Nature & Wildlife

Ojlerov identitet (Euler's identity)

Description
(e^iPi-1=0) Dokaz (Proof) Identitet sadrži pet značajnih konstanti: o 0, neutral sabiranja, (The additive identity) o 1, neutral množenja, (The multiplicative identity) o e, Ojlerov broj (Kalkulus) o π, (Geometrija) o i, (Imaginarni, kompleksni
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ojlerov identitet (Euler  ’ s identity)      Identitet sadrži pet značajnih konstanti:   o   0, neutral sabiranja, (The additive identity) o   1, neutral množenja , (The multiplicative identity) o   e, Ojlerov broj (Kalkulus) o   π , (Geometrija) o   i, (Imaginarni, kompleksni brojevi a+bi √   )   Broj e, poznat kao Ojlerov  broj ili Neperova konstanta, osnova je prirodnog logaritma . Osim što je  iracionalan i realan , ovaj broj je još i  transcedentan (nije rešenje nijedne  algebarske   jednačine  sa racionalnim koeficijentima. Konstantu je otkrio švajcarski matematičar Jacob Bernoulli tokom proučavanja složenih kamata .        e ≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352...  Pi ili π  je  matematička konstanta, danas široko primenjivana u  matematici i fizici.   Njena približna vrednost je 3,14159, a definiše se kao   odnos obima i prečnika  (d=2r) kruga     ili kao odnos   površina  kruga i kvadrata nad njegovim  poluprečnikom        . Pi je takođe poznato i kao  Arhimedova konstanta. Uređeni par   realnih brojeva a i b , označen sa  (a,b), pr  i čemu su  a i b realni brojevi naziva se kompleksan (složen)  broj. Skup svih ovakvih parova, odnosno svih kompleksnih brojeva, označavamo sa  C i on je suštinski Dekartov  proizvod C=RXR. Uređeni par   (a,b) , kao kompleksan broj, zapisuje se još kao a+bi, element i naziva se imaginarna jedinica, i ima svojstvo da je      Imaginarni broj se u fizici često obeležava i latiničnim slovom  j.            ⇒      Tejlorova formula koristi se za približno izračunavanje funkcija u  okolini neke određene tačke uz pomoć  Tejlorovih polinoma. Tejlorov polinom za neku funkciju f(x) i datu tačku  a  je definisan na sledeći način :                ∑(     )    Ostatak pri ovoj aproksimaciji je:   ∫        ⇒      Tejlorove aproksimacije za e x , cosx i sinx:                                                          *    +*    +  
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x