija estetika djela. Reference na stvarnost su i dalje važn e , ali se prvi put počinje propitivati i književna važnost  djela. Neki od romana tog razdoblja su Glasom protiv topova Alenke Mirković,   Ovce od gipsa Jurice Pavičića  ,   TG5 Igora Petrića ili   Kratki izlet Ratka Cvetnića . Autori ovog razdoblja o ratu piš u s vremenskim odmakom od ratne stvarnosti, što im daje prostora za naknadne rekonstrukcije događaja.   Treće razdoblje traje od 2000. godine, a obilježava ga gotovo potpuni povratak prostoru književnosti. Matanović nalazi da se  pravo na govor dalje mora zadobiti, ali da ono više nije
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x